Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

2017-09-22 06:00

Det moderna arbetslivet kännetecknas av förändring, komplexitet och snabb teknologisk utveckling, ofta kombinerat med ökade kostnader och minskande resurser. Vad innebär det för ledare och hur upplever de ledarskapet i förhållande till sin egen hållbarhet? Forskning inom området presenterades 19 september på AFA Försäkring.

Ett arbetsliv med osäkra och oförutsägbara förhållanden skapar stress för både ledare och medarbetare. Mot bakgrund av denna utveckling framstår rollen som ledare i dagens arbetsliv som allt mer betydelsefull. Samtidigt visar undersökningar att stressen bland chefer ökar och att omsättningen på chefer i Sverige är hög.

– Vilka är förutsättningarna för att kunna, orka och vilja vara ledare i dagens arbetsliv? Vad behöver ledare för att hålla på sikt? Vad innebär hållbart ledarskap? Hur kan hållbart ledarskap utvecklas, stärkas? Det är frågor vi ställt under projektet vi arbetat med under tre års tid, säger Christin Mellner, fil dr och forskare i arbets- och organisationspsykologi på Stockholms universitet.

Under seminariet presenterade hon resultatet av sitt forskningsprojekt ”Hållfast – Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv”, som finansierats av AFA Försäkring. I projektet har data samlats in genom webbenkäter och djupintervjuer med chefer inom privat och offentlig sektor.

– I enkätstudien har vi analyserat faktorer som har samband med ledares livsbalans, sömn, återhämtning, hälsa, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och vilja att fortsätta som ledare, säger Christin Mellner.

Många chefer jobbar på fritiden
I djupintervjuerna har chefer från olika branscher delat med sig av sina erfarenheter. En intervjuperson nämner svårigheten att leva upp till höga krav och orimliga målstyrningsmodeller. En annan intervjuperson säger:

– Skruvarna dras åt och man hamnar själv i kläm mellan högsta ledningens krav och att pressa sina medarbetare som redan jobbar mycket. Detta gör att man varken leder andra hållbart eller mår bra själv.

När det gäller gränsen mellan arbete och privatliv anger 70 procent av de tillfrågade att de vill kunna lämna arbetet på arbetsplatsen när de går hem för dagen. Lika många instämmer i att de besvarar jobbsamtal, e-post och sms på sin fritid.

– Det visade sig att hela 40 procent av de tillfrågade jobbar under semestern och 34 procent låter arbetet avbryta när man umgås med familj och vänner, säger Christin Mellner.

En hållbar arbetsplats behöver hållbara chefer
Av studierna kan forskarna dra slutsatser kring vad som är centralt för hur hållbar man är som ledare i det moderna arbetslivet.

– Möjlighet till arbetsfri fritid är en av de centrala faktorerna för hållbart ledarskap. Även stöd från sin närmaste chef och ledningsgrupp, gränskontroll, tillitsfulla relationer med medarbetare, att inte vara en buffert för stressade medarbetare och så kallad självmedkänsla spelar stor roll, säger Christin Mellner.

Ett hållbart ledarskap är viktigt för både chefer och medarbetare.

– Hållbarheten på arbetsplatser i stort måste genomsyra hela verksamheten på alla plan. Genom vårt stöd bidrar vi till kunskap inom detta aktuella område, förebygger stress i arbetslivet och främjar långsiktigt hållbara arbetsplatser, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring, som modererade seminariet.

Text: Linda Harling

Mer information
Kontakt: Christin Mellner, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet: 08-16 20 00 cmr@psychology.su.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se 

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning