Från riskfaktorer till friskfaktorer

Forskare har med stöd av AFA Försäkring beskrivit hur friska organisationer i kommuner och landsting ser ut. Resultaten från forskningsprojektet Hälsa och framtid i offentlig förvaltning, Hoff, blir stöd och inspiration till förebyggande arbetsmiljöarbete i kommuner och landsting.

Tack vare ett forskningsbidrag från AFA Försäkring kunde forskargruppen vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet under 2009 och 2012 ta reda på vad som kännetecknar kommuner och landsting med friska medarbetare. När forskningsprojektet Hoff avslutades 2012 hade de fått fram sex friskfaktorer:

  • närvarande ledarskap med personlig återkoppling till medarbetarna
  • fortbildning och kompetensutveckling
  • möjlighet att framföra idéer och kritik
  • möjlighet att byta arbetsuppgifter
  • prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög
  • systematiskt arbetsmiljöarbete

Innan Hoff hade forskargruppen undersökt nyckelfaktorer för friska företag. Det var i stort sett desamma som inom offentlig sektor.

– Det är inga större skillnader mellan privata företag, kommuner och landsting, konstaterar Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet samt ansvarig forskare bakom de bägge undersökningarna.

Inte lika tungt

Att se på det friska istället för det sjuka – som forskarna bakom Hoff gjort – är en del av en större trend. Inom psykologin växer den så kallade positiva psykologin fram och inom vård och medicin talar man alltmer om ett så kallat salutogent synsätt.

– Det är lättare att få folks uppmärksamhet och blir inte lika tungt och tråkigt, säger Eva Vingård.

– Tidigare hade vi definitiva riskfaktorer i arbetslivet som vi kunde eliminera. Nu talar vi mer om psykosociala arbetsmiljörisker, som dåliga chefer. De kan man inte eliminera på samma sätt som man kan med exempelvis kemiska risker. Men man kan förebygga dem på olika sätt, till exempel med rätt rekrytering.

För forskningsresultat som de från Hoff – som utgör goda exempel för förändring – blir det extra viktigt med spridningen så de kommer till nytta.

– Det är inte en slump att vi får en frisk och välfungerande organisation. Det finns vissa nycklar som man kan använda. Det är ungefär som att på det individuella planet säga att motion och att sluta röka är två nycklar till bättre hälsa. Genom att bli medveten om dem kan man själv välja om man vill använda dem för att förändra eller ej, säger Eva Vingård.

Goda exempel

AFA Försäkring har tagit fram en populärvetenskaplig skrift för Hoffprojektet. I skriften lyfts organisationer fram som framgångsrikt arbetat enligt de friskfaktorer som projektet funnit. I Emmaboda kommun har arbetsgivaren utvecklat ledarskapet och fått ner sjuktalet till 3,3 procent – bland det lägsta i hela Sverige. Ekerö kommun har arbetat aktivt med kompetensutveckling, Strömstads kommun med kommunikation och Malmöstadsdelen Innerstaden med prioritering av arbetsuppgifter.

Uppsala läns landsting, det landsting som ingick i Hoff, har bland annat fokuserat på systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM.

Forskarna bakom Hoff vill nu gå vidare och studera ännu ett område på den svenska arbetsmarknaden.

– Kyrkan och ideella organisationer är väldigt intresserade av motsvarande undersökning. Vi har skrivit forskningsansökningar och hoppas få möjlighet att genomföra den, säger Eva Vingård.

Forskningsprojektet Hälsa och framtid är ett föregående projekt inom privata sektorn som ligger till grund för Hoffprojektet, som AFA Försäkring finansierat. Detta projekt lyfts fram och sprids via en kampanj för friskare företag och organisationer som Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan startat. 

Du kan beställa skriften Från risk till frisk - om friskfaktorer i kommuner och landsting genom att ringa vårt kundcenter på 0771-88 00 99.