Finansiella rapporter

Här kan du läsa våra årsredovisningar, delårsrapporter, solvensrapporter och hållbarhetsredovisningar.

Rapporterna finns här

Årsredovisning

Varje krona vi satsar på forskning och förebyggande av ohälsa är en investering. För den enskilda människan och för hela arbetslivet i Sverige. Det satsade kapitalet kan nämligen växa till något mer värdefullt än pengar. Vi på Afa Försäkring har investerat i människors arbetsmiljö och hälsa under 30 år. Bara 2015 placerade vi 283 254 204 kronor för detta ändamål. Ett arbetande kapital som i framtiden kommer bli långt mer betydande än dagens penningvärde.

Solvensrapportering

Solvensrapporteringen beskriver verksamheten ur ett riskperspektiv enligt EU-förordning och riktlinjer från EIOPA.

Rapporter om solvens och finansiell ställning innehåller uppgifter om verksamhet och resultat samt en beskrivning av företagsstyrningssystemet. Rapporterna redogör för vår riskprofil och hur tillgångar, försäkringstekniska avsättningar och andra skulder är värderade för solvensändamål. Kapitalbas, kapitalkrav och minimikapitalkrav beskrivs i det sista avsnittet om finansiering.

Hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapporten beskriver vår verksamhet och dess utveckling ur ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetsperspektivet är strategiskt viktigt för oss eftersom det sätter fokus på den samhällsnytta som vi bidrar med när vi utför vårt uppdrag från arbetsmarknadens parter att försäkra, förvalta och förebygga inom ramen för de kollektivavtalade försäkringarna.

Se film och läs mer om vårt hållbarhetsarbete