Frågor och svar

Alla som jobbar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal har minst en av våra försäkringar. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal kan också teckna försäkringar för sina anställda.
Avgiftsbefrielseförsäkringen gäller för dig som:

  • är anställd inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag som omfattas av pensionsavtalet KAP-KL

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du fråga:

Nej, försäkringen gäller även för anställda som inte är med i facket.

Försäkringen betalar din pensionsavgift i din arbetsgivares ställe om du får något av följande:

Avgiften skickas till den pensions- eller fondförsäkring som du har valt. För dig som är anställd inom Svenska kyrkan betalas den till Kyrkans Pensionskassa.

Ja, du har rätt att välja förvaltare av den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen. Avgiftsbefrielseförsäkringen tar över arbetsgivarens inbetalning av pensionsavgift och skickar in den till förvaltaren som du redan har valt.

Om du vill byta förvaltare ska du kontakta 
Pensionsvalet, eller Skandikon.

För anställda inom Svenska kyrkan gäller att pensionsavgiften betalas till Kyrkans pensionskassa och Avgiftsbefrielseförsäkringen fortsätter inbetalningen av pensionsavgiften till den tjänstepensionen.

För mer information kontakta Kyrkans pensionskassa 

Vi tar över betalningen av pensionsavgiften från och med att du får rätt till månadsersättning från vår sjukförsäkring eller arbetsskadelivränta.

Du gör ingen särskild anmälan till Avgiftsbefrielseförsäkringen. Den görs samtidigt som du anmäler sjukskrivning eller arbetsskada. 

Efterskyddstiden gäller under 90 dagar efter det att anställningen eller den försäkringsgrundande anställningstiden har upphört.

En förutsättning för att efterskydd ska gälla är att den försäkrade behåller rätten till sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Om den försäkrade blir sjuk under efterskyddstiden ska dagar med sjuklön, sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning inte förbruka dagar med efterskydd.

Om försäkringen betalar pensionsavgift under tid med Särskild AGS-KL-förmån gäller inte efterskydd utan ersättningen upphör om du slutar din anställning. Läs mer om förmånen här.

Har du frågor om Avgiftsbefrielseförsäkringen kan du kontakta oss på
08-696 41 80 eller skicka meddelande.

När du är anställd inom Svenska kyrkan betalar din arbetsgivare in pengar till din framtida tjänstepension. Om du blir sjuk och får rätt till sjukersättning eller aktivitetsersättning tar Avgiftsbefrielseförsäkringen över arbetsgivarens inbetalning av pensionsavgifter. Detsamma gäller om du blir skadad i ditt arbete och Försäkringskassan beslutar om arbetsskadelivränta.

Avgiftsbefrielseförsäkringen betalar för din avgiftsbestämda pension i KAP-KL eller din premiebestämda pension i TPA 18 Svenska kyrkan. För anställda som har premiebestämd pension i TPA 18 gäller samma bestämmelser som för kommunalt anställda som har AKAP-KL.