Kommunerna behöver locka ledare

Ett tilltagande problem i offentlig sektor är chefernas höga rörlighet. Ett forskningsprojekt som stöttats av AFA Försäkring har undersökt hur kommuner kan bli mer attraktiva för chefer. Studien är i slutfasen och presenteras under politikerveckan i Almedalen.

Forskningsprojektet om chefsrörlighet och chefshållbarhet i offentlig sektor är ett så kallat spin off-projekt från en större och avslutad studie, CHEFIOS, som handlade om verksamhetsutveckling i offentlig sektor med fokus på just cheferna.

– Vi märkte att många chefer slutade i de organisationer som deltog. Vi hade också kontakt med HR-ansvariga som sa att den höga rörligheten är ett problem. Samtidigt såg vi också stora skillnader mellan olika kommuner och förvaltningar, berättar Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och ansvarig för projektet.

Studien pågår året ut och har fyra delar: en översikt om hur rörligheten bland kommunala ledare ser ut, intervjuer om orsakerna till den, enkäter till chefer om varför de slutat samt intervjuer med bland annat personalansvariga om orsakerna till rörligheten. Förvaltningar vid sju kommuner har deltagit.

Fel arbetsuppgifter

Forskarna slogs tidigt av engagemanget hos både chefer som slutar och dem som stannar kvar på sina jobb, såväl inom teknisk förvaltning som inom vården, skolan och omsorgen.

– De brinner för sina frågor och tycker att de kan göra skillnad som kommunala chefer, säger Annika Härenstam.

Samtidigt är de så kallade första linjens chefer som de intervjuat, exempelvis rektorer, ofta frustrerade och missnöjda.

– Man tycker att uppdraget och mandaten är oklara. Det är mycket administrativa rutiner. Cheferna kan ha ett tjugotal datasystem som de ska hantera. De är frustrerade över att de inte har tid att arbeta strategiskt, utveckla verksamheten och ägna sig åt medarbetarna.

Framför allt är cheferna missnöjda med vad forskarna kallar illegitima arbetsuppgifter. Det kan handla om allt från att koka kaffe till att sätta upp gardiner eller skotta snö.

– Vi vet från stressforskningen att sådana arbetsuppgifter stressar mer än belastningen i själva kärnuppdraget. För chefer i offentlig sektor är det ett stort bekymmer.

Problemet med ovidkommande arbetsuppgifter är större inom vård, skola och omsorg än inom de tekniska förvaltningarna.

– Det finns andra möjligheter att få stöd inom teknisk verksamhet. Dessutom finns det fler alternativa jobb där än inom vården, skolan och omsorgen. Man kan bli projektledare eller rådgivare utan chefsansvar och man kan gå vidare till högre chefstjänster.

Tid och utrymme för utveckling

Forskarna bakom projektet har upptäckt flera saker som kommuner kan förändra för att få behålla sina kommunala chefer och därmed göra verksamheten mer stabil och förbättra kvaliteten och ekonomin.

– Det är viktigt att cheferna får tid för kompetens- och verksamhetsutveckling. Det är också viktigt att de har ansvar för ett rimligt antal medarbetare och att de får stöd så att de slipper arbetsuppgifter som ligger helt utanför kärnuppdraget, säger Annika Härenstam.

Väldigt få av de chefer som de intervjuat och ställt frågor till har tagit upp lönen som avgörande för om de stannar eller ej. Däremot är det mycket viktigt för dem att känna sig stolta över sin verksamhet och vad de gör.

– De brinner för att ge en bra verksamhet åt brukarna, inte för att hålla sin budget.

För att kunna rekrytera bra chefer är det dessutom viktigt att visa vilket högt kvalificerat jobb det är att vara chef i offentlig sektor.

– Jobbet som kommunal chef går att göra attraktivt. Det visas av att det är så stor variation i rörlighet mellan olika kommuner och verksamheter. Vissa lyckas, säger Annika Härenstam.

Hon ska presentera sitt forskningsprojekt i Almedalen, som en del av AFA Försäkrings arrangemang under veckan.

– För mig som forskare är det självklart att vara med i Almedalen. Jag vill att kunskaperna ska spridas och komma till användning. Arbetslivsforskningen är ju till för att göra arbetslivet bättre, avslutar Annika Härenstam.