Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om rehabiliteringsstöd.

För vem och vad kan man söka stöd för?

Vi kan lämna ersättning för kostnader för arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser för att förebygga arbetsoförmåga. Det kan till exempel röra sig om samtalsstöd hos legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut, missbruksbehandling eller kurser i stresshantering och livsstilsförändring.

För att rehabiliteringsåtgärden ska godkännas krävs att den som utför rehabiliteringen motsvarar vissa kriterier. Den sökande arbetsgivaren ansvarar för att den som utför rehabiliteringen motsvarar kriterierna. 

Vi kan inte bevilja ersättning för eventuella lönekostnader för den anställde, och inte heller för kostnader för medicinsk behandling eller för tekniska hjälpmedel, arbetshjälpmedel, arbetsplatsanpassning eller utredningar av olika slag.

Som medicinsk behandling räknas till exempel läkarbesök, besök hos sjuksköterska, sjukgymnastik, provtagningar, drogtester, ergonomkonsultation, arbetsterapi, medicinska vårddygn, avgiftning, abstinensbehandling och läkemedelsassisterad behandling (förekommer framför allt inom missbruks-/beroendebehandling).

Som utredningar räknas till exempel ADDIS-intervjuer, rehabiliteringsutredningar och arbetsförmågebedömningar.

Försäkringskassan kan efter prövning bevilja bidrag för utredande insatser. Försäkringskassan kan även lämna bidrag till arbetshjälpmedel. På Försäkringskassans hemsida hittar du också information om rehabiliteringspenning och förebyggande sjukpenning.

Se Försäkringskassans hemsida under "arbetsplatsnära stöd"

Som arbetsgivare kan du ansöka om rehabiliteringsstöd för en medarbetare som behöver arbetslivsinriktad rehabilitering, om ni har tecknat någon av sjukförsäkringarna AGS eller AGS-KL för anställda och medarbetaren själv omfattas av någon av dessa försäkringar.
Personer som rehabiliteringsstöd kan sökas för: 

 • Privat eller kooperativt anställd eller före detta anställd, som omfattas av AGS hos AFA Sjukförsäkring antingen i nuvarande anställning eller genom efterskydd från tidigare anställning.
 • Anställd inom kommun, region, Svenska kyrkan eller kommunalt bolag, förutsatt att denne omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL.

Om personen inte längre är anställd kan denne fortfarande omfattas av ett efterskydd.
Läs mer om efterskydd i AGS

Ersättning

Som arbetsgivare har du möjlighet att få ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnaden när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan också ansöka under vissa förutsättningar. Om den som ska genomgå rehabiliteringsåtgärden är arbetslös – och omfattas av efterskydd i AGS, sjukförsäkringen för privat och kooperativt anställda arbetare – kan ersättning betalas upp till 75 procent av kostnaden, dock högst 37 500 kronor per person.

Ansökan

Följande har möjlighet att ansöka om rehabiliteringsstöd:

 • Privata arbetsgivare och arbetsgivare inom kooperationen vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS
 • Arbetsgivare inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag vars anställda omfattas av sjukförsäkringen AGS-KL
 • Försäkringskassan (för person som omfattas av AGS eller AGS-KL)
 • Arbetsförmedlingen (för person som omfattas av efterskydd i AGS, sjukförsäkringen för privat och kooperativt anställda arbetare)

 

Samtalsstöd och missbruksbehandling

För att vi ska kunna bevilja ersättning för samtalsstöd eller missbruksbehandling behöver vi (förutom ansökan) kopior av:

 • överenskommelse med rehabiliteringsproducenten (till exempel avtal eller intyg) som visar innehållet, tidsperioden och kostnaden för åtgärden. Om informationen finns i fakturan som ni har fått från producenten så räcker det med en kopia av fakturan. 

Om personen omfattas av AGS och vi utifrån de inkomna handlingarna ser att vi behöver ytterligare underlag för att kunna bedöma rehabiliteringsbehovet så återkommer vi till dig. Du kan då behöva skicka in till exempel en styrkande handling från läkare eller utredning från Försäkringskassan. Om du har ett läkarintyg eller liknande tillgängligt så kan det vara bra att skicka in en kopia av detta redan tillsammans med ansökan.

Skicka bara kopior av handlingarna. Själva ansökan ska vara i original.

Annan rehabiliteringsåtgärd

För att vi ska kunna bevilja ersättning för andra typer av rehabiliteringsåtgärder än missbruks- och samtalsbehandling behöver vi (förutom ansökan) kopior av:

 • rehabiliteringsplan som beskriver bakgrund och orsak till rehabiliteringen samt målet med rehabiliteringsåtgärden. 
 • handling som styrker rehabiliteringsbehovet, till exempel en medicinsk handling eller utredning från Försäkringskassan (om rehabiliteringsplanen har upprättats av läkare på företagshälsovården så kan den vara tillräcklig)
 • överenskommelse med rehabiliteringsproducenten (till exempel avtal eller intyg) som visar innehållet, tidsperioden och kostnaden för åtgärden.
 • handling som visar vilken ersättning som betalas till den som genomgår rehabiliteringsåtgärden, till exempel Försäkringskassans beslut om förebyggande sjukpenning eller rehabiliteringspenning, eller en handling som visar att sjukpenning har betalats under hela den tid som åtgärden har pågått.

Skicka bara kopior av handlingarna. Själva ansökan ska vara i original.

 

Det går att ansöka om rehabiliteringsstöd för en arbetslös person, om denne omfattas av efterskydd i sjukförsäkringen AGS (gäller arbetare inom privat sektor och kooperationen).
Läs om efterskydd i AGS

För den som är arbetslös kan rehabiliteringsstöd beviljas med upp till 75 procent av kostnaden. Högst 37 500 kronor kan dock betalas för en och samma person.

Resten av kostnaden förutsätts bli täckt på annat sätt, till exempel genom att Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan står för denna.

 

 

Kommun, landsting, Svenska kyrkan och vissa kommunal bolag

Ansökan måste inkomma till AFA Försäkring senast 6 månader efter rehabiliteringsåtgärdens startdatum.

Privata  och kooperativa företag

Kan sökas retroaktivt från och med 2011.

 

 

Uppföljning

När rehabiliteringen förväntas vara avslutad skickar AFA Försäkring ut enkät till arbetsgivaren.