Kontakt med jobbet får sjukskrivna att må bättre

Kommer man snabbare tillbaka i arbete om man har sociala kontakter med arbetsgivaren under sjukskrivningen? Ny forskning med stöd från AFA Försäkring visar att det är viktigt för långtidssjukskrivna att ha kontakt med jobbet.

Forskningsprojektet vid Linköpings universitet undersöker om kontakter med arbetsplatsen, facket och företagshälsovården påverkar hur länge man är borta från jobbet vid långvarig sjukdom. Tidigare forskning har visat att arbetsplatsen spelar en roll och man har därmed antagit att sociala kontakter mellan arbetsplatsen och den sjukskrivne är bra, men ingen forskning hittills har bekräftat det.

Forskarna har skickat ut enkäter till 1.000 personer som varit sjukskrivna mellan två och tre månader från sitt jobb. De hittade dem i Försäkringskassans register. De flesta av dem hade en fast anställning och närmare hälften ansåg att jobbet bidragit till deras sjukskrivning. Drygt hälften av dem svarade på enkäten.

Dessutom har forskarna intervjuat närmare trettio arbetsledare, sjukskrivna och kollegor till sjukskrivna. De har också analyserat olika policydokument.

Bättre arbetsförmåga och hälsa
De preliminära resultaten från den ännu ej avslutade studien visar att sjukskrivna som är nöjda med kontakten med arbetsplatsen har bättre arbetsförmåga. Deras hälsa, när de själva uppskattar den, är också bättre än hos sjukskrivna som inte har sådana kontakter.

– Sjukskrivna som upplever att kontakten är stödjande anser att de har bättre arbetsförmåga än de som inte upplever det. Vad som är orsak och effekt här går inte att fastställa, men det finns ett samband, säger Kerstin Ekberg, projektledare för studien och professor vid Linköpings universitet.

Hon presenterade det pågående forskningsprojektet vid ett seminarium på AFA Försäkring 15 mars.

Forskarna har delat in svarspersonerna i diagnosgrupper och där syns tydliga skillnader. De som har psykiska besvär är minst nöjda med kontakten med arbetsgivaren.

Kollegorna tar kontakt
Arbetsgivaren tog oftast kontakt först när sjukskrivningen berodde på hjärtkärlsjukdom. När det handlade om psykisk sjukdom eller ryggbesvär var det oftast den sjukskrivne som först tog kontakt med arbetsplatsen.

Sjukskrivna med cancer och hjärtkärlssjukdom har också en mer positiv bild av kontakten med arbetsgivaren jämfört med dem som har psykiska besvär. För de sistnämnda diskuteras dock oftare anpassningar av arbetet.

Nästan alla sjukskrivna, fler än nio av tio, har kontakt med chefer eller arbetskamrater under den tid de varit borta från jobbet.

– Det är oftast arbetskamraterna själva som tagit kontakt vilket är väldigt positivt, säger Kerstin Ekberg.

När kontakten mellan sjukskrivna och arbetsplatsen inte fungerar – visar de kompletterande intervjuerna – beror det ofta på att arbetsplatsen saknar rutiner för hur kontakten med den sjukskrivne ska gå till.

Få talar med företagshälsan
Något färre än hälften av de sjukskrivna har talat med personalfunktionen på arbetsplatsen och drygt var tredje har varit i kontakt med facket. Endast var femte har, trots de långa sjukskrivningstiderna, haft kontakt med företagshälsovården.

– Företagshälsovården måste in på banan på helt andra premisser än idag. De jobbar på arbetsgivarens uppdrag. De har haft en annan roll tidigare, där de kunde agera mer produktivt, säger Kerstin Ekberg.

Studien vid Linköpings universitet ingår i ett forskningsprogram för bättre arbetslivsinriktad rehabilitering i kommuner, landsting och regioner som fått 20 miljoner kronor i stöd från AFA Försäkring. I programmet ingår totalt fem forskningsprojekt.