Styrelsens sammansättning, ansvar och uppgifter

Afa Försäkring är den samlande benämningen för den organisation som sköter administrationen av verksamheten i de tre tjänstepensionsbolagen Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag, Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag och Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag.

Afa Försäkring är den samlande benämningen för den organisation som sköter administrationen av verksamheten i de tre tjänstepensionsbolagen Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag, Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag och Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag.

I styrelsen för varje bolag ska ingå lägst fem och högst nio ledamöter som utses till dess nästa ordinarie stämma hållits. Av styrelseledamöterna ska två utses för att särskilt vaka över att försäkringstagarnas och de försäkrades intressen beaktas.

Styrelsens uppgift är att fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi för att uppnå målen. Styrelsen ska också ansvara för bolagets organisation och förvaltning.

Styrelsen utser verkställande direktör och utfärdar riktlinjer för dennes förvaltning av bolaget. Styrelsen ska utse fyra utskott, ett Finansutskott, ett Försäkringsutskott, ett Revisionsutskott samt ett Ersättningsutskott. Beslut om verkställande direktörens lön och andra anställningsvillkor fattas av styrelsen.

Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i en särskild arbetsordning. Arbetsordningen reglerar bland annat antalet ordinarie styrelsesammanträden (minst fem per år), vilka ärenden som ska behandlas vid ordinarie sammanträden, arbetsfördelningen inom styrelsen inklusive styrelseordförandes åtaganden, arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt hur utskottens arbete ska bedrivas.

Styrelsens arvode

  Afa Liv Afa Sjuk Afa Trygg
Styrelsens ordförande 60 100 kr   119 900 kr 95 900 kr 
Ordinarie ledamöter 32 900 kr 59 600 kr 46 400 kr
Suppleant, i tjänst
per sammanträde
4 600 kr 4 600 kr 4 600 kr
Suppleant, vid
närvaro per
sammanträde
2 900 kr 2 900 kr 2 900 kr