AFA Försäkring som forsknings- och utvecklingsfinansiär

Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Årligen satsar vi cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling inom det privata näringslivet, kommuner och landsting.

Vi ger anslag till fristående projekt och till projekt som ingår i utlysningar av FoU-program. Vi delar även ut post doc-stöd för att stödja lovande forskarkarriärer. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier när vi bedömer vilka projekt som ska få anslag. Att resultaten från forskningen kommer arbetsplatser och våra målgrupper till nytta är viktigt för oss.                                                                             

Forskning och Utveckling inom arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Syftet är att resultaten ska omsättas i åtgärder som bidrar till att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro hos våra målgrupper. Våra målgrupper utgörs i första hand av människor i arbetslivet, som har en anställning inom det privata näringslivet, kommuner eller landsting. Eftersom vi är angelägna om att forskningen ska komma till nytta och bidra till ett hållbart arbetsliv som främjar hälsa hos våra målgrupper, är tillämpning och kommunikation viktigt. 

Vår skadestatistik ger oss en bild av vilka skador och sjukdomar som är vanligast förekommande bland våra försäkrade. Statistiken tillsammans med omvärldsbevakning är en utgångspunkt när vi beslutar om vilka FoU-områden vi ska prioritera inom arbetsmiljö och hälsa.


Arbetsmiljö
Inom området arbetsmiljö prioriterar vi forskning och utveckling som förväntas minska arbetsskador och förbättra arbetsmiljön hos våra målgrupper. Det innebär att vi finansierar forskning och utveckling om  

• psykiska, fysiska, kemiska och biologiska faktorer i arbetsmiljön

• samspelet mellan fysisk och psykosocial arbetsmiljö

• hur arbetsmiljön bäst kan utformas med hänsyn till individens hälsa, säkerhet och utveckling

• arbetsorganisationens och ledarskapets betydelse för att främja hälsa och bra arbetsmiljö


Hälsa

Inom området hälsa prioriterar vi forskning och utveckling som förväntas minska sjukfrånvaron och öka hälsan hos våra målgrupper. Det innebär att forskningen ska vara implementeringsbar i en nära framtid och kunna omsättas i åtgärder som bidrar till att minska den långvariga sjukfrånvaron. Här ingår även forskning kring rehabilitering.

De fem diagnosområden som står för den största delen av sjukfrånvaron hos våra målgrupper är:

• psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

• sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

• cirkulationsorganens sjukdomar

• tumörsjukdomar

• andningsorganens sjukdomar

 

 

 

 

 

 

AFA Försäkring erbjuder en arena för spridning av forskningsresultat

AFA Försäkring har fyra öppna utlysningar per år. År 2017 kom det in 192 ansökningar, 30 beviljades – en beviljandegrad på nästan 16%.

Till beviljade anslag

AFA Försäkring arrangerar seminarier och konferenser där forskare, beslutsfattare och praktiker möts och utbyter kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljö och hälsa.

Läs om våra seminarier

Våra samarbetspartners Prevent och Suntarbetsliv har i uppdrag att sprida och nyttiggöra den forskning som finansieras via AFA Försäkring. Prevent vänder sig till det privata näringslivet och Suntarbetsliv till kommun- och landstingssektorn.