Tidiga insatser gör skillnad!

Att söka arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd för att förebygga sjukfrånvaro skapar hållbarhet för både arbetstagare och arbetsplats. Det är du som arbetsgivare som ansöker och du kan få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden för rehabilitering av både psykiska och fysiska besvär.

Vem kan du ansöka för?

 • Den du ansöker för måste omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL.
 • Anställda inom den privata och kooperativa sektorn kan omfattas utav sjukförsäkringen AGS.
 • Privatanställda tjänstemän omfattas normalt inte av sjukförsäkringen AGS om inte arbetsgivaren tecknat ett medarbetaravtal.
 • Anställda inom kommun, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag kan omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL.
 • För att du ska kunna ansöka ska det också finnas ett rehabiliteringsbehov.
 • Rehabiliteringsinsatsen kan både vara i förebyggande syfte samt för att förkorta en sjukskrivning.

För att ansöka behöver du:

 • samtycke från personen rehabiliteringen gäller, se underlag.
 • beskrivning där orsak och syfte med rehabiliteringen framgår.
 • underlag från företaget som genomför rehabiliteringen, med uppgift om vem som ska behandlas, åtgärd, tidsperiod, kostnad samt ifall behandlingen har genomförts digitalt, se exempel underlag.
 • fylla i vår webbansökan för rehabiliteringsstöd, läs mer om sista datum för ansökan under frågor och svar.

Vad kan vi lämna ersättning för?

Vi kan lämna ersättning för kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser för att förebygga arbetsoförmåga för både psykiska och fysiska besvär. Det kan röra sig om:

Vid beroendebehandling kan vi lämna ersättning för behandling av:
 • Alkohol- och drogmissbruk
 • Spelmissbruk (endast kommuner och regioner)
Typer av behandling:
 • Inneliggandebehandling (till exempel behandlingshem)
 • Öppenvårdsbehandling
 • Samtalsbehandling
För att vi ska kunna lämna ersättning för så kallade paketpriser vid missbruksbehandlingar så ska det behandlande företaget ha tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). I fall det behandlande företaget inte har något tillstånd så kan vi enbart lämna ersättning för samtalsstöd.
Läs mer om kriterier för behandlare.
De behandlingsmetoder som används ska vara rekommenderade i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.
Ersättning lämnas ej för utredningar eller medicinsk rehabilitering som till exempel provtagning, analyskostnader och abstinensbehandlingar.
Vi kan lämna ersättning för enskilda samtal med psykolog eller psykoterapeut som är legitimerad av Socialstyrelsen. Har vi inte behandlaren registrerad sedan tidigare kan vi komma att begära in en kopia på deras yrkeslegitimation.
Samtalen kan till exempel handla om stress, ångest eller oro.
Ersättning lämnas ej för bedömningssamtal eller samtal som utförs av till exempel en beteendevetare.
Vi kan lämna ersättning för kurser och insatser inom stresshantering och livsstilsförändringar för att förebygga eller förkorta arbetsoförmåga orsakad av fysiska eller psykiska besvär. Kurserna kan innehålla samtalsstöd och föreläsningar.
Vi ersätter dock inte rent medicinska behandlingar som till exempel sjukgymnastik.
Inom livsstilsförändring ersätts inte kurser för att t ex sluta röka, gå ner i vikt, äta rätt etc. Kurser inom livsstilsförändring kan t ex handla om att en anställd får problem med värk till följd av sitt arbete och behöver lära sig mer om hur man kan hantera sina besvär.
Rehabiliteringsåtgärden ska följa en vedertagen, validerad och evidensbaserad metod. 
Vi kan lämna ersättning för inköp av kortare omskolande kurser som rehabiliteringsåtgärd för att den anställde ska få nya arbetsuppgifter. Den anställde ska bibehålla eller förbättra sin arbetsförmåga efter genomförd kurs.
För att vi ska kunna bevilja ersättning vid omskolning så behöver möjligheten till återgång i tidigare arbete vara utredd samt att den anställde får någon form av inkomst under tiden.
Stöd kan beviljas för arbetslivsinriktad rehabilitering på grund av fysiska besvär. Som exempel kan nämnas kurser för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta och ryggkurser. Rehabiliteringsmetoden ska följa en vedertagen, validerad och evidensbaserad metod.
För att stöd ska kunna beviljas krävs att det är fråga om arbetslivsinriktad rehabilitering. Rent medicinsk behandling för fysiska besvär kan vi inte lämna stöd för.
Kommuner, regioner, Svenska kyrkan samt kommunalt ägda aktiebolag kan söka ersättning för samtalsstöd och stresshanteringskurser som genomförs digitalt där behandlingen har som senast påbörjats den 1 april 2023. Övriga behandlingar kommer det ske en särskild prövning för.
När företag inom den privata sektorn ansöker om digitala rehabiliteringsinsatser så kommer en särskild prövning göras för att bedöma om och hur mycket vi kan vara med och bevilja stöd för.
Varje ansökans rätt till ersättning bedöms utfrån omständigheterna i det enskilda ärendet. Då behandlingen eller delar av behandlingen genomförs digitalt så ska detta framgå utav underlaget ni skickar in i ansökan.

 

Ansök om rehabiliteringsstöd

Komplettera en rehabiliteringsansökan

Vad kan vi inte lämna ersättning för?

Vi kan inte bevilja ersättning för eventuella lönekostnader för den anställde, inte heller för kostnader för medicinsk behandling eller för tekniska hjälpmedel, arbetshjälpmedel, arbetsplatsanpassning eller utredningar av olika slag. 

Har du frågor? Kontakta oss!

Hittade du inte den typ av rehabilitering som du letade efter, eller har du andra frågor? Kontakta oss via vår växel på 08-696 4000 eller via e-post.

Du kan också leta bland Frågor & svar.

Hand skriver ett frågetecken på en whiteboard.

Välkommen!


Till vår informationsträff om rehabiliteringsstödet.

Vi kommer berätta om stödet och om hur man gör en ansökan. Vi ger också tips på hur du ska göra för att få en smidig ansökningsprocess. Passa på att träffa oss och ställ dina frågor i vårt livesända digitala möte. Ingen anmälan krävs, anslut enbart via länken nedan till träffen.

Datum: 21 februari 
Tid: kl. 10.00 - 11.00

Anslut här.

Informationsblad Arbetsgivare

Vill du tipsa om vårt rehabiliteringsstöd?
 

Informationsblad Behandlare

Hur kan ni som behandlare underlätta för den som ansöker om rehabiliteringsstöd?
Ladda ner här.

 

Verktyg för friskare arbetsplatser

Här hittar ni verktyg som hjälper till i det förebyggande arbetet på din arbetsplats.

Prevent
Guide arbetsanpassning och rehabilitering.
Arbetsplatsdialogen.
Suntarbetsliv
Prehabguiden.
Stressdialogen.