Låna en expert

Behöver du någon som verkligen kan arbetsmiljö, arbetsskador, hållbara fastigheter eller kollektivavtalade försäkringar? Låna en av våra experter.

Vi lever i en tid där tyckande alltför ofta ersätter forskning och fakta. Med en av AFA Försäkrings experter i din panel eller i ditt seminarieprogram kan du vara säker på att diskussionen kan utgå från fakta.

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Idag omfattas 4,5 miljoner människor av våra kollektivavtalade försäkringar. Genom åren har vi hanterat mer än 13 miljoner försäkringsärenden, vilket gör att vi har tillgång till unika data om arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Dessa ligger till grund för den forskning om arbetsmiljö och hälsa vi årligen finansierar med 150 miljoner kronor. AFA Försäkring är en av de största FoU-finansiärerna inom arbetsmiljö i Sverige.

AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på AFA Försäkring. Vi äger, förvaltar och utvecklar ett stort antal fastigheter, främst i Stockholm.

Våra experter är politiskt oberoende och sakkunniga inom kollektivavtalade försäkringar, arbetsmiljö, arbetsskador, långvarig sjukfrånvaro, hållbara fastigheter, framtidens kontorstrender samt hälsa och ohälsa i arbetslivet. Här är några experter som du kan ha nytta av i samtal om:

Kollektivavtalad försäkring och den svenska modellen


AFA Försäkring kan ge perspektiv på förändringar på arbetsmarknaden som påverkar försäkringarna och strukturerna runt om. Vi kan bidra med fakta om vikten av kollektivavtalade försäkringar som en pusselbit i välfärden, trygghetsmodellen och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Digitalisering, förändringsprocesser och verksamhetsutveckling inom försäkringsbranschen är andra frågor som vi kan. 

Experter: 
Michel Normark, Chef Partsrelationer och Försäkringsvillkor
Elisabeth Wisén, Enhetschef Skadereglering

Arbetsmiljö


AFA Försäkring kan ge perspektiv på trender och tendenser inom arbetsmiljö. Vi kan bidra med fakta om fysiska och psykosociala arbetsmiljöfaktorer och hur dessa påverkar hälsan i arbetslivet. Vi pratar gärna om vikten av förebyggande insatser, som stöd till forskning och utveckling och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Experter: 
Anna Weigelt, Chef Analysavdelningen
Susanna Stymne Airey, Enhetschef Förebygga
Lars-Gunnar Lindberg, Chef IA-avdelningen

Hälsa och ohälsa i arbetslivet


AFA Försäkring kan ge perspektiv arbetsrelaterade skador och långvarig sjukfrånvaro baserade på siffror och statistik från vår unika skadedatabas med nära 14 miljoner försäkringsärenden. Vi kan bidra med information om vilka yrken och situationer som innebär störst risk att drabbas av arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar på svenska arbetsplatser. Vi har unik kunskap om orsaker till och konsekvenser av ohälsa i arbetslivet.

Experter: 
Anna Weigelt, Chef Analysavdelningen
Susanna Stymne Airey, Enhetschef Förebygga
Michel Normark, Chef Partsrelationer och Försäkringsvillkor

Digitaliserat och integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete


IA, Informationssystem om Arbetsmiljö, är ett världsunikt system som möjliggör en helt digital hantering av systematiskt arbetsmiljöarbete. IA-systemet är ett gott exempel på hur företag och organisationer inom en och samma bransch kan samverka för att tillsammans förbättra arbetsmiljön och minska arbetsrelaterade skador. 

Expert:
Lars-Gunnar Lindberg, Chef IA-avdelningen

Hållbart fastighetsägande och framtidens kontorstrender

AFA Fastigheter kan ge perspektiv på frågor som rör ett långsiktigt och hållbart fastighetsägande och förvaltande av fastigheter. Vi kan till exempel bidra med kunskap inom fastighetsförädling och dess olika möjligheter, hållbarhet i ett vidare perspektiv än energibesparing och koldioxidutsläpp samt trender, utmaningar och affärsmöjligheter inom fastighetsbranschen. Vi är en av de största fastighetsägarna i Stockholms innerstad och har god koll på trenderna kring nutida och framtida kontorsarbetsmiljöer.

Expert: 
Lars Edberg, Chef Förvaltning, AFA Fastigheter