Kollegor på kontor

Foto: Johnér Bildbyrå

17dec

Seminarium 4: Regeringens strategi om arbetslivet utan brott och fusk

SeminariumFysiskt
Genomfördes 17 december 2021

Afa För­säkring och Arbetsmarknadsdepartementet arrangerar fyra seminarier om särskilt prioriterade områden i regeringens arbetsmiljöstrategi. Seminarium fyra handlade om hur man uppnår ett arbetsliv utan brott och fusk.

– Arbetslivskriminalitet är ett växande problem i samhället och omfattar till exempel överträdelser av arbetsmiljöregelverket, överträdelser av skattelagstiftning och viss välfärdsbrottslighet. Vi kan inte tillåta en situation där seriösa företag som följer reglerna konkurreras ut av företag som bryter mot lagar och regler. Därför blir tillsyn av arbetsmiljön avgörande för att upprätthålla skyddet för arbetstagare, men också för att skapa rättvisa konkurrensförhållanden. En bristfällig arbetsmiljö får aldrig vara ett konkurrensmedel, sa Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister.

– Regeringen värnar den svenska modellen, det kommer det aldrig att råda någon tvekan om. Modellen bygger på att arbets­marknadens parter kommer överens om anställningsvillkoren på arbets­marknaden. För att vi ska uppnå målen i regeringens arbetsmiljöstrategi är det centralt med en nära dialog mellan myndigheter, arbets­marknadens parter och experter. Det här seminariet är en viktig del i dialogen för att utveckla och förverkliga strategin.

Ett arbetsliv utan brott och fusk – bristfällig arbetsmiljö ska inte vara en konkurrensfördel

Dagens seminarium var det fjärde och sista i seminarieserien om särskilt prioriterade arbetsmiljöområden. Ellinor Persson, moderator, ledde samtalen med de medverkande:

Inledning:
Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister.

Ett arbetsliv utan brott och fusk

Låt oss stoppa att människor utnyttjas på jobbet
Erna Zelmin, generaldirektör, Arbetsmiljöverket
Ola Pettersson, ordförande, Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Myndigheter kraftsamlar – tillsammans
Erna Zelmin, generaldirektör Arbetsmiljöverket
Conny Svensson, nationell samordnare, Skatteverket
Mats Paulsson, senior utredare, Jämnställdhetsmyndigheten

Kampen mot osund konkurrens – myndighetssamverkan på lika villkor?
Annika Vänje, docent, Högskolan Dalarna

Så gör vi

Ordning och reda i åkeribranschen
Jimmy Ovesson, Svenska transportarbetarförbundets Internationella enhet
Tommy Jonsson, Svenska transportarbetarförbundets Internationella enhet

Fair transport
Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen

Att vända svart till vitt – Fairplay Städ
Gesa Markusson, Städbranschen Sverige

Vi pratar inte bara om trygghet, vi skapar den – tillsammans
Ebba Östlin ordförande kommunstyrelsen, Botkyrka kommun

Att arbeta strukturerat mot fusk och brott i byggbranschen
Morgan Jansson, inköpschef, Stockholmshem

Avrundning
Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga, Afa För­säkring och moderator Ellinor Persson.
Mattias Landgren, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

_________________________________________

Genomförda fördjupningsseminarier

Del 1 av 4: Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv
Det första seminariet hölls den 23 april och handlade om hur man skapar ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön har stor betydelse för hur länge människor kan och vill arbeta. En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv som ger möjlighet till kompetensutveckling, omställning och trygghet. Kunskap om hur en bra arbetsmiljö skapas och vad som främjar ett mer hållbart arbetsliv kräver både forskning av hög kvalitet och att forskningsresultaten sprids till och används på arbetsplatserna. 

 

Del 2 av 4: Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande

Det andra seminariet hölls den 28 maj och handlade om ett hälsosamt arbetsliv. Var och en som arbetar ska ha möjlighet till god hälsa. Arbetsmiljön ska bidra till ett positivt utbyte i form av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Balans mellan krav och resurser, medarbetares makt och inflytande över sitt arbete, god gemenskap och stöd från chefen är några friskfaktorer i arbetet.

Om arbetsmiljön inte bara är bra utan även hälsofrämjande och bidrar till produktivitet gynnar det såväl enskilda individer, företagare och verksamheter som samhället i stort. Att skapa friska arbetsplatser är en viktig del för att främja hälsa. En långsiktigt god arbetsmiljö skapas genom välfungerande samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

 

Del 3 av 4: Ett tryggt arbetsliv – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet

Det tredje seminariet hölls den 8 oktober och handlade om ett tryggt arbetsliv. Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Kunskap om arbetsmiljö är viktigt och ett systematiskt arbetsmiljö­arbete är avgörande för att förebygga ohälsa och olycksfall. Nollvisionen utvidgas från att ingen ska behöva dö på sitt arbete, till att ingen heller ska behöva dö till följd av sitt arbete. Frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö prioriteras och följs upp samt att hot och våld i arbetslivet behöver tas på allvar.

Vårdpersonal får judoinspirerad fallträning

Förebygga

Afa För­säkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet. Det är ett uppdrag vi har från våra ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK och från Sveriges Kommuner och Regioner.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.