21 miljoner kronor till forskning om arbetsmiljö och hälsa

Under december beviljade AFA Försäkring över 21 miljoner kronor i bidrag till nya forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. Bredden på forskningen är stor – från att förhindra luftburna smittor i vården till att undersöka hur en populär modell för verksamhetsutveckling kan minska olyckor inom lantbruket.

Den 4 december fattades beslutet att stötta fyra forskningsprojekt inom privat sektor med nästan sju miljoner kronor. Ett av projekten handlar om hur man kan minska arbetsolyckorna för yrkesförare. Olyckstalen har stigit för den yrkesgruppen under senare år. Ett annat projekt som fick stöd undersöker hur nya tekniker och metoder kan få dem som har stillasittande jobb att röra på sig mer under arbetstiden.

Ytterligare ett projekt som fick stöd ska se hur en populär modell för verksamhetsutveckling (Lean) kan användas för att minska lantbrukares arbetsolyckor. Olyckor är relativt vanliga inom lantbruket och beror ofta på oförutsedda händelser – händelser som kan bli färre om verksamheten blir mer systematisk. Ett projekt som vidareutvecklar ett nytt underlag för arbetsmiljöarbete i bemanningsbranschen fick också forskningsstöd.

Vårdens arbetsmiljö i fokus

Fem forskningsprojekt inom landstingskommunal sektor fick dessutom över 14 miljoner kronor i forskningsbidrag av AFA Försäkring under slutet av året. Projekten berör flera viktiga arbetsmiljöproblem i offentlig sektor, framför allt inom vården. Ett av dem handlar om hur man kan minska fallolyckor, den vanligaste arbetsolyckan, i vården. Ett annat om hur luftburna smittor kan stoppas i sådana miljöer – något som både de anställda och patienterna tjänar på.

Ytterligare två högintressanta projekt handlar om vårdanställdas arbetsmiljö. Forskarna ska ta reda på vad vårdpersonal anser ger återhämtning i arbetet, införa det på arbetsplatser och testa vilken effekt det får på hälsa och upplevelse av jobbet. Ytterligare ett projekt undersöker hur belastningsskador för läkare som opererar med titthålskirurgi kan minskas. Dessutom fick ett projekt som ska studera de rättsliga aspekterna med att arbeta i andras hem och som personlig assistent bidrag i årets sista anslagsomgång.

Läs mer om vilka projekt som fått forskningsbidrag på AFA Försäkrings pressida.