Samhällsnytta av den forskning som får stöd

AFA Försäkring är en av de största bidragsgivarna inom svensk arbetsmiljöforskning och ger dessutom stora anslag till folkhälsoforskning. Årligen satsas cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. Forskningen som får stöd är samhällsnyttig och når fort ut, vilket förbättrar arbetsmiljön, hälsan och livsvillkoren för många människor.

– Vad jag kan se är det väldigt intressanta projekt som de ger pengar till. Det är mycket samhällsnytta i den forskning som de finansierar och det känns som att de är väldigt måna om att det ska vara det, säger Christina Björklund, forskare i interventions- och implementeringsforskning vid Karolinska Institutet.

– AFA Försäkring har en viktig roll inom svensk forskningsfinansiering. Utan deras stöd skulle det forskas mycket mindre inom arbetsmiljöområdet. Vi får fram väldigt viktig kunskap med deras hjälp.

AFA Försäkring bidrar med cirka 150 miljoner kronor årligen i forskningsstöd inom arbetsmiljö- och folkhälsoområdet. Det fördelas i öppna utlysningar till enskilda projekt fyra gånger per år, i programutlysningar för forskningsprogram inom områden där det finns ett särskilt behov av kunskap samt som ett postdoktoralt stöd till unga forskare inom arbetsmiljö och hälsa.

Unik roll som bidragsgivare

Det finns ett stort antal svenska forskningsfinansiärer och Sverige är ett av de länder i världen där mest pengar satsas på forskning och utveckling i förhållande till BNP. Statliga forskningsråd och myndigheter – Vetenskapsrådet, FORTE, Energimyndigheten, Sida med flera – ger stöd till forskning vid främst universitet och andra lärosäten. Kommuner och landsting stöttar forskning inom vård och omsorg. Ett antal privata organisationer och stiftelser – Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Riksbankens Jubileumsfond med flera – ger också stöd till forskning.

Det som kännetecknar AFA Försäkring som forskningsfinansiär är att organisationen ägs av arbetsmarknadens parter, att stöd ges inom såväl arbetsmiljö som inom hälsoområdet samt att stor vikt läggs vid att forskningen leder till praktisk nytta för arbetslivet, patienter och andra intressenter.

KI-forskaren Christina Björklund tycker att det är bra att representanter för arbetsmarknadens parter, med hjälp av sakkunniga experter, beslutar om vilken forskning som ska få stöd.

– Med både forskare och företrädare för samhället som bedömer blir det olika synvinklar och det bidrar till att forskningen kommer till nytta. Det gör att vi forskare måste tänka mer på vilken nytta vår forskning har redan när vi söker anslag, säger hon.

Relevans, vetenskaplig kvalitet och praktisk nytta är avgörande kriterier i bedömningen av vilka projekt som får forskningsbidrag från AFA Försäkring. Kostnadseffektivitet och spridningen av resultaten är också viktigt när stödet fördelas.

Vid bedömningen av forskningens relevans har AFA Försäkring stor nytta av den omfattande skadedatabasen som ger en god bild av vilka skador och sjukdomar som är vanligast hos de drygt fyra miljoner svenskar som omfattas av försäkringarna. Statistiken från försäkringsfallen visar var det finns behov av forskning och utveckling.

Bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten hjälper utomstående experter till med.

Att besluten fattas av styrelser med företrädare för arbetsmarknadens parter är slutligen en stor fördel när nyttan ska avgöras.

Draghjälp för forskare

Anledningen till att AFA Försäkring satsar så mycket pengar på forskning och utveckling är att dessa kunskaper behövs för att förebygga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

För forskarna själva blir AFA Försäkrings engagemang definitivt en draghjälp.

– AFA Försäkring har väldigt bra pressmeddelanden och anordnar även seminarier och konferenser för att sprida våra forskningsresultat. Vi forskare får hjälp att nå ut med vår forskning, vilket är jätteviktigt. Den här typen av forskning ska spridas och AFA Försäkring är verkligen duktiga på att lyfta den, säger Christina Björklund.