Blå bild på uppförstorat coronavirus.

Foto: Pixabay

Covid-19 – vilka för­säkring­ar gäller?

De för­säkring­ar som kan gälla i samband med covid-19 är arbetsskade­försäkringen, sjukförsäkringen eller tjänstegrupp­livförsäkringen.

Smittsam sjukdom –arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA)

Det är fastställt att covid-19 är en sådan smittsam sjukdom som kan godkännas som en arbetsskada enligt förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och därmed omfattas av arbetsskadeförsäkringarna TFA, TFA-KL och PSA.

De som kan ha rätt till ersättning vid smittsam sjukdom är anställda vid ett laboratorium, inom sjukvården eller anställd i annat arbete där man behandlar, vårdar eller omhändertar smittförande person.

För att Afa Försäkring ska kunna pröva rätt till ersättning krävs att skadan kvarstår efter 180 dagar.

Sjukförsäkring (AGS och AGS-KL)

Sjukförsäkringarna AGS och AGS-KL kan lämna kompletterande ersättning under tid som du är arbetsoförmögen på grund av sjukdom och har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan.

Smittbärarpenning

Du kan ha rätt till ersättning från våra sjukförsäkringar när Försäkringskassan betalar smittbärarpenning om du inte får arbeta för att du är eller kan vara smittad av viruset som orsakar covid-19.

Våra sjukförsäkringar gäller inte när du avstår från att arbeta därför att du eller din närstående är riskgrupp och Försäkrings­kassan betalar ut det som kallas viss sjukpenning i förebyggande syfte eller viss smittbärar­penning.

Sjukförsäkring (AGS) vid graviditetspenning

Under 2021 ändrades försäkringsvillkoren tillfälligt så att den som hade rätt till graviditetspenning från Försäkringskassan för att covid-19 var en risk i arbetsmiljön, kunde få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS).

Den som någon gång under perioden 1 mars - 30 september 2021 hade graviditets­penning på grund av risken för att smittas av covid-19 på jobbet, kan ansöka om dagsersättning från sjukförsäkringen.

Om graviditetspenning beslutades av annan orsak kan inte dagsersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) lämnas.

Övriga förutsättningar som normalt gäller för rätt till ersättning från sjukförsäkringen gäller även för dagsersättning under tid med graviditetspenning.

Bestämmelserna gäller inte för anställda inom kommuner och regioner som omfattas av Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL).

Det är den som var gravid som anmäler försäkringsärende till Afa Försäkring. Försäkringskassans beslut om graviditetspenning ska bifogas anmälan.

Läs mer om sjukförsäkring (AGS och AGS-KL)

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Vid dödsfall på grund av covid-19 gäller livförsäkringen TGL som vanligt.