Ersättningar

Principer för ersättningar

Årsstämmorna beslutar om ersättning till styrelsernas ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Rörlig ersättning utgår inte.

Styrelserna beslutar årligen en ersättningspolicy i vilken principerna för ersättning till anställda inom Afa Försäkring anges. Utgångspunkten för ersättningsmodellen är att den ska främja en effektiv riskhantering och Afa Försäkrings långsiktiga intressen. Ersättning utgår i form av fast månadslön, övriga förmåner och pension. Lönesättningen är individuell. Löner och förmåner ska vara marknadsanpassade. Pension utgår i huvudsak enligt kollektivavtal.

Rörlig ersättning kan endast utgå till vissa anställda inom kapitalförvaltningen. Den rörliga ersättningen för en sådan anställd kan som mest uppgå till sex månadslöner per år.

Rörliga ersättningar

Rörlig ersättning kan endast utgå till vissa anställda inom kapitalförvaltningen (se ovan). Den rörliga ersättningen baseras på det sammanvägda utfallet per kalenderår av den anställdes resultat, gruppens eller avdelningens resultat och Afa Försäkrings resultat. Resultatet för de olika delarna ska ange hur mycket bättre förvaltningen är än motsvarande index mätt på en rullande treårsperiod. Rörlig ersättning kan endast utgå för de rullande treårsperioder som Afa Försäkring visat en positiv absolut avkastning och till en enskild anställd som har följt placeringsreglementen, placeringsriktlinjer och övriga styrande regelverk.

Sextio procent av en utbetalning av rörlig ersättning till anställda ska skjutas upp i tre år. Den uppskjutna ersättningen kan bortfalla eller sättas ned om det i efterhand skulle visa sig att den anställde, gruppen eller avdelningen eller Afa Försäkring inte uppfyllt resultatkriterierna.

Styrelserna kan ett enskilt år besluta att det inte ska utgå någon rörlig ersättning. Det kan bli aktuellt om till exempel den absoluta avkastningen varit negativ eller det finns något annat skäl med hänsyn till den finansiella ställningen.

Ersättning utgår i kontanta medel, inte i form av aktieoptioner eller aktier.

Tilläggspensioner eller förtidspensioner

Styrelsernas ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter erhåller inte pension. 

Pensionsåldern för VD och vice VD är 65 år. Pensionen är en premiebestämd pension. Den årliga kostnaden för pensionen uppgår till 30 procent av lönen plus förmånsvärde av tjänstebil.

Pensionsåldern för ansvariga för centrala funktioner är 65 år. Pension utgår enligt kollektivavtal.

Kostnadsförda belopp för fasta ersättningar och rörliga ersättningar finns publicerade i årsredovisningen.