Statistik byggbranschen

På den svenska arbetsmarknaden är yrken inom byggbranschen bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. De vanligaste olyckorna i byggbranschen är olika typer av fallolyckor och olyckor med maskiner och verktyg. Det visar statistik från Afa Försäkrings unika skadedatabas. Genom samarbetet med Byggbranschens Säkerhetspark vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser och praktikplatser.

Foto: Linda Harling

Färsk statistik från Afa Försäkrings senaste årliga statistikrapport visar att exempelvis gruppen byggnadsträarbete, som är en medelstor yrkesgrupp, hade det högsta antalet allvarliga olycksfall år 2018 per 1 000 sysselsatta bland män, nämligen 11,1 olycksfall.

Byggnadsträarbetare hade även en relativt hög andel olycksfall som ledde till medicinsk invaliditet jämfört med andra yrkesgrupper 2018. 

Mer statistik från byggbranschen – rapporter

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – Afa Försäkrings senaste stora, årliga statistikrapport 

Kortvarig sjukfrånvaro bland privatanställda arbetare, oktober 2019

Vibrationsskador – en skakig historia, september 2018

Fysisk arbetsmiljö – unga i industrin och byggbranschen, maj 2018

Arbetsolyckor och sjukskrivningar i byggbranschen, mars 2017