två personer sår vid ett skrivbord och jobbar med dator

Foto: Johnér

Hällefors kommun har bra rutiner för att söka reha­bili­terings­stöd

Bra rutiner för ansökan, öppen transparent information till medarbetare och ett framgångsrikt samarbete med företagshälsovården. Det är Hällefors kommuns recept för ett lyckat arbete med att söka reha­bili­terings­stöd.

– Sedan vi började ansöka om reha­bili­terings­stöd år 2018 har majoriteten av de ärenden vi ansökt om blivit beviljade, berättar Sofia Skoglund, som är HR-specialist på HR-löneenheten i Hällefors kommun.

Det som var svårt i början var samtyckesblanketten, som de medarbetare som är i behov av stöd behöver skriva på.

– Sedan vi öppet och tydligt berättat om reha­bili­terings­stödet från Afa För­säkring, vad det är och vad syftet är, så är det inga problem alls med samtyckesblanketten.

– Budgeten gentemot företagshälsovården är begränsad, just därför är det viktigt att informera medarbetare om att vi får halva kostnaden tillbaka, ett exempel är att fem stödsamtal kan kosta runt 9 000 kronor, då får vi tillbaka runt 4 500. Det i sig kan leda till att medarbetaren kan få fler samtal, säger Sofia Skoglund.

Läs mer och ansök om stödet här

Stödet ger win-win för alla

I samtal med medarbetare trycker hon på det viktiga i att reha­bili­terings­stödet gynnar både den enskilda medarbetaren, kollegorna och arbetsgivaren.

– I samtalen med medarbetare som mår dåligt försöker vi hitta lösningar, är det arbetsanpassning eller behov av samtalsstöd som kan fungera i det specifika fallet? Eller något annat? säger Sofia Skoglund.

Det är just stödsamtal som Hällefors kommun ansökt om mest reha­bili­terings­stöd för. Man kompletterar också med det arbetsplatsinriktade reha­bili­terings­stödet från Försäkrings­kassan.

– Vi kör parallellt, då får vi en rejäl summa tillbaka, vilket gör att vi ju i slutändan kan bistå med fler samtal och andra insatser hos företagshälsovården, vilket i slutändan gynnar våra medarbetare och deras välbefinnande, säger Sofia Skoglund.

– Vi anlitar företagshälsovården för samtalsstöd för alla yrkesgrupper, men det är framför allt medarbetare inom omsorgen, även om det kan gå upp och ner. Det är viktigt att lyfta att alla gynnas av att vi söker reha­bili­terings­stödet, då medarbetares välbefinnande påverkar alla runt omkring.

I kommunens systematiska arbetsmiljö­arbete, det så kallade SAM-hjulet, finns tydliga rutiner för hur man ska jobba med att fånga upp tidiga signaler, för att förebygga en sjukskrivning. Eller hur man ska rehabilitera en medarbetare som hamnat i sjukskrivning.

– Vi fokuserar på att vi ska agera tidigt. Vi jobbar inte bara rehabiliterande när man hamnat i en sjukskrivning.

Hur fångar ni upp tidiga signaler?

– Genom att vara vaksam, agera, det gäller att vara på tårna, inte ge sig. Det ingår i SAM-hjulet. Chefen måste vara uppmärksam, likaså skydds­ombud och medarbetare. Men det är mycket upp till chefen att se och agera. Det viktiga i att fånga upp tidiga signaler är att undvika en sjukskrivning, säger Sofia Skoglund.

– Om vi ser att en medarbetare har mycket korttidsfrånvaro, fyra gånger per år eller mer, så kallar vi till ett samtal. I många av de samtalen kommer vi fram till att det kan finnas behov av stödsamtal hos en psykolog på företagshälsovården. Vi har ett begränsat antal besök hos psykolog men i och med att vi som kommun kan söka reha­bili­terings­stöd så kan det ju bli fler, vilket känns väldigt bra.

Jag avsätter tid i min kalender varje månad för att söka rehabiliteringsstöd.

Sofia Skoglund, HR-specialist på HR-löneenheten, Hällefors kommun.

Samarbetet med företagshälsovården är bra

Det kan handla om medarbetare som har för hög arbetsbelastning, medarbetare som har en annan svår situation på jobbet eller som i samband med pandemin handlade det mycket om medarbetare som kände oro just för covid-19.

Hällefors kommun har ett bra samarbete med företagshälsovården.

– De lämnar väldigt tydligt underlag varje månad, vilket gör att jag kan söka bidrag varje månad. När underlagen kommer skriver jag på dem ”denna insats startade då, sök stöd senast då”. Och så skriver jag ut datum, säger Sofia Skoglund.

– Jag har fått in rutinen hur man söker, men det gäller att ha koll. Jag avsätter tid i min kalender varje månad för att gå igenom underlag från företagshälsovården och söka bidrag. På så sätt missar jag inte sexmånaders gränsen.

– Ett tips är att skriva på den sista fakturan som skickas in ”detta är slutfakturan, det blev totalt fem samtal” eller vad det nu handlar om för insats, då blir det mer tydligt för handläggaren på Afa För­säkring. Man kan också söka direkt när man får underlaget, och så kan man fylla på ärendet allt eftersom fakturaunderlagen kommer in.

Sofia Skoglund beskriver samarbetet med Afa För­säkring som smidigt och lätt.

– Webbformuläret är jättetydligt. Det kan inte bli mer tydligt. Även kontakten med handläggarna fungerar smidigt. Det är oftast väldigt snabba beslut om man får pengar eller inte. Får vi avslag får vi en bra motivering.

Text: Anna-Maria E. Alsand

Foto: Laila Sandberg, Johnér

Hällefors kommun

  • Kommunen har cirka 6 600 invånare.

  • 637 personer är tillsvidare anställda inom kommunen.

  • Kommunen är organiserad i en nämnd, kommunstyrelsen, med en förvaltning – kommunförvaltningen. Förvaltningen är indelad i fyra verksamhets­områden; bildning, omsorg, kultur- och fritid samt central förvaltning.

Detta är rehabiliterings­stödet

Arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnaderna när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiska eller fysiska besvär.

Med arbetslivsinriktad rehabilitering menas:

  • Tidig insats för att förebygga arbetsoförmåga och förhindra en sjukskrivning,

  • eller en insats som stöd för återgång i arbete för att förkorta en sjukskrivning.

Det är arbetsgivaren som ansöker digitalt om stödet hos Afa För­säkring. Klicka här för att komma till webbansökan.

Dessa anställda omfattas

Reha­bili­terings­stödet kan sökas för anställda inom kommuner, regioner, kommunala företag och Svenska kyrkan som omfattas av den kollektiv­avtalade sjukförsäkringen AGS-KL.

Privata företag vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS kan också ansöka om reha­bili­terings­stöd. Villkoren skiljer sig något för privata företag och för kommuner och regioner.

Mer information

Läs mer om rehabiliteringsstödet och ansök.