Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om rehabiliteringsstöd.

För vem och vad kan man söka stöd för?

Som arbetsgivare kan du ansöka om rehabiliteringsstöd för en anställd som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering, om ni har tecknat någon av sjukförsäkringarna AGS eller AGS-KL.

Följande har möjlighet att ansöka om rehabiliteringsstöd:

 • Privata arbetsgivare och arbetsgivare inom kooperationen vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS.
 • Arbetsgivare inom kommun, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL.
 • Försäkringskassan för person som omfattas av sjukförsäkringen AGS eller AGS-KL
 • Arbetsförmedlingen för person som omfattas av efterskydd i AGS, sjukförsäkringen för privat och kooperativt anställda arbetare.
 • Privatanställda tjänstemän omfattas normalt inte av vår sjukförsäkring AGS om inte arbetsgivaren tecknat ett medarbetaravtal.

Ett medarbetaravtal är ett kollektivavtal som innebär att arbetsgivaren inte delar upp de anställa i yrkeskategorierna arbetare och tjänstemän. Det innebär att vissa tjänstemän även kan omfattas av AGS.

Vad kan vi lämna ersättning för?

Vi kan lämna ersättning för kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser för att förebygga arbetsoförmåga för både psykiska och fysiska besvär.

Det kan till exempel röra sig om:

 • samtalsstöd hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut
 • beroendebehandling
 • kurser i stresshantering och livsstilsförändring
 • omskolning

Ett exempel på en livsstilsförändringskurs för fysiska besvär som kan falla inom ramen för rehabiliteringsstödet är att en anställd som har t.ex. ryggbesvär pga. att han/hon lyfter fel deltar i en kurs för att lära sig att lyfta rätt.

Under pågående pandemi kan vi tillfälligt lämna ersättning för digitala samtal med legitimerad psykolog och psykoterapeut.

För att vi ska kunna lämna ersättning för digitala samtal så ska våra villkor om samtalsstöd i övrigt vara uppfyllda. För företag inom den privata sektorn så kan vi bevilja stöd fram till den 31 december 2021. För kommuner/regioner kan vi bevilja stöd för behandlingar som har påbörjats innan den 1 april 2022.

Vilka rehabiliteringsinsatser kan vi inte lämna ersättning för?  

 • lönekostnader för den anställde
 • medicinsk behandling
 • tekniska hjälpmedel eller arbetshjälpmedel
 • arbetsplatsanpassning
 • utredningar av olika slag

Som medicinsk behandling räknas till exempel läkarbesök, besök hos sjuksköterska, sjukgymnastik, provtagningar, drogtester, ergonomkonsultation, arbetsterapi, medicinska vårddygn, avgiftning, abstinensbehandling och läkemedelsassisterad behandling (förekommer framför allt inom missbruks-/beroendebehandling).

Som utredningar räknas till exempel ADDIS-intervjuer, rehabiliteringsutredningar och arbetsförmågebedömningar.

Som arbetsgivare har du möjlighet att få ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnaden när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan ansöka om rehabiliteringsstöd för en arbetslös person, om denne omfattas av efterskydd i sjukförsäkringen AGS (gäller privat och kooperativt anställda arbetare).

Läs mer om efterskydd i AGS

För den som är arbetslös kan rehabiliteringsstöd beviljas med upp till 75 procent av kostnaden. Högst 37 500 kronor kan dock betalas för en och samma person.

Resten av kostnaden förutsätts bli täckt på annat sätt, till exempel genom att Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan står för denna.

Ansökan

 • Afa Försäkrings samtycke som är undertecknat av både arbetstagaren och arbetsgivaren kommer numera att vara obligatorisk att bifoga i ansökan.
 • Orsak och syfte till rehabiliteringen. Detta anges i ansökan eller i en rehabiliteringsplan eller rehabiliteringsutredning som har gjorts av arbetsgivaren eller företagshälsovården.
 • Underlag mellan den sökande arbetsgivaren och företaget som genomför rehabiliteringen. Detta underlag ska visa på vem som ska behandlas, innehåll, tidsperiod och kostnad. Underlaget ska vara personspecifikt och behöver därför upprättas för varje enskild individ som ska rehabiliteras.

Ansökan om Afa Försäkrings rehabiliteringsstöd görs digitalt på vår hemsida under Rehabiliteringsstöd, Ansök om rehabiliteringsstöd.

Ansökan och kompletterande handlingar tas enbart emot digitalt på vår hemsida.

Ansökan om rehabiliteringsstöd från arbetsgivare inom kommun, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag måste ha inkommit till Afa Försäkring senast 6 månader efter rehabiliteringsåtgärdens startdatum.

Ansökan om rehabiliteringsstöd från privata arbetsgivare och arbetsgivare inom kooperationen kan söka retroaktivt från och med 2011.

En kopia på fakturan/fakturorna som det behandlande företaget har skickat till den sökande arbetsgivaren. Av fakturan måste vi kunna avläsa vem som har rehabiliterats samt tidpunkten för rehabiliteringen. Fakturan behöver inte märkas med personuppgifter, märk fakturan istället med ett referensnummer som överensstämmer med underlaget om rehabiliteringen.

Afa Försäkring har ingen möjlighet att göra delutbetalningar därav vill vi inte ta emot några fakturor förrän ni har blivit färdigfakturerade.

När rehabiliteringen förväntas vara avslutad skickar Afa Försäkring ut en enkät till arbetsgivaren via e-post.

 

Mer information

På Försäkringskassans hemsida kan du som arbetsgivare bland annat läsa mer och ansöka om Försäkringskassans bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd.
Klicka här för mer information.

Här hittar du Prevents Rehabverktyg och Suntarbetslivs Prehabguide, som hjälper dig som arbetsgivare i din arbetstagares rehabiliteringsprocess.

Kom vidare till guiden.