Forskning kan minska transportarbetares expo­nering för skadliga partiklar

Pressmeddelande
25 augusti 2023klockan 09.00

Transportsektorn ställer om till eldrift och mer miljövänliga bränslen. Men kunskap saknas om vad det innebär för spridningen av slitagepartiklar från bromsar, däck och väg. Joakim Pagels, vid Lunds tekniska högskola, tilldelas 4 984 000 kronor av Afa För­säkring för att undersöka hur eldrivna fordon och förnybara drivmedel påverkar partiklar och avgaser i transportarbetares arbetsmiljö.

– Att hälsoriskerna med dieselavgaser är betydande känner vi väl till, men vi vet betydligt mindre om hur hälsan påverkas av olika typer av slitagepartiklar. Omställningen till eldrift leder till minskade avgasutsläpp men batterierna är tunga, vilket kan göra att spridningen av partiklar ökar, säger Joakim Pagels, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola.

– Det har gjorts en del studier av detta i stadsmiljö, men mycket få i arbetsmiljö. Vi ska studera hur elektrifieringen och övergången till hållbara bränslen påverkar transportarbetares exponering för slitagepartiklar från till exempel bromsar, däck och vägbana och för avgaser.

Joakim Pagels har bland annat forskat på exponering för nanomaterial i arbetsmiljöer. Han har också i samarbete med yrkeshygienikern Maria Hedmer undersökt exponeringen för dieselavgaser i transportsektorn. Nu ska han tillsammans med henne och Jens Wahlström, professor i maskinelement, undersöka hur eldrift och förnybara drivmedel påverkar spridningen, eller emissionen, av slitagepartiklar och avgaser.

– I vår tidigare studie kunde vi se att både dieselfordon och arbetsmaskiner faktiskt har blivit renare på senare år. Men det finns fortfarande betydande hälsorisker vid exponering för avgaser i arbetsmiljön och utsläppen behöver därför reduceras ytterligare. När nu elektrifierade fordon och maskiner ersätter de förbränningsbaserade kommer det att bidra till att minska transportarbetares exponeringen för avgaser, säger Joakim Pagels.

– I samband med den här omställningen finns ett stort intresse för emissioner som inte kommer från avgaser utan från till exempel bromsar, däck och väg. Bland annat har EU med bromsemissioner och däckslitage i sitt förslag på emissionslagstiftning, Euro 7. Så därför behöver vi ta reda på hur exponeringen för slitagepartiklar ser ut i transportsektorn.

Mätningar i gruva, på tågstation och i mekanisk verkstad

I projektet kommer avgaser och de partiklar som fordon och arbetsmaskiner släpper ifrån sig studeras både i laboratorium och i transportarbetares arbetsmiljö.

– Vi kommer att börja med att generera och samla in olika typer av slitagepartiklar och studera dem i labb. Dels för att förstå viktiga egenskaper som partikelstorlek och vad de innehåller, och dels för att utvärdera olika mättekniker. Vi kommer att testa bärbara monitorer för att mäta transportarbetarnas exponering av partiklar och avgaser i den så kallade andningszonen och utvärdera nätverk av sensorer för mätning på olika punkter i arbetsmiljön.

– Därefter planerar vi att göra mätningar på tre arbetsplatser, i gruvmiljö, vid en överbyggd tågstation och i en mekanisk verkstad där man utför underhåll av fordon och arbetsmaskiner. I slutändan kommer det här leda till att vi både kan bedöma exponeringen bättre för olika transportemissioner och att vi lär oss mer om partiklarnas farlighet.

Vad hoppas du på av projektet?
– Vi har satt upp vetenskapliga mål för att bättre förstå de här slitagepartiklarnas storleksfördelning och vilken kemisk sammansättning de har. Men vi har också stora förväntningar på praktiskt användbara resultat. Till exempel att testa och utvärdera enklare metoder för att mäta exponeringar av den här typen av emissioner i andningszonen, säger Joakim Pagels.

– Det största fokuset i projektet är att undersöka hur exponeringen faktiskt ser ut i transportsektorn. Men vi samverkar också med toxikologer för att få ökad kunskap om hur farlig exponeringen är. Detta kan i sin tur ligga till grund för bättre riskbedömningar i framtiden. Förbättrade metoder för att mäta exponering för slitagepartiklar och en förbättrad riskbedömning kommer att öka möjligheten att förebygga risker i transportarbetarnas arbetsmiljö.

Forskning som kommer till praktisk nytta

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som kommer till nytta på arbetsplatserna, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning.

– Ett av huvudkriterierna när vi beslutar vilka projekt som får stöd är just att forskningen ska komma till praktisk nytta. Nu har vi beviljat stöd till Joakim Pagels och ett nytt projekt som är viktigt ur ett förebyggande perspektiv.

Projektet Exponering för transportemissioner i arbetslivet – elektrifiering, slitagepartiklar och nya drivmedel pågår till och med december 2026.

Läs mer om projektet och andra forskningsprojekt Afa Försäkring finansierat inom arbetsmiljö och hälsa på Afa Försäkrings FoU-webb.

Kontakt:
Joakim Pagels, docent i aerosolteknologi, Lunds tekniska högskola, 070–511 42 17, joakim.pagels@design.lth.se.
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, Afa Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Adam Fredholm, skribent, Afa Försäkring: 070–376 41 87, adam.fredholm@afaforsakring.se.

Fotograf toppbild: Robert Olsson

Om Afa Försäkrings forskningsstöd:
Afa Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och regioner.
Mer information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.