16maj

Seminarium: Vad gäller vid arbetsskada?

SeminariumFysiskt
Genomfördes 16 maj 2019

Vilken ersättning kan man få om man råkar ut för en arbetsskada? Och var söker man den? Det var två av frågorna som besvarades när Försäkrings­kassan och Afa Försäkring nyligen höll ett gemensamt seminarium och presenterade det kommande webbstödet Arbets­skade­guiden.

Erica Narvaez och Sofie Thunborg, verksamhets- respektive tjänsteutvecklare på Försäkringskassan, och Sofie Tengedal, försäkringspecialist på Afa Försäkring.

– 1977 infördes en ny lag om arbetsskadeförsäkring. Den gäller fortfarande. Lagen omfattar anställda, uppdragstagare, egna företagare och vissa studerande, sa Erica Narvaez, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

– Samma år införde arbetsmarknadens parter Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Försäkringen är ett komplement till den lagstadgade försäkringen och gäller för anställda hos arbetsgivare som har tecknat den och för egna företagare som tecknat den, sa Sofia Tengedal, försäkringsspecialist på Afa Försäkring.

Den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen är en del av socialförsäkringen och administreras av Försäkringskassan. Försäkringen gäller om man råkar ut för en olycka på arbetet eller på väg till eller från arbetsplatsen och om man blir sjuk på grund av sitt arbete. Den kollektivavtalade försäkringen TFA administreras av Afa Försäkring och gäller vid samma tillfällen som den lagstadgade.

– När en arbetsskada inträffar ska arbetsgivaren göra en anmälan till Försäkringskassan. Antingen digitalt på anmalarbetsskada.se eller på blankett som finns på webbplatsen. För att vi ska kunna göra en utredning och betala ut ersättning måste man ansöka om ersättning och visa på en kostnad eller varaktig inkomstförlust. Det kan man göra under Mina sidor på Försäkringskassans webbplats eller på blankett som också finns där, sa Erica Narvaez.

– Anmälan till TFA görs vanligtvis av den försäkrade som har råkat ut för arbetsskadan, men det går också bra att arbetsgivaren gör den. Anmälan kan göras digitalt på afaforsakring.se eller på blankett som finns på webbplatsen. Det behövs inte någon särskild ansökan om ersättning, sa Sofia Tengedal.

Ersättning vid arbetsskada och färdolycka

För att Försäkringskassan och Afa Försäkring ska kunna godkänna ett arbetsolycksfall måste olyckan uppfylla vissa kriterier.

– För att vi ska betrakta ett händelseförlopp som ett olycksfall ska det ha inträffat plötsligt eller ha varit relativt kortvarigt, oförutsett och i viss mån ovanligt. Händelsen ska också ha orsakat yttre påverkan på kroppen, sa Erica Narvaez.

– Olycksfall utgör den största andelen av våra försäkringsärenden. Vi följer samma definition som Försäkringskassan när vi bedömer vad som kan betraktas ett arbetsolycksfall, sa Sofia Tengedal.

Försäkringskassans definition av ett färdolycksfall är ett olycksfall som inträffat på väg till eller från arbetet. Olyckan måste tidsmässigt ha inträffat i samband med arbetets början eller slut.

– Afa Försäkring har samma definition av ett färdolycksfall. Men vi har ett undantag för skador som inträffar till följd av trafik. Denna typ av skador täcks inte av TFA, utan av den trafikförsäkring som fordonsägare enligt lag måste teckna, sa Sofia Tengedal.

Ersättning vid arbetssjukdom

När det gäller arbetssjukdom tillämpar Försäkringskassan och Afa Försäkring också samma definition. För att godkännas som arbetssjukdom ska sjukdomen ha uppstått på grund av faktorer i arbetet som kan påverka den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.

– Försäkringskassan kan betala ut ersättning för en arbetssjukdom om vi kan godkänna sjukdomen som arbetsskada, sa Erica Narvaez.

– För att Afa Försäkring ska kunna godkänna en arbetssjukdom måste sjukdomen vara godkänd av Försäkringskassan. Sjukdomen måste också ha lett till en skada som kvarstår efter 180 dagar, sa Sofia Tengedal.

– Ett undantag är så kallade yrkessjukdomar som finns med på ILO-listan, en lista som upprättas av organisationen International Labour Organization inom FN. Där finns till exempel diagnoser som vibrationsskador, hörselnedsättning på grund av buller, eksem, astma och sjukdomar orsakade av asbest.

Ersättning för kostnader i samband med arbetsskada

Försäkringskassan och Afa Försäkring kan betala ut ersättning för inkomstförlust vid arbetsskada. Det kan också finnas möjlighet att få ersättning för vissa kostnader i samband med skadan.

– Försäkringskassan kan lämna ersättning för vård av tandskador orsakade av arbetet. Vi kan också betala ersättning för särskilda hjälpmedel som behövs på grund av skadan, förutsatt att det inte är hjälpmedel som exempelvis landstinget ersätter. Ett exempel är hörapparater, där landstinget kan stå för själva apparaten och vi kan lämna ersättning för batterier till den, sa Erica Narvaez.

– Afa Försäkring kan betala ersättning för i princip alla kostnader som en arbetsskada har medfört, till exempel läkarvård, läkemedel och vårdresor, men också kostnader för kläder eller glasögon som gått sönder vid olycksfallet, sa Sofia Tengedal.

Vid dödsfall i samband med arbetsskada kan efterlevande och barn ansöka om ersättning hos Pensionsmyndigheten. Försäkringskassan avgör om dödsfallet orsakats av skadan. Afa Försäkring betalar ut kompletterande ersättning för exempelvis förlust av underhåll och begravningskostnader.

Ideell ersättning och möjlighet att begära omprövning

Försäkringskassan betalar inte ut så kallad ideell ersättning. Det gör däremot Afa Försäkring.

– Vi kan lämna ersättning för sveda och värk, lyte och men, ärr och för särskilda olägenheter, sa Sofia Tengedal.

Den som är missnöjd med ett beslut om ersättning kan hos både Försäkringskassan och Afa Försäkring begära en omprövning av beslutet. Är man missnöjd också med omprövningen kan man överklaga beslutet.

Arbets­skade­guiden – framtagen av Försäkrings­kassan och Afa Försäkring Försäkrings­kassan och Afa Försäkring har tillsammans utvecklat en särskild webbplats för den som råkar ut för en arbetsskada. Den heter Arbets­skade­guiden.se och lanseras i juni.

– Vi har försökt vaska fram kortfattad information så att den som skadas på arbetet ska veta vad som gäller. Vi förklarar att det finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring som Försäkringskassan administrerar och en kollektivavtalad som Afa Försäkring har hand om. Webbplatsen är tänkt att vara en guide, inte en plats där man ansöker om ersättning, sa Sofie Thunborg, tjänsteutvecklare på Försäkringskassan.

– Som besökare får man svara på frågor om till exempel anställning, skada och kostnader. Vi talar om att man måste anmäla arbetsskadan till sin arbetsgivare och anmäla kostnader till Försäkringskassan och Afa Försäkring. Det kommer också att finnas en checklista på webbplatsen som man kan skriva ut.

Text och foto: Adam Fredholm

Läs presentationen

Ladda ner presentationen här