"En unik möjlighet för en ung forskare"

Rädslan för att förlora jobbet berör många djupt. AFA Försäkrings första stipendium till arbetsmiljöforskning - på 1 miljon kronor - går till Anne Richter vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet och Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Hon forskar bland annat på anställningsotrygghet.

Sedan 2007 har hon varit doktorand och forskningsassistent vid avdelningen för arbets- och organisationspsykologi på psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Förra året disputerade hon på en avhandling med titeln "Job insecurity and it's consequences - Investigating moderators, mediators and gender" där hon bland annat såg att anställningsotrygghet kan påverka män mer negativt än kvinnor.

Stipendiet till arbetsmiljöforskning - AFA Försäkring delar också ut ett stipendium inom folkhälsa - är för yngre forskare som under två års tid ska kunna genomföra postdoktorala studier och forskning vid utländska lärosäten. Det delas officiellt ut vid en ceremoni under Gilla Jobbet i slutet av oktober.

- Det är en de största möjligheterna man kan få som ung forskare inom mitt område, en unik möjlighet att ägna mig åt den forskning som intresserar mig, säger Anne Richter.

Fokus på två områden
Hennes plan är att vistas vid tre olika utländska institutioner, varav uppehållet vid Claremont university och en avdelning som sysslar med så kallad positiv organisationspsykologi är klar.

Under stipendietiden ska hon dock gå vidare inom området otrygga anställningar på framför allt två sätt: hon ska koppla anställningsotrygghet till såväl ledarskap som det nya området positiv psykologi.

- Det finns väldigt lite forskning om vilket ledarskap som är bäst för att stötta anställda som är otrygga på jobbet. Finns det kanske en typ av ledarskap som förvärrar otryggheten? Funderar Anne Richter.

Hon har redan vissa hypoteser.

- Jag tror att öppenhet är bland det viktigaste. Forskning kring nedskärningar visar att de anställda mår bättre om man går ut öppet och säger som det är.

Till en början kommer hon att göra teoretiska undersökningar och gå igenom litteraturen och forskningen inom dessa bägge områden, men tanken är att det ska mynna ut i kvantitativ forskning och datainsamling i form av exempelvis enkäter. Resultaten, eftersom studierna och forskningen görs utomlands, ska sedan översättas till svenska förhållanden.

Vill undersöka resurser
Positiv psykologi är en ny gren av psykologin som fokuserar på vad som håller oss friska snarare än vad som får oss att må dåligt. Det perspektivet ska Anne Richter anlägga på anställningsotryggheten.

- Den finns och är negativ, men vi behöver veta varför den är dålig. Varför mår vissa människor extra dåligt av ett hot om att förlora jobbet och varför klarar andra av det bra? Vissa har resurser att klara av den stressen och då är nästa fråga: Kan man träna upp den förmågan?

- Inom den positiva psykologin gör man redan sådana interventioner, det handlar bara om att få in dem i ett sammanhang av anställningsotrygghet, säger Anne Richter.

Forskningen som hon utför under den tvååriga stipendieperioden kommer att mynna ut i olika vetenskapliga publikationer, som artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Hur många beror bland annat på vilka samarbeten som hon inleder med andra forskare.