VD har ordet: Ett meningsfullt uppdrag

Här kan du läsa vd Anders Mobergs inledning till års­redovisningen 2022.

Vår vision är att alla ska ha en trygg vardag.

Anders Moberg, vd Afa Försäkring

Afa För­säkring har en unik position på den svenska arbets­marknaden. Vi försäkrar 9 av 10 anställda i Sverige och är därmed störst när det gäller för­säkring­ar i arbetslivet. Varje arbetsdag betalar vi ut cirka 32 miljoner kronor i ersättningar.

Våra för­säkring­ar är en del av kollektiv­avtalet mellan arbets­marknadens parter och bidrar till ökad trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare. På Afa För­säkring är vi stolta över vårt uppdrag och över att för­säkring­arna gör livet lite enklare för många människor.

Omvandling till tjänste­pensions­aktiebolag

Vår vision är att alla ska ha en trygg vardag. En förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra kunder det är att viförvaltar vårt kapital väl. Afa Försäkrings mål som kapitalförvaltare är att vi ska uppfattas som långsiktiga och ansvarsfulla av såväl marknaden som av våra ägare, uppdragsgivare och kunder.

Den 1 januari 2022 omvandlade vi Afa För­säkring från två skadeförsäkringsbolag och ett livförsäkringsbolag till tre tjänstepensionsföretag. Till följd av det skiftade vi också regelverk för försäkringsrörelse, från Solvens II till IORP 2.

God riskspridning och fortsatt nollpremie

Det har varit ett oroligt år på finansmarknaderna och såväl aktier som räntebärande placeringar föll i värde. En god riskspridning mellan olika tillgångsslag med positiv avkastning på alternativa investeringar och fastigheter mildrade dock den negativa totalavkastningen till -4,7 procent. 2022 års sammanlagda resultat före bokslutsdispositioner och skatt blev -20,0 miljarder kronor.

Sedan 2004 har sjukförsäkringspremien varit noll för arbetsgivare inom kommuner och regioner och för
arbetsgivare i privat näringsliv. Under året har 3,2 miljarder kronor av disponibla vinstmedel utbetalats till arbetsgivare. Bakom beslutet till utbetalningarna ligger de senaste årens gynnsamma utveckling på börsen och tidigare förändringar i sjukförsäkringssystemet. Premien fortsätter att vara noll även under 2023.

Kunskap för minskad ohälsa

På uppdrag av arbets­marknadens parter finansierar Afa För­säkring forskning och förebyggande insatser för en bättre arbetsmiljö och hälsa på landets arbetsplatser. Vi ser en samhällelig vinst i att förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro. Med det förebyggande arbetet följer också en möjlighet till lägre skadekostnader för oss som försäkringsbolag.

2022 betalade vi ut totalt 173 miljoner kronor i anslag till nya och pågående forsknings­projekt. Genom det finansierade vi bland annat forskning om illegitima arbetsuppgifters hälsopåverkan, byggchefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö och robotars påverkan på arbetsmiljön.

Vi sprider kunskap som vi hämtar ur vår skadedatabas, till exempel i vår årliga arbetsskade- och sjukfrånvarorapport. 2022 kunde vi rapportera att antalet allvarliga arbetsskador minskar något och att den långvariga sjukfrånvaron fortsätter att minska i både offentlig och privat sektor.

Försäkringsreglering vid nytt arbetssätt

Under året har vi fortsatt haft möjlighet att arbeta på distans och en stor del av medarbetarna har valt att till viss del arbeta hemifrån. Även med detta nya arbetssätt har verksamheten fungerat väl och vi klarar av att reglera försäkringsärenden som vanligt.

Det är glädjande att se att vi fortsätter att inspirera varandra i arbetet med att våra försäkrade ska få den ersättning de har rätt till. Jag ser det som en förmån att få vara vd för ett företag där vi tillsammans utför ett så meningsfullt uppdrag.

Anders Moberg, Verkställande Direktör för Afa För­säkringForskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.