VD har ordet: Ett meningsfullt uppdrag

Här kan du läsa vd Anders Mobergs inledning till års­redovisningen 2021.

Vår vision är att alla ska ha en trygg vardag.

Anders Moberg, vd Afa Försäkring

Afa Försäkring har en unik position på den svenska arbetsmarknaden. Vi försäkrar 9 av 10 anställda i Sverige och är därmed störst när det gäller försäkringar i arbetslivet. Varje arbetsdag betalar vi ut cirka 34 miljoner kronor i ersättningar.

Våra försäkringar är en del av kollektivavtalet mellan arbetsmarknadens parter och bidrar till ökad trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare. På Afa Försäkring är vi stolta över vårt uppdrag och över att försäkringarna gör livet lite enklare för många människor.

Vår vision är att alla ska ha en trygg vardag. En förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra kunder det är att vi förvaltar vårt kapital väl. Afa Försäkrings mål som kapitalförvaltare är att vi ska uppfattas som långsiktiga och ansvarsfulla av såväl marknaden som av våra ägare, uppdragsgivare och kunder.

Stark börsuppgång trots pandemin

Sedan coronapandemins utbrott har vi alla försökt medverka till att minska spridningen av covid-19. I vissa branscher har man ställt om till distansarbete. I det privata har vi begränsat vårt umgänge med släkt och vänner.

Trots pågående pandemi har börsen fortsatt att återhämta sig och uppgången på aktiemarknaden under året har varit exceptionell. De tillgångsslag i vår portfölj som gick bäst var aktier och alternativa investeringar, med en avkastning på 23,6 respektive 41,9 procent.

Under året förberedde vi en omvandling av Afa Försäkring från två skadeförsäkringsbolag och ett livbolag till tre tjänstepensionsföretag. Omvandlingen trädde i kraft 1 januari 2022, och i samband med det ändrades också regelverket för försäkringsrörelsen, från Solvens II till IORP II.

Sedan 2004 har sjukförsäkringspremien uppgått till noll kronor för arbetsgivare inom kommuner och regioner och för arbetsgivare i privat näringsliv. Under året har 17 miljarder kronor av disponibla vinstmedel betalats ut till arbetsgivare inom det privata kollektivet. Ytterligare tre miljarder kronor kommer betalas ut till arbetsgivare inom det privata kollektivet under 2022.

Bakom beslutet att betala ut disponibla vinstmedel ligger en gynnsam utveckling på börsen och tidigare förändringar i sjukförsäkringssystemet. Premien för AGS-försäkringen inom Afa Sjuk fortsätter att vara noll under 2022.

Resultat

2021 års sammanlagda resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev 20,0 miljarder kronor.

Kunskap för minskad ohälsa

På uppdrag av arbetsmarknadens parter finansierar Afa Försäkring forskning och förebyggande insatser för en bättre arbetsmiljö och hälsa på landets arbetsplatser.

Vi ser en samhällelig vinst i att förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro. Med det förebyggande arbetet följer också en möjlighet till lägre skadekostnader för oss som försäkringsbolag.

2021 betalade vi ut totalt 138 miljoner kronor i forskningsanslag. Genom det finansierade vi bland annat forskning om förebyggande av återfall i utmattning, styrning i kommuner och algoritmiskt ledarskap.

Vi sprider kunskap som vi hämtar ur vår skadedatabas, till exempel i vår årliga arbetsskade- och sjukfrånvarorapport. 2021 kunde vi rapportera att antalet allvarliga arbetsskador ökar något och att den långvariga sjukfrånvaron fortsätter att minska i både offentlig och privat sektor.

Försäkringsreglering vid distansarbete

Det utbredda distansarbetet under året visade sig i Afa Försäkrings inflöde av försäkringsärenden, till exempel i form av färre anmälningar om arbetsskador och olycksfall vid färd till och från arbetet.

2020 ledde pandemirelaterade uppsägningar till att vi fick in dubbelt så många anmälningar om avgångsbidrag, AGB, som året innan. 2021 återgick antalet anmälningar till normal nivå. Under året såg vi även en minskning i inflödet av covid-relaterade sjukförsäkringsärenden.

Under merparten av året har vi själva fortsatt med distansarbete och runt 85 procent av medarbetarna har arbetat hemifrån. Även under dessa omständigheter fungerade verksamheten väl och vi klarade av att reglera försäkringsärenden som vanligt.

Förhoppningsvis ser vi nu ljuset i tunneln i form av ökad vaccinering som kan hjälpa världen att få bukt med covid-19.

Det är glädjande att se att vi fortsätter att inspirera varandra i arbetet med att våra försäkrade ska få den ersättning de har rätt till. Jag ser det som en förmån att få vara vd för ett företag där vi tillsammans utför ett så meningsfullt uppdrag.

Anders Moberg, Verkställande Direktör för Afa Försäkring

Års­redovisning 2021

En arkivlåda

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa Försäkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.