Så kan allergierna minska för de som renoverar rör

Det har blivit allt vanligare att renovera rören i gamla fastigheter istället för att byta ut dem. Men härdplasterna som används kan ge livslång allergi. Ett forskningsprojekt har, med stöd från AFA Försäkring, undersökt hur reliningarbetare utsätts för allergiframkallande härdplast och vad man kan göra åt problemet.

Enbart i Stockholm utförs, enligt Hyresgästföreningen, årligen 9 000 stamrenoveringar i hyresfastigheter. Det har blivit allt vanligare med så kallad relining där främst avloppsrör kläs invändigt med epoxi (härdplast). Epoxi fäster bra på insidan av rören och är hållfast och tåligt.

Med relining kan hyresgästerna bo kvar under renoveringen och fastighetsägaren slipper dyra ingrepp i fastigheten. Problemet är att den epoxi som används är starkt allergiframkallande och kan ge svåra hudbesvär.

– Under de senaste åren har det kommit en strid ström av patienter som arbetar med relining och drabbats av allergi och eksem av epoxi till vår mottagning, berättar Carola Lidén, läkare och forskare vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, samt ansvarig för det aktuella forskningsprojektet.

Ger livslång allergi
Allergier mot härdplast är ofta mycket besvärliga.

– Innan epoxi har har härdat är det extremt allergiframkallande. En kontakt med ämnet vid ett enda tillfälle kan ge livslång allergi, säger Carola Lidén.

Forskarna har intervjuat och undersökt reliningarbetare som sökt hjälp för sina besvär på hudallergimottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

De har också varit ute och observerat och registrerat på företag i branschen hur hud och arbetskläder med mera kommer i kontakt med epoxi vid reliningarbete.

Studien visar att arbetarna riskerar att utsättas för ohärdad epoxi under alla arbetsmoment – från tillredningen av härdplasten när de blandar epoxiharts med en härdare till den slutliga städningen av arbetsplatsen. Forskarna såg att skadlig epoxi hamnar på hud, handskar, arbetsytor, verktyg, mobiltetelfoner med mera.

– Det var förvånande med den massiva exponering av epoxi som vi såg i vår undersökning. En exponering som innebär en stor risk att bli sjuk. Det är en stor omsättning bland anställda som arbetar med relining, eftersom de som blivit allergiska ofta inte kan fortsätta i yrket.

Många okunniga om problemet
Forskarna drar slutsatsen att det finns ett stort behov av att förbättra arbetsrutinerna för dem som arbetar med att renovera rör i fastigheter. Det behövs bland annat bättre skyddsutrustning och tvättmöjligheter. Men allra viktigast är upplysning.

– Det råder en stor okunnighet om problemet som gör att de som arbetar med epoxi utsätts för risken att få en livslång allergi som innebär att de inte kan vara kvar i sitt yrke. Det viktigaste är att man känner till att epoxi är extremt allergiframkallande vid hudkontakt. Om man inte vet att en sak är farlig har man inget motiv att skydda sig från den, förklarar Carola Lidén.

– Det gäller att vara medveten om att huden och många ytor blir nedsmutsade med epoxi under arbetet. Det är klibbigt och stänker så att epoxin kommer överallt, även på exempelvis sådant som mobiltetelfoner.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns kunskap om riskerna och skyddsutrustning som fungerar.

– Ofta använder man handskar under arbetet, men inte sådana som ger rätt skydd. Den ohärdade epoxin tränger snabbt igenom många av de handskar som används och då ger de bara en falsk känsla av skydd.

Finns föreskrifter
Sammantaget behöver, visar studien, både arbetsgivare och anställda mer kunskap om riskerna med epoxi och hur man skyddar sig mot ämnet. Det finns också andra tekniker och kemikalier för relining som är mindre riskabla.

Arbetsmiljöverket har gett ut föreskrifter om arbete med härdplaster (AFS 2005:18), men många i branschen känner inte till att de finns eller vad de kräver.

– Det är viktigt att det kommer fram att föreskrifterna finns. De är mycket bra och vad jag förstår unika internationellt sett. Sedan gäller det förstås att de följs, säger Carola Lidén.