AFA Försäkring som forsknings- och utvecklingsfinansiär

Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Årligen satsar vi cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling inom det privata näringslivet, kommuner och landsting.

Vi ger anslag till fristående projekt eller till projekt som ingår i utlysningar av FoU-program inom arbetsmiljö och hälsa. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier när vi bedömer vilka projekt som ska få anslag. Vi delar även ut ett post doc-stöd varje år för att stödja lovande forskarkarriärer.
 

2016 beviljades 38 av de 205 ansökningar som kom in till de öppna utlysningarna. Under året avslutades också 40 sedan tidigare pågående forskningsprojekt.

Forskning och Utveckling inom arbetsmiljö och hälsa

Vår skadestatistik ger oss en bild av vilka skador och sjukdomar som är vanligast förekommande bland våra försäkrade. Statistiken tillsammans med omvärldsbevakning är en utgångspunkt när vi beslutar om vilka FoU-områden vi ska prioritera. Att resultaten från vår forskning kommer arbetsplatser och patienter till nytta är viktigt för oss. Därför är detta ett av våra huvudkriterier, när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. 

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Våra målgrupper utgörs i första hand av människor i arbetslivet, som har en anställning inom det privata näringslivet, kommuner och landsting. Eftersom vi är angelägna om att forskningen ska komma våra målgrupper till nytta, är tillämpning och kommunikation viktiga delar i vår forskning. 

Arbetsmiljö

  • psykiska, fysiska, kemiska och biologiska faktorer i arbetsmiljön
  • samspelet mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö
  • hur arbetsmiljön bäst kan utformas med hänsyn till individens hälsa, säkerhet och utveckling
  • arbetsorganisationens och ledarskapets betydelse för att främja hälsa och bra arbetsmiljö

Hälsa

  • psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (bland annat depression, reaktion på stress, ångestsyndrom)
  • sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven (ryggsjukdomar, ledsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader)
  • cirkulationsorganens sjukdomar (hjärt-kärlsjukdomar och hypertoni)
  • andningsorganens sjukdomar
  • tumörsjukdomar
  • rehabilitering