16maj

Seminarium: Vad gäller vid arbetsskada?

SeminariumFysiskt
Genomfördes 16 maj 2019

Vilken ersättning kan man få om man råkar ut för en arbetsskada? Och var söker man den? Det var två av frågorna som besvarades när Försäkrings­kassan och Afa För­säkring nyligen höll ett gemensamt seminarium och presenterade det kommande webbstödet Arbets­skade­guiden.

– 1977 infördes en ny lag om arbetsskade­försäkring. Den gäller fortfarande. Lagen omfattar anställda, uppdragstagare, egna företagare och vissa studerande, sa Erica Narvaez, verksamhetsutvecklare på Försäkrings­kassan.

– Samma år införde arbets­marknadens parter Trygghets­försäkring vid arbetsskada, TFA. Försäkringen är ett komplement till den lagstadgade försäkringen och gäller för anställda hos arbetsgivare som har tecknat den och för egna företagare som tecknat den, sa Sofia Tengedal, försäkringsspecialist på Afa För­säkring.

Den lagstadgade arbetsskade­försäkringen är en del av socialförsäkringen och administreras av Försäkrings­kassan. Försäkringen gäller om man råkar ut för en olycka på arbetet eller på väg till eller från arbetsplatsen och om man blir sjuk på grund av sitt arbete. Den kollektiv­avtalade försäkringen TFA administreras av Afa För­säkring och gäller vid samma tillfällen som den lagstadgade.

– När en arbetsskada inträffar ska arbetsgivaren göra en anmälan till Försäkrings­kassan. Antingen digitalt på anmalarbetsskada.se eller på blankett som finns på webbplatsen. För att vi ska kunna göra en utredning och betala ut ersättning måste man ansöka om ersättning och visa på en kostnad eller varaktig inkomstförlust. Det kan man göra under Mina sidor på Försäkrings­kassans webbplats eller på blankett som också finns där, sa Erica Narvaez.

– Anmälan till TFA görs vanligtvis av den försäkrade som har råkat ut för arbetsskadan, men det går också bra att arbetsgivaren gör den. Anmälan kan göras digitalt på afaforsakring.se eller på blankett som finns på webbplatsen. Det behövs inte någon särskild ansökan om ersättning, sa Sofia Tengedal.

Ersättning vid arbetsskada och färdolycka

För att Försäkrings­kassan och Afa För­säkring ska kunna godkänna ett arbetsolycksfall måste olyckan uppfylla vissa kriterier.

– För att vi ska betrakta ett händelseförlopp som ett olycksfall ska det ha inträffat plötsligt eller ha varit relativt kortvarigt, oförutsett och i viss mån ovanligt. Händelsen ska också ha orsakat yttre påverkan på kroppen, sa Erica Narvaez.

– Olycksfall utgör den största andelen av våra försäk­rings­ären­den. Vi följer samma definition som Försäkrings­kassan när vi bedömer vad som kan betraktas ett arbetsolycksfall, sa Sofia Tengedal.

Försäkrings­kassans definition av ett färdolycksfall är ett olycksfall som inträffat på väg till eller från arbetet. Olyckan måste tidsmässigt ha inträffat i samband med arbetets början eller slut.

– Afa För­säkring har samma definition av ett färdolycksfall. Men vi har ett undantag för skador som inträffar till följd av trafik. Denna typ av skador täcks inte av TFA, utan av den trafik­försäkring som fordonsägare enligt lag måste teckna, sa Sofia Tengedal.

Ersättning vid arbetssjukdom

När det gäller arbetssjukdom tillämpar Försäkrings­kassan och Afa För­säkring också samma definition. För att godkännas som arbetssjukdom ska sjukdomen ha uppstått på grund av faktorer i arbetet som kan påverka den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.

– Försäkrings­kassan kan betala ut ersättning för en arbetssjukdom om vi kan godkänna sjukdomen som arbetsskada, sa Erica Narvaez.

– För att Afa För­säkring ska kunna godkänna en arbetssjukdom måste sjukdomen vara godkänd av Försäkrings­kassan. Sjukdomen måste också ha lett till en skada som kvarstår efter 180 dagar, sa Sofia Tengedal.

– Ett undantag är så kallade yrkes­sjukdomar som finns med på ILO-listan, en lista som upprättas av organisationen International Labour Organization inom FN. Där finns till exempel diagnoser som vibrationsskador, hörselnedsättning på grund av buller, eksem, astma och sjukdomar orsakade av asbest.

Ersättning för kostnader i samband med arbetsskada

Försäkrings­kassan och Afa För­säkring kan betala ut ersättning för inkomstförlust vid arbetsskada. Det kan också finnas möjlighet att få ersättning för vissa kostnader i samband med skadan.

– Försäkrings­kassan kan lämna ersättning för vård av tandskador orsakade av arbetet. Vi kan också betala ersättning för särskilda hjälpmedel som behövs på grund av skadan, förutsatt att det inte är hjälpmedel som exempelvis landstinget ersätter. Ett exempel är hörapparater, där landstinget kan stå för själva apparaten och vi kan lämna ersättning för batterier till den, sa Erica Narvaez.

– Afa För­säkring kan betala ersättning för i princip alla kostnader som en arbetsskada har medfört, till exempel läkarvård, läkemedel och vårdresor, men också kostnader för kläder eller glasögon som gått sönder vid olycksfallet, sa Sofia Tengedal.

Vid dödsfall i samband med arbetsskada kan efterlevande och barn ansöka om ersättning hos Pensionsmyndigheten. Försäkrings­kassan avgör om döds­fallet orsakats av skadan. Afa För­säkring betalar ut kompletterande ersättning för exempelvis förlust av underhåll och begravningskostnader.

Ideell ersättning och möjlighet att begära omprövning

Försäkrings­kassan betalar inte ut så kallad ideell ersättning. Det gör däremot Afa För­säkring.

– Vi kan lämna ersättning för sveda och värk, lyte och men, ärr och för särskilda olägenheter, sa Sofia Tengedal.

Den som är missnöjd med ett beslut om ersättning kan hos både Försäkrings­kassan och Afa För­säkring begära en omprövning av beslutet. Är man missnöjd också med omprövningen kan man överklaga beslutet.

Arbetsskadeguiden – framtagen av Försäkringskassan och Afa Försäkring


Försäkrings­kassan och Afa För­säkring har tillsammans utvecklat en särskild webbplats för den som råkar ut för en arbetsskada. Den heter Arbets­skade­guiden.se och lanseras i juni.

– Vi har försökt vaska fram kortfattad information så att den som skadas på arbetet ska veta vad som gäller. Vi förklarar att det finns en lagstadgad arbetsskade­försäkring som Försäkrings­kassan administrerar och en kollektiv­avtalad som Afa För­säkring har hand om. Webbplatsen är tänkt att vara en guide, inte en plats där man ansöker om ersättning, sa Sofie Thunborg, tjänsteutvecklare på Försäkrings­kassan.

– Som besökare får man svara på frågor om till exempel an­ställning, skada och kostnader. Vi talar om att man måste anmäla arbetsskadan till sin arbetsgivare och anmäla kostnader till Försäkrings­kassan och Afa För­säkring. Det kommer också att finnas en checklista på webbplatsen som man kan skriva ut.


Text och foto: Adam Fredholm

Person med gipsad arm.

För­säkring vid arbetsskada

Har du skadat dig i samband med ditt jobb? Då kan du ha rätt till extra ersättning från din för­säkring i kollektiv­avtalet.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.