Bolagsstämma

Bolagsstämmorna i Afa Sjuk tjänstepensionsaktiebolag, Afa Trygg tjänstepensionsaktiebolag och Afa Liv tjänstepensionsaktiebolag:

  • beslutar om bolagsordning
  • fastställer resultat- och balansräkning
  • beslutar om dispositioner i anledning av uppkommen vinst eller förlust
  • beslutar om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
  • utser styrelsemedlemmar och revisorer samt beslutar om deras arvoden

Årets stämma hölls den 1 juni 2022.