Alla tjänar på bättre relationer i skolmiljön

Goda relationer kan förbättra skolmiljön för eleverna och arbetsmiljön för lärare och annan personal. Det gäller att skapa en miljö med tillit och öppenhet. Ett pågående forskningsprojekt vid Högskolan i Gävle försöker, med stöd från AFA Försäkring, ta reda på hur man gör det.

Forskarna har följt en högstadieskola på en mindre ort i ett års tid med intervjuer och observationer på plats. Skolan har gått från att ha problem till att fungera väl. Skolan har byggts om och den skolvärdsfunktion som tidigare togs bort finns åter på plats, men forskarna har också undersökt vilka andra faktorer som har legat bakom förbättringen.

Från början skulle de koncentrera sig på relationen mellan lärare och elever, men insåg snart att alla som vistades i skolmiljön bland eleverna behövde tas med.

– Vi behövde studera hela skolan och se vad alla i systemet gör för att skapa en trygg skolmiljö. Vi har försökt undersöka alla relationer som skapas och kan skapas i skolmiljön, säger Anneli Frelin, lektor i didaktik och ansvarig forskare bakom projektet.

Lugnare för lärarna
En tryggare och bättre fungerande skolmiljö tjänar inte bara eleverna på när de får lättare att lära. Även de anställda får det bättre.

– I stora entréhallen till den skola vi undersökt finns skolvärden, skolsköterskan, studievägledaren med flera. Personalrummet är längre in i byggnaden. Det visade sig att lärarna relativt ofta fick sitta ifred under rasterna. Problemen fångades oftare upp av stödpersonalen, säger Anneli Frelin.

Risken för hot och våld minskar också när de mänskliga relationerna i skolmiljön blir bättre.

– Att många vuxna är närvarande och skapar sådana relationer som gör att eleverna vågar be om hjälp innebär att man kan arbeta både förebyggande och åtgärdande. Man tar tag i konflikter och kränkningar. Sådana uppstår alltid, men det gäller att ta itu med det.

Skolan blir ett gott exempel
Projektet fokuserar på miljöer utanför klassrummen. Forskarna har gjort observationer i uppehållsrum, matsalen, på skolgården och i korridorer. Dessutom har de intervjuat eleverna samt alla yrkesgrupper som har direktkontakt med dem. Förutom lärare handlar det om skolvärd, vaktmästare, kostpersonal, lokalvårdare med flera.

Det går inte att dra generella slutsatser från en enda skola, men den skola som projektet undersökt blir ett gott exempel på hur det går att arbeta för att förbättra relationerna mellan ungdomar, barn och vuxna i skolmiljön och därmed minska risken för problem, hot och våld med mera. Både elevernas skolmiljö och personalens arbetsmiljö förbättras av goda relationer, menar forskarna bakom projektet.

Datainsamlingen är avslutad och nu återstår att analysera materialet. Under 2014 publiceras bland annat en rapport till skolledare om vad projektet kommit fram till.