Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar? Låna en av våra experter. Flera av våra experter brukar finnas på plats under Almedalsveckan i Visby.

Vi lever i en tid där tyckande alltför ofta ersätter forskning och fakta. Med en av Afa Försäkrings experter i din panel eller i ditt seminarieprogram kan du vara säker på att diskussionen kan utgå från fakta. 

Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Idag omfattas 4,8 miljoner människor av våra kollektivavtalade försäkringar. 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Genom åren har vi hanterat mer än 15 miljoner försäkringsärenden, vilket gör att vi har tillgång till unika data om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Dessa ligger till grund för den forskning om arbetsmiljö och hälsa vi årligen finansierar med 150 miljoner kronor. Afa Försäkring är en av de största FoU-finansiärerna inom arbetsmiljö i Sverige.

Afa Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på Afa Försäkring. Vi äger, förvaltar och utvecklar ett stort antal fastigheter, främst i Stockholm.

Våra experter är politiskt oberoende och sakkunniga inom kollektivavtalade försäkringar, arbetsmiljö, arbetsskador, långvarig sjukfrånvaro, hållbara fastigheter, framtidens kontorstrender samt hälsa och ohälsa i arbetslivet. Här är några experter som du kan ha nytta av i samtal om:

Kollektivavtalad försäkring och den svenska modellen

Afa Försäkring kan ge perspektiv på förändringar på arbetsmarknaden som påverkar försäkringarna och strukturerna runt om. Vi kan bidra med fakta om vikten av kollektivavtalade försäkringar som en pusselbit i välfärden, trygghetsmodellen och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Digitalisering, förändringsprocesser och verksamhetsutveckling inom försäkringsbranschen är andra frågor som vi kan. 

Experter: 
Michel Normark, Chef Partsrelationer och Försäkringsvillkor 
Elisabeth Wisén, Enhetschef Skadereglering 

Arbetsmiljö

Afa Försäkring kan ge perspektiv på trender och tendenser inom arbetsmiljö. Vi kan bidra med fakta om fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer och hur dessa påverkar hälsan i arbetslivet. Vi pratar gärna om vikten av förebyggande insatser, som stöd till forskning och utveckling och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Experter: 
Susanna Stymne Airey, Enhetschef Förebygga 
Lars-Gunnar Lindberg, Chef IA-avdelningen

Hälsa och ohälsa i arbetslivet

Afa Försäkring kan ge perspektiv arbetsrelaterade skador och långvarig sjukfrånvaro baserade på siffror och statistik från vår unika skadedatabas med drygt 15 miljoner försäkringsärenden. Vi kan bidra med information om vilka yrken och situationer som innebär störst risk att drabbas av arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar på svenska arbetsplatser. Vi har unik kunskap om orsaker till och konsekvenser av ohälsa i arbetslivet.

Experter: 
Anna Weigelt, Chef Analysavdelningen 
Susanna Stymne Airey, Enhetschef Förebygga 
Michel Normark, Chef Partsrelationer och Försäkringsvillkor 

Hållbart fastighetsägande och framtidens kontorstrender

Afa Fastigheter kan ge perspektiv på frågor som rör ett långsiktigt och hållbart fastighetsägande och förvaltande av fastigheter. Vi kan till exempel bidra med kunskap inom fastighetsförädling och dess olika möjligheter, hållbarhet i ett vidare perspektiv än energibesparing och koldioxidutsläpp samt trender, utmaningar och affärsmöjligheter inom fastighetsbranschen. Vi är en av de största fastighetsägarna i Stockholms innerstad och har god koll på trenderna kring nutida och framtida kontorsarbetsmiljöer.

Expert: 
Lars Edberg, Chef Förvaltning, Afa Fastigheter 

Digitaliserat och integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete

IA, Informationssystem om Arbetsmiljö, är ett världsunikt system som möjliggör en helt digital hantering av systematiskt arbetsmiljöarbete. IA-systemet är ett gott exempel på hur företag och organisationer inom en och samma bransch kan samverka för att tillsammans förbättra arbetsmiljön och minska arbetsrelaterade skador. 

Expert:
Lars-Gunnar Lindberg, Chef IA-avdelningen

Låna en expert i Almedalen

Våra experter pratar om arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter och kollektivavtalade försäkringar och brukar medverka i Almedalen.

Läs mer om vårt deltagande i Almedalen här!