Seminarier 2015

Hot och våld

2015-12-18
Nästan var tionde allvarlig arbetsolycka på den svenska arbetsmarknaden är orsakad av hot och våld. I en ny rapport från AFA Försäkring har statistik sammanställts från 4 600 allvarliga arbetsolyckor orsakade av hot och våld de senaste fem åren.

Läs mer, ladda ner rapporten och se inspelningen av seminariet

AFA Försäkrings FoU-dag

2015-11-10
Årets tema är psykosocial hälsa. Aktuell forskning finansierad av AFA Försäkring presenteras och belyser detta område ur såväl individ-, som ledarskaps- och organisationsperspektiv. 

Läs mer och ladda ner presentationer från dagen 

Psykisk ohälsa i kontaktyrken

2015-10-27
Anna Weigelt, analytiker, AFA Försäkring presenterar en rapport om psykisk ohälsa bland sysselsatta i kontaktyrken inom vård, skola och omsorg i kommun- och landstingssektorn.

Läs mer, ladda ner rapporten och se inspelningen av seminariet

Jobbhälsobarometern - Sveriges största undersökning om arbetsmiljö

2015-10-05

Seminarium 5 oktober där Jobbhälsobarometern - Sveriges största undersökning om arbetsmiljö - presenterades. 

Läs mer och ladda ner presentation från seminariet

Spelberoende på arbetsplatsen

2015-09-29
Spelproblem leder till ohälsa och kan på en arbetsplats utgöra en säkerhetsrisk för organisationen. Därmed är spel och spelproblem en viktig fråga för arbetsgivaren. Genom att arbeta förebyggande med frågan går det att säkerställa handlingsberedskap för akuta händelser.

Läs mer om seminariet

Tydligt samband mellan arbetsmiljö och hjärt-kärlsjukdom

2015-09-23
Vid ett seminarium hos AFA Försäkring presenteras en litteraturöversikt från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), av Töres Theorell, professor, Stockholms universitet och Charlotte Hall, projektledare. 

Läs mer och se inspelning från seminariet

Från bullerforskning till ljudmiljöverktyg

2015-09-11
Bullerskadorna minskar inom industrin och ökar i förskolan. Vid ett seminarium på AFA Försäkring presenterades aktuell sjukskrivningsstatistik, forskning om ljudmiljön i förskolan och arbetsmiljöverktyget Ljudguiden.

Läs mer om seminariet

JA-delegationen: Hela lönen, hela tiden- utmaningar för ett jämställt arbetsliv

2015-06-04 
JA-delegationen lämnar sitt slutbetänkande "Hela lönen, hela tiden – utmaningar för ett jämställt arbetsliv" (SOU 2015:50) till arbetsmarknadsminsister Ylva Johansson. Delegationens ordförande Anna Hedborg presenterar delegationens slutsatser och förslag, därefter följer ett panelsamtal med några av delegationens ledamöter.

Läs mer och se inspelning från seminariet

Arbetsmarknadsdepartementet - Behovet av ett förlängt och hållbart arbetsliv

2015-04-13
Arbetsmarknadsdepartementet anordnar seminarium på temat behov av ett förlängt och hållbart arbetsliv och arbetsmiljöns betydelse genom hela yrkeskarriären.

Läs mer och se inspelning från seminariet

Hälsofrämjande arbete med Lean

2015-04-10
Vid seminariet presenteras ett nytt projekt om hälsofrämjande arbete med Lean, som finansieras av AFA Försäkring. 

Läs mer om seminariet

Arbetsmarknadsdepartementet - Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet

2015-03-03
Arbetsmarknadsdepartementet om en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet  och s.k. grå företag.

Läs mer och se inspelning från seminariet

Parternas roll i svenska arbetsmarknadsmodellen

2015-01-23
På seminariet diskuteras hur relationerna med parterna ska kunna fungera så väl som möjligt under den kommande mandatperioden och vilka utmaningar som detta samarbete står inför.  

Läs mer och ladda ner presentationen från seminariet