Vanliga frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om stödet för arbetsmiljöutbildning.

Hand skriver ett frågetecken på en whiteboard.

Arbetsgivare med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda kan söka stödet.

Samtliga utbildningsanordnare som önskar bli godkända behöver söka via vårt webbformulär för att bli godkända. Kriterierna för att bli godkänd finns i villkoren Allmänna villkor för Godkännande av utbildningsanordnare från 2020-11-20.

Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad för chefer med arbetsmiljöansvar och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Projektledare, arbetsmiljösamordnare och andra omfattas alltså inte.

Stödet ersätter del av kursavgiften för chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Ersättning för resekostander ges i undantagsfall och måste motiveras. Villkor för reseersättning finns här: Resepolicy Stöd för arbetsmiljöutbildning

Arbetsgivaren ska inkomma med kopia på faktura från utbildningsanordnare efter avslutad utbildning. Dock senast 2 månader efter utbildningens slut om ansökan gjorts i förväg.

Om inte sker i förväg ska den göras göras inom 4 månader efter avslutad utbildning.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna besvara en uppföljningsenkät. Därefter betalas stödet ut.

Ansökan öppnar 1 januari 2021. Ansökan kan göras för utbildningar som genomförs från och med 1 januari 2021. Förhandsbesked om stöd för planerad utbildning kan bara ges för utbildningar som genomförs inom 4 månader från ansökningsdatum. Däremot betalas ersättningen ut först i efterhand, eftersom vi baserar ersättningen på den faktura som ni fått från utbildningsanordnaren. Utbildningsdeltagarna ska också besvara en uppföljningsenkät innan ersättningen betalas ut.

Vid ansökan via förhandsbesked ska ansökan om utbetalning av ersättning göras inom 2 månader efter avslutad utbildning.

Stödet ges som delfinansiering av utbildningskostnad för chefer med arbetsmiljöansvar och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Utbildningar ska vara av viss dignitet för att godkännas, men minst motsvara en endag, lärarledd utbildning. Varje ansökan kommer behandlas individuellt.

Vid ansökan om stöd för e-utbildning måste ett slutdatum för utbildningen anges eftersom stödet betalas ut först efter att deltagaren besvarat uppföljningsenkäten. Enkät skickas automatiskt till deltagaren dagen efter att utbildningen avslutats.

Arbetsgivare kan ansöka om stöd retroaktivt (det vill säga utan att ha ansökt i förväg) för utbildningar som genomförts under innevarande kalenderår. Ansökan måste vara Afa Försäkring tillhanda senast fyra månader efter avslutad utbildning.

Ersättning ges för utbildningskostnad för chefer och/eller skyddsombud/arbetsmiljöombud.

 

Maximalt ersättningsbelopp vid gemensamma utbildningar av chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud är:

 • 7000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer
 • 5600kr om utbildningen är 2 dagar
 • 3500kr om utbildningen är 1 dag

 

Maximalt ersättningsbelopp för utbildning där antingen chefer eller skyddsombud deltar är:

 • 5000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer
 • 4000kr om utbildningen är 2 dagar
 • 2500kr om utbildningen är 1 dag.

 

Sammanlagt stöd som kan lämnas per deltagare uppgår till 10 000 kr per år.

 

Sammanlagt stöd kan lämnas om högst 250 000 kr per år och arbetsgivare.

Utbildningen ska hållas av en godkänd utbildningsanordnare eller företagsintern utbildningsanordnare.

Afa Försäkring rekommenderar inte specifika utbildningsanordnare men för att vi ska kunna lämna stöd krävs att utbildningsanordnaren ansökt och blivit godkänd utifrån vissa kriterier.

Läs mer: Till dig som utbildningsanordnare

Se svar under frågorna ”Går det att ansöka i förväg?” och ”Går det att ansöka retroaktivt?”

Efter genomförd utbildning skickar Afa Försäkring en utvärderingsenkät per e-post till alla anställda som stöd har beviljats för. Enkäten skickas som en länk till ett formulär som den anställde fyller i digitalt.

Vid ansökan om stöd för e-utbildning där deltagaren själv kan välja när utbildningen genomförs, måste ett slutdatum ändå anges.

Obs! Tänk på att enkäten skickas ut efter genomförd utbildning. Det innebär att du måste ange rätt datum för kursen, så att enkäten skickas ut till medarbetaren vid rätt tillfälle.

Vi kan betala ersättning till arbetsgivaren när vi har fått in enkätsvar från de flesta av de anställda som har fått enkäten.

Nej, stödet gäller för arbetsgivare inom privat sektor. 

Planering av arbetsmiljöutbildning ska ske i samsyn och samverkan med lokala parter utifrån behov och förutsättningar på arbetsplatsen.

För ansökan om stöd behöver du ange:

 • Ditt företags organisationsnummer
 • Dina kontaktuppgifter
 • Organisationens kontonummer
 • Utbildningsanordnarens organisationsnummer
 • Namn på utbildning
 • Kursplan för utbildning
 • Utbildningens längd
 • Startdatum för utbildning. Om det är en e-utbildning som ska genomföras behöver du ange ett slutdatum då deltagarna förväntas avslutat utbildningen. Startdatum + utbildningslängd alternativt slutdatum används för automatiskt utskick av uppföljningsenkät
 • Deltagarnas personnummer och e-postadress

Som arbetsgivare är du skyldig att informera deltagarna om att deras personuppgifter kommer lämnas till Afa Försäkring.

Byte av kontaktperson sker via e-post till stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se. För att komplettera/ändra övriga uppgifter går du in på Ny ansökan och anger ditt organisationsnummer igen och de rätta uppgifterna.