Gränsättning mellan arbetsliv och privatliv

Smarta mobiler, bärbara datorer och nya krav i arbetslivet gör att allt fler får svårt att skilja på jobb och fritid. Ett nytt forskningsprojekt undersöker problemet och vad vi kan göra åt det.

Christin Mellner vid psykologiska institutionen på Stockholms universitet har – tillsammans med psykologiprofessor Gunnar Aronsson och Göran Kecklund på Stressforskningsinstitutet – fått två miljoner kronor i forskningsbidrag från AFA Försäkring för att undersöka hur det gränslösa arbetslivet kan hanteras.

– Har man svårt med gränssättningen mellan arbete och privatliv kan det bli problem med återhämtning och vila. Vi tror att gränssättningen är en förutsättning för god livsbalans och hälsa, säger Christin Mellner.

Forskarna i projektet skickar ut en enkät till 6 000 personer i yrken där gränsen mellan arbete och fritid är svår att dra: präster, IT- och telekomanställda, skolledare med flera. De ställer frågor om exempelvis stress, hälsa och sjukfrånvaro, men också om och hur svarspersonerna sätter gränser för arbetet samt om de vill och kan arbeta flexibelt.

– Resultaten av enkätsvaren kommer att visa vad som utmärker dem som mår bra och har en god balans i livet. Till exempel vilka gränser de drar mellan arbete och privatliv och hur de gör det, säger Christin Mellner.

Enkäterna besvaras på webben och datainsamlingen görs under våren 2013. Projektet påbörjas i november 2012 och pågår i ytterligare två år.

En arbetsmiljöfråga
I Tyskland har arbetsmarknadsministern föreslagit att det ska bli olagligt för arbetsgivare att kräva att anställda kollar mejl och tar emot jobbsamtal på sin fritid. Men anställda kan förstås, av skäl som karriär eller låg självkänsla ändå välja att göra det – utan några uttalade krav från arbetsgivaren. Fast huvudansvaret behöver ändå läggas hos arbetsgivaren, inte den enskilde.

– Det handlar om arbetsmiljö och arbetsvillkor. Det är arbetsgivarens ansvar att de anställda kan vara lediga utanför arbetstid, säger Christin Mellner.

En undersökning från fackförbundet Unionen våren 2012 visade att var tredje medlem kände krav på sig att vara tillgängliga under semestern.

– Det är ett brott mot semesterlagen. Samtidigt blir lagarna svåra att tillämpa på det här området om individen själv, på grund av upplevda men kanske outtalade krav, väljer att kolla sin mejl eller svara på jobbsamtal på semestern, säger Christin Mellner.

Det flexibla arbetslivet är ett mynt med två sidor. Tidigare undersökningar visar att inte minst småbarnsföräldrar kan uppskatta fria arbetstider. Det kan nämligen underlätta att få vardagslivet att fungera med dagislämningar, sjuka barn och föräldramöten. Samtidigt blir gränsen mellan arbete och privatliv svår att upprätthålla.

Ger grund för beslut
Hälsokonsekvenserna av att inte kunna sätta gränser mellan arbete och privatliv kan bli stora.

– Den som inte klarar av att upprätthålla sin valda gränsstrategi antas vara i riskzonen för olika former av stressrelaterad ohälsa, säger Christin Mellner.

Studien löser inte, hävdar hon, den svåra frågan om det gränslösa arbetslivet. Den bidrar dock med ny kunskap som kan hjälpa till att tackla ett omfattande problem.

– Förhoppningsvis ger projektet svar på viktiga frågor som kan ligga till grund för arbete inom HR-funktionen och utveckling av företagshälsovården samt även ge ökad kunskap till ledningsgrupper, säger Christin Mellner.