Lättanvända webbplatser gör arbetet säkrare

Det är inte alltid en tryckt information om risker och arbetsmiljö gör så mycket nytta. Webbplatserna svetsaratt.se och andningsskydd.nu hjälper svetsare, byggnadsarbetare och asbestsanerare till ett säkrare arbetsliv.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram webbplatserna med ekonomiskt stöd från AFA Försäkring inom programmet Från ord till handling. IVL såg att det behövdes kunskap både när de genomförde projekt om arbetsmiljön för svetsare och när de undersökte vilken skyddsfaktor andningsskydd har i arbetslivet.

Det visade sig att mycket små förändringarna i arbetet eller hanteringen av skydd kan förbättra – eller försämra – arbetsmiljön betydligt. Inom svetsbranschen fanns till exempel problem med felaktigt placerade utsug och att det går hål på slangar av svetsloppor – vilket försämrar utsugens effektivitet och ökar exponeringen för svetsrök.

När det gäller andningsskydd såg forskarna på IVL att de som använde dem i jobbet i vissa fall trodde att de var skyddade utan att vara det. Ett exempel är om man rengör skyddet med tryckluft. Då kan filtret gå sönder utan att man märker det och andningsskyddet blir verkningslöst.

– Vi såg att det behövdes någon form av tydlig kunskap om vad man behöver göra för att arbetsmiljön ska bli bra, säger Ann-Beth Antonsson, teknologie doktor och en av dem vid IVL som varit ansvarig för produktionen av webbplatserna.

Konkret och användarvänligt
Det är inte alltid tryckt text är det bästa sättet att sprida sådan kunskap på. Särskilt inte om målgruppen är personer som jobbar praktiskt och inte är vana vid att läsa i jobbet.

– Att sprida kunskaperna på ett sätt som fungerar för målgruppen är det svåraste. Kunskapen finns, den är väldokumenterad, men det gäller att veta vad målgruppen behöver kunna mer om och att nå ut med den, säger Ann-Beth Antonsson.

På webbplatserna finns bland annat filmer som utifrån konkreta och vanliga arbetsmoment visar vad och hur man bör göra för att arbetet ska bli säkrare.

– Informationen blir väldigt knepig och abstrakt om man formulerar den i ord. Men den kan vara väldigt enkel att få fram på en film med en speakerröst som berättar.

Det är många konkreta råd och tips på webbplatserna om svetsning och andningsskydd. IVL har också arbetat mycket med att göra webbplatserna användarvänliga. De har bland annat särskilda ingångar på webbplatserna beroende vilken funktion man har – anställd, skyddsombud, chef och så vidare – så att besökaren direkt kommer till den information som är mest relevant för var och en.

Förvaltas av branschen
Av besöksstatistiken på de bägge webbplatserna framgår att de används kontinuerligt och de utvärderingar som gjorts – med hjälp av intervjuer, enkäter och referensgrupp – visar att de upplevs som lätta att ta sig fram på och innehåller relevant information.

Andningsskydd.nu har utvecklats i samarbete med företag som säljer skydden. Det var ett medvetet val eftersom det ofta är de som ger information och i vissa fall även utbildning om hur skydden ska användas.

Förvaltningen av svetsaratt.se har gått över till branschorganisationen Svetskommissionen. När det gäller andningsskydd.nu förs samtal med branschen om den framtida förvaltningen och skötseln av webbplatsen.

IVL har tidigare producerat ett flertal liknande webbplatser om arbetsmiljö och säkerhet på jobbet som riktar sig till verksamma inom städbranschen, sophämtning, VA-verk med flera. Nästa liknande webbplats som institutet har på gång ska motverka stick-och skärskador inom vården. Det är också ett arbetsmiljöproblem där bra och konkret information om hur man kan minska riskerna gör jobbet mycket säkrare.