Kartläggande studie kan bidra till säkrare hantering av sexvärt krom

Pressmeddelande
26 augusti 2021klockan 08.00

Sexvärt krom är ett cancerframkallande ämne som används vid tillverkning av till exempel stål, färg och rostskydd. Idag saknas kunskap om när och i vilken omfattning anställda i Sverige exponeras för ämnet. Karin Broberg, vid Lunds universitet, tilldelas 3 881 000 kronor av Afa För­säkring för att mäta halten av sexvärt krom på arbetsplatser över hela landet och för att undersöka hur man förhåller sig till dess gränsvärde.

– Vi ska studera i vilken utsträckning anställda är exponerade för det cancerframkallande ämnet sexvärt krom på olika typer av arbetsplatser i Sverige, från norr till söder. Vi kommer både att söka upp arbetsmiljöer där den här typen av krom sannolikt finns och se om vi kan hitta det på arbetsplatser där vi misstänker att det kan finnas, säger Karin Broberg, professor i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet.

– Det gjordes en kartläggning 1996 av sexvärt krom på svenska arbetsplatser och då uppskattade man att 10 000–20 000 anställda var exponerade. I Sverige har vi ett gränsvärde på 5 mikrogram per kubikmeter luft för det här kromet, medan man i till exempel Danmark nyligen har sänkt gränsen till 1 mikrogram och i USA rekommenderar ett värde på högst 0,2. Det beror förmodligen på att vi här inte har sett över gränsvärdet på ett tag.

Karin Broberg har tidigare bland annat forskat på sotares arbetsmiljö och risk för cancer och hjärt-kärlsjukdom. Hon har också ett pågående projekt där hon studerar svetsares exponering för luftburna metallpartiklar och risk för lungcancer. Nu ska hon undersöka vilka yrkesgrupper som utsätts för sexvärt krom och ta reda på hur arbetsgivare hanterar riskerna det medför.

– Det här är ett samarbetsprojekt med alla kliniker och universitetsavdelningar för arbets- och miljömedicin i Sverige. Vi har tillsammans tagit fram ett protokoll för hur vi ska mäta sexvärt krom i luft och i de anställdas röda blodkroppar. Mätresultaten från luften på en arbetsplats visar vad man som anställd har exponerats för under dagen och de röda blodkropparna ger ett mått på vad man exponerats för de senaste tre månaderna, säger Karin Broberg.

– Så vi ska åka ut till arbetsplatser där vi tror eller kan ana att kromet finns och göra luftmätningar och ta blodprover. Vi kommer också att ta reda på vad arbetsgivare och anställda känner till om hälsoriskerna och både före och efter mätningarna undersöka hur man förhåller sig till gränsvärdet och till säkerhetsföreskrifter.

Kartläggning av arbetsmiljöer där det finns risk att exponeras för sexvärt krom

För att få en överblick över förekomsten av sexvärt krom i Sverige ska Karin Broberg ta reda på i vilka branscher ämnet används och var i landet dessa företag finns.

– Vi vet till exempel att man vid svetsning av rostfritt stål kan exponeras för sexvärt krom, så vi kommer att besöka svetsföretag. Och företag som förkromar metall är självklara kandidater. Det kan också finnas sexvärt krom-exponering vid exempelvis färgtillverkning, sprutmålning och metallåtervinning. Vi håller på att undersöka i vilka arbetsmiljöer man riskerar att komma i kontakt med kromet och i vilka regioner de olika företagen finns, för att få en helhetsbild av exponeringen i Sverige, säger hon.

Vad hoppas du på av projektet?
– Jag hoppas att vi ska få en tydlig bild av hur exponeringen för sexvärt krom ser ut i Sverige och att det på sikt kan bidra till att man ser över exponeringsnivåerna i de branscher där kromet förekommer. Och så hoppas jag att resultaten ska kunna ligga till grund för riktlinjer för hur sexvärt krom kan hanteras utan att någon kommer till skada.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar friskfaktorer och trygga arbetsplatser, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Karin Broberg och ett nytt projekt som är viktigt ur ett förebyggande perspektiv.

Kontakt: Karin Broberg, professor i arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, 073–782 37 50, karin.broberg@med.lu.se
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på Afa Försäkrings FoU-avdelning: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet. Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.