Forskning om friskfaktorer i myndighetskampanj

En ny informationskampanj från Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan tar avstamp i forskning som fått bidrag av AFA Försäkring. Deras satsning på information om friska verksamheter innebär att forskningsresultaten når ut till många arbetsplatser och kan komma dem till godo.

Den nystartade informationskampanjen grundar sig på forskningsprojektet Hälsa och framtid. Hälsa och framtid tog fram fyra nyckelfaktorer för friska företag: ledarskap, delaktighet, kommunikation och hälsa. Sedan gick forskarna vidare och tog fram motsvarande – och till stor del likadana – nycklar för offentlig sektor.

Bakgrunden till kampanjen är att Försäkringskassans statistik visar att sjukskrivningarna, främst på grund av psykisk ohälsa, ökar. Dessutom blir det allt fler anmälningar om arbetssjukdomar och arbetsolyckor som leder till sjukfrånvaro, enligt Arbetsmiljöverket. Deras data visar att det ligger organisatoriska och sociala orsaker bakom en stigande andel arbetssjukdomar.

– Det vi ville lyfta fram och fokusera på var förebyggande och tidiga insatser. Det som var särskilt intressant med resultaten från Hälsa och framtid var att de visade att man kan påverka effektivt på organisationsnivå. Det vanliga är annars att man betonar det individuella, med friskvård och liknande, säger Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare vid Försäkringskassan med ansvar för kampanjen.

Effektivt och lönsamt

Informationskampanjens mål är att framför allt inspirera mindre företag och organisationer till att satsa på förebyggande arbete utifrån de nyckelfaktorer som forskarna tagit fram och som visat sig vara effektiva.

– Vi vill göra arbetsgivare och företagshälsovård intresserade av att arbeta på det här sättet och visa att det dessutom är lönsamt att göra det, säger Rebecca Kolga.

Att arbeta utifrån friskfaktorerna är både effektivt och lönsamt. När arbetsgivaren vid städenheten i Piteå kommun valde att göra det sjönk sjukskrivningstalen från 20 till 5 procent. Det är ett av de goda exempel som myndigheterna lyfter fram i kampanjen. Bland de andra exemplen finns Scania och Lisebergs restauranger.

– Det behöver inte vara kostsamt att arbeta på det här sättet: utifrån ledarskap, värderingar, rutiner och så vidare. Resultaten visar också att det finns friska verksamheter i alla branscher, även till exempel städbranschen, vilket innebär att alla kan göra något, säger Rebecca Kolga.

– Vår kampanj handlar om det som traditionellt kanske betraktas som "mjuka" frågor, som inte självklart associeras med ökad lönsamhet och sänkta kostnader för sjukfrånvaro. Men exemplet från Piteå kommun och många därtill visar på just sådana resultat, säger Agneta Sunder, projektansvarig vid Arbetsmiljöverket, i ett pressuttalande.

Webbplats och besök

Kampanjen pågår under hela 2014 och innehåller bland annat en särskild webbplats, foretagshalsokollen.se. Där finns forskningsresultat från Hälsa och framtid, goda exempel, filmer och även en möjlighet att testa hur det egna företaget eller organisationen mår.

Utöver webbplatsen kommer Arbetsmiljöverkets inspektörer och Försäkringskassans personal även att dela ut tryckt information och visa filmer med goda exempel när de besöker arbetsplatser runt om i landet.

– Alla sätt att sprida resultaten är bra och Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan är seriösa avsändare. Jag hoppas att de når ut väl med informationen, säger Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och en av de ansvariga forskarna bakom Hälsa och framtid-undersökningarna.