16 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkring har beviljat sammanlagt 16 307 000 kronor till 8 nya forskningsprojekt inom medicin, arbetsmiljö och hälsa.

Framtida cancerterapi
Immunsystemet och tarmflorans bakterier kan bidra till att utveckla metabola sjukdomar, som cancer, diabetes och fetma. Karin Lindqvist, Lunds universitet, beviljas 2 000 000 kronor för att undersöka vilken roll bakterierna spelar när tumörer utvecklas och om detta kan användas för att minska tumörens tillväxt.

Karin Lindkvist, docent, Lunds universitet, Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap.
Tel: 046 222 80 41, mobil 073 422 27 86, e-post: Karin.Lindkvist@med.lu.se

Vilken betydelse har Testosteron för hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor
Risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom respektive bristning av stora kroppspulsådern, är olika för kvinnor och män. Åsa Tivesten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, beviljas 2 000 000 kronor för att kartlägga könshormonernas roll när det gäller risken att utveckla och även behandla sjukdomarna hos både kvinnor och män.

Åsa Tivesten, docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Wallenberglaboratoriet för Hjärt-kärlforskning. 
Tel: 031 342 29 13, e-post: asa.tivesten@medic.gu.se

Kroppens egna försvar som cancerterapi
Ingela Parmryd, Uppsala universitet, beviljas 3 000 000 kr för att undersöka om det egna immunförsvaret kan användas för att behandla cancer. Metoden, som ska användas, innebär att speciella celler hos cancersjuka stimuleras att växa utanför kroppen för att sedan ges tillbaka till patienten.

Ingela Parmryd, docent, Uppsala universitet, Medicinsk cellbiologi. Tel: 018 471 41 50, 
e-post: ingela.parmryd@mcb.uu.se

Ny hypotes om orsaken till kroniska inflammatoriska sjukdomar
Johan Frostegård, Karolinska Institutet, får 2 004 000 kronor för att hitta förklaringar till den kroniska inflammation som tillsammans med immunsystemet antas påverka risken för hjärt-kärlsjukdom och reumatisk sjukdom.

Johan Frostegård, professor, överläkare, Karolinska Institutet, Institutionen för miljömedicin. Tel: 08 524 800 00, mobil: 070 735 23 82, e-post: johan.frostegard@ki.se

Förändringar i arvsmassan hos sotare
Sotare exponeras för cancerogena kolpartiklar (PAH) i sitt arbete. Exponering sker huvudsakligen via andningsvägar och hud. Karin Broberg, Labmedicin i Skåne, beviljas 
3 057 000 kronor för att undersöka om kolpartiklarna kan orsaka cancerogena 
DNA-förändringar hos sotare.

Karin Broberg, docent, Labmedicin i Skåne – Arbets och miljömedicin. Tel: 046 17 38 19, mobil: 073 782 37 50, 
e-post: karin.broberg@med.lu.se

Mänskliga Rörelser och Mobil Teknik
Det ökade användandet av mobil teknik har förändrat vårt rörelsemönster. Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, anslås 800 000 kronor för att undersöka hur vi kan använda bärbar teknik så att fysisk ohälsa undviks.

Jan Gulliksen, professor, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för datavetenskap och kommunikation. 
Tel: 08 790 95 38, e-post: gulliksen@kth.se

Balans mellan arbete och privatliv
Många människor upplever att det är svårt att få arbete och privatliv att gå ihop. Martin Hyde, Stockholms universitet, beviljas 2 870 000 kronor för att svara på vilka åtgärder som är nödvändiga både i samhället och hos individen för att denne ska få en bättre balans i tillvaron.

Martin Hyde, dr, Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet, Tel: 08-553 789 21, 
e-post: martin.hyde@stressforskning.su.se

Hälsofrämjande arbetsliv för äldre?
Kvinnor i Sverige pensioneras tidigare och förvärvsarbetar i mindre omfattning efter 65 år än vad män gör. Forskning har visat att de faktorer som påverkar om äldre människor stannar kvar i arbetslivet är könsrelaterade. Hélène Sandmark, Mälardalens högskola, anslås 576 000 kronor för att studera hur en kommunal organisation förhåller sig till äldre personal.

Hélène Sandmark, med dr, docent, Mälardalens högskola – Akademin för hälsa, vård och välfärd. 
Tel: 021-10 16 66 , mobil: 070 823 38 42, e-post: helene.sandmark@mdh.se

Mer information:
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95,hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77