Postdoc-stöd till forskning om arbetsförmåga vid ljudkänslighet

2020-10-02 08:00

För åttonde året i rad delar AFA Försäkring ut ett postdoc-stöd på två miljoner kronor i syfte att stödja forskare i början av deras karriär. Sofie Fredriksson, vid Göteborgs universitet, tilldelas 2020 års stöd för att studera hur ljudkänslighet och ljudtrötthet påverkar arbetsförmågan och identifiera åtgärder som underlättar fortsatt arbete.


Sofie Fredriksson är legitimerad audionom och medicine doktor vid enheten Arbets- och miljömedicin på Göteborgs universitet. Hon har tidigare forskat på exponering för buller hos personal inom förskolan och i förlossningsvården. Nu ska hon undersöka hur ljudtrötthet och ljudkänslighet påverkar arbetsförmågan i kvinnodominerade kontaktyrken med bullrig arbetsmiljö. Målet är att ta reda på vilka förebyggande åtgärder som kan göra det möjligt för de som drabbas att fortsätta arbeta.

– Det var överraskande att få postdoc-stödet och jag är väldigt glad att få möjlighet att fortsätta forska inom det här området. I tidigare studier har vi sett att i yrken där man arbetar med människor kan den ofta intensiva ljudmiljön ge en upplevelse av ljudkänslighet och ljudtrötthet. Det jag är intresserad av nu är att ta reda på hur förmågan att arbeta påverkas hos personer som upplevt detta, säger hon.

Projektet inleds med en enkätstudie som ska omfatta 10 000 kvinnor, hälften förskollärare och hälften slumpvis utvalda med andra yrken. Därefter följer intervjuer med personer som uppgett att de upplever ljudkänslighet och ljudtrötthet.

– Både ljudkänslighet och ljudtrötthet är vanligt i kvinnodominerade yrken och förekommer främst bland förskollärare, lärare, inom hälso- och sjukvården och i restaurangbranschen. Det finns mycket kunskap om hur man ska förebygga hörselskador i mansdominerade branscher som industrin. Vi vet betydligt mindre om vad man kan göra åt exponeringen i kommunikationsintensiva kontaktyrken där bullret kommer från människorna man jobbar med, säger Sofie Fredriksson.

Postdoc-stödet bidrar till utökat vetenskapligt samarbete

Ett syfte med AFA Försäkrings postdoc-stöd är att forskare ska få möjlighet att utveckla nya forskningskontakter. Sofie Fredriksson har inlett nya samarbeten med forskare på Göteborgs universitet och vid National Institute for Health Research i England för att sammanföra de tre forskningsfälten arbetsmedicin, socialmedicin och hörselvetenskap.

– Jag har påbörjat ett nytt samarbete med en forskargrupp vid den avdelning jag arbetar på, Samhällsmedicin och folkhälsa, för att bättre kunna undersöka arbetsförmåga, stressrelaterad psykisk ohälsa och sjukskrivning i min studie. Jag kommer också att ha kontinuerlig kontakt med forskare inom hörselvetenskap som är ledande på ljudkänslighet vid National Institute of Health Research i Nottingham. Tanken är att jag ska ha ett par vistelser där under postdoc-stödets två år, säger Sofie Fredriksson.

– En sak jag hoppas på är att forskningen om ljudkänslighet och ljudtrötthet i kvinnodominerade yrken ska få mer uppmärksamhet. Det behövs mer forskning om kopplingen mellan buller i arbetsmiljön, ljudkänslighet och arbetsförmåga. Målet är att bidra till att minska hälsorisken vid bullerexponering i kontaktyrken. Genom att ta reda på hur personer som upplever ljudkänslighet och ljudtrötthet gör för att klara av att fortsätta arbeta kan vi komma en bit på vägen.

Forskning till praktisk nytta i arbetslivet

AFA Försäkring finansierar forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Ett betydelsefullt kriterium för forskningen är att den ska komma till praktisk nytta i arbetslivet.

– Sofie Fredriksson får nu möjlighet att fortsätta sin forskning och att utveckla sitt vetenskapliga nätverk nationellt och internationellt. Vi ser goda möjligheter för hennes forskning att bidra med ökad kunskap om hur ohälsa kan förebyggas hos personer som upplever ljudkänslighet och ljudtrötthet, vilket kan komma till nytta i både kontaktyrken och andra yrkeskategorier, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring.

Mer information:Kontakt: Sofie Fredriksson, doktor i medicin, Göteborgs universitet: 031–786 36 10, sofie.fredriksson@vgregion.se eller sofie.fredriksson@gu.se
Helena Jahncke, FoU-chef AFA Försäkring, 08–696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Mer om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning