Forskning om digital stress och ledarskapets betydelse för hybrida arbetsplatser

Pressmeddelande
26 januari 2024klockan 08.00

Dagens ökade distansarbete upplevs ofta som flexibelt men kan också leda till teknikrelaterad digital stress. Ledarskapet kommer därför ha stor betydelse för organisationen av framtida arbetsplatser. Karin Högberg, vid Högskolan väst, tilldelas 2 887 000 kronor för att undersöka hur man kan organisera hållbara hybrida arbetsplatser.

– Under pandemin såg vi en snabb ökning av arbete hemifrån med digital teknik. Sedan dess har det forskats mycket på specifik teknologi och hur vi arbetar med den, säger Karin Högberg, docent i informatik med inriktning arbetsintegrerat lärande, vid Högskolan väst.

– I och med att vi lever i ett samhälle där många arbetar hemifrån och interagerar med varandra digitalt så finns det behov av att studera i vilka sammanhang vi använder tekniken och hur det påverkar oss. Vi är intresserade av att ta reda på hur det hybrida arbetssättet genererar stress i form av digital stress.

Karin Högberg har tidigare forskat på ledarskap i hybrida organisationer och på hur sociala medier används på arbetsplatser. Det var när hennes studier visade att interaktionen med kollegor på sociala medier spred sig till medarbetarnas privatliv som hon blev intresserad av teknikrelaterad stress. Nu ska hon undersöka hur man kan organisera hybrida arbetsplatser på ett hållbart sätt.

– Vi vet ju att gränsen mellan jobb och fritid blir mer flytande när vi arbetar digitalt på distans istället för att gå till en fysisk arbetsplats. Vi kan till exempel svara på mejl när vi sitter på bussen eller i tandläkarens väntrum. Samtidigt jobbar vi i många digitala kanaler, som Zoom, Teams, via telefonen och kanske i olika chattar, säger Karin Högberg.

– Det är just den här svårigheten att koppla bort arbetet som skapar stress. Tidigare studerade jag till exempel hur man använder sociala medier på arbetet. I det här projektet har vi ett bredare fokus och ska bland annat undersöka hur många digitala kanaler man använder under en dag. Där finns ett kunskapsgap.

Organisation av en arbetsplats som är både fysisk och digital

I projektet kommer intervjuer och workshoppar att genomföras med medarbetare och chefer i två större företag som valt att införa hybridarbete.

– I den här studien har vi också ett ledarskapsperspektiv. Forskning visar att det behövs kunskap om hur man kan organisera en arbetsplats som är både fysisk och digital på ett sätt som gör att människor mår bra, säger Karin Högberg.

– Vi behöver förstå både hur tekniken används och när under dagen och i vilka situationer man arbetar. Kanske behövs strategier och riktlinjer för hur man ska arbeta med digital teknik. Så att vi kan skapa förutsättningar för en välmående arbetsplats där man inte jobbar för att man kan utan när man ska. 

Vad hoppas du på av projektet?
– Jag hoppas att vi ska få större kunskap om hur man kan arbeta i och leda den hybrida organisationen. Och att vi ska se vilka ramar och riktlinjer som behövs för att den hybrida arbetsplatsen ska kunna bli hållbar. Vi behöver fördjupa oss i hur arbetet påverkas av att tekniken möjliggör så mycket interaktion och närvaro dygnet runt.

Forskning som kommer till praktisk nytta

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som kommer till nytta på arbetsplatserna, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning.

– Ett av huvudkriterierna när vi beslutar vilka projekt som får stöd är just att forskningen ska komma till praktisk nytta. Nu har vi beviljat stöd till Karin Högberg och ett nytt projekt som är viktigt ur ett förebyggande perspektiv.

Projektet Digital stress i hybrida organisationer – leda och organisera för en hållbar arbetsplats pågår till och med juni 2027.

Mer information

Kontakt:
Karin Högberg, professor i informatik, Högskolan väst, 072–318 65 54, karin.hogberg@hv.se.
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, Afa Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Adam Fredholm, skribent, Afa Försäkring: 070–376 41 87, adam.fredholm@afaforsakring.se.

Om Afa Försäkrings forskningsstöd:
Afa Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och regioner.
Mer information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.