Organisation och styrning

Enligt lag är verkställande direktörens uppgift att svara för bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Enligt styrelsernas instruktion ska verkställande direktören bland annat:

  • tillse att externa regler som rör verksamheten följs, att styrelsernas beslut verkställs samt att bolagens verksamheter är ändamålsenligt organiserade
  • sörja för att bolagens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och andra författningar samt att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt
  • leda och samordna bolagens olika verksamhetsområden
  • tillse att organisationen avseende bokföring, medelsförvaltning och verksamheten i övrigt innefattar en tillfredsställande kontroll samt upprätta ändamålsenliga rutiner för intern kontroll, och 
  • fortlöpande rapportera till styrelserna om verksamhetens utveckling, ekonomiska ställning, aktuell riskexponering samt de förhållanden i övrigt som väsentligt påverkar verksamheten och vidta eller till styrelserna föreslå nödvändiga åtgärder.

Verkställande direktören äger i brådskande fall besluta i sådana ärenden som faller under styrelsens beslutanderätt. I sådant fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om beslutet.