Forskning inom arbetsmiljö och hälsa får 10 miljoner

Pressmeddelande
26 januari 2024klockan 08.00

Digital stress i hybrida organisationer och AI-baserad automation i skogsbruket. Det är ämnena för två av de fyra projekt som beviljats sammanlagt 10 miljoner kronor av Afa För­säkring i 2023 års fjärde anslagsomgång.

– Vi vill långsiktigt bidra till en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar ett tryggt och friskt arbetsliv, säger Ulrika Hektor, chef för Afa Försäkrings FoU-avdelning.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat finansiering av fyra nya projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

De fyra projekten är:

Digital stress i hybrida organisationer – leda och organisera för en hållbar arbetsplats

Sedan covid-19-pandemin har hybridarbete med möjlighet att arbeta på distans blivit allt vanligare. Det ökade distansarbetet upplevs ofta som flexibelt och effektivt men kan också leda till teknikrelaterad digital stress och minskat välbefinnande. Ledarskap kommer därför att ha stor betydelse för organiseringen av framtida arbetsplatser. En studie av digital stress och välbefinnande i hybridorganisationer kan öka kunskapen om hur man kan organisera hållbara hybrida arbetsplatser.

Karin Högberg, vid Högskolan väst, tilldelas 2 887 000 kronor för att undersöka ledarskap, organisation, digital stress och välbefinnande på två större företag som valt att införa hybridarbete. I studien kommer intervjuer och workshoppar att genomföras med chefer och medarbetare.

Projektet pågår till och med juni 2027 och förväntas ge ökad kunskap om digital stress i hybrida organisationer i relation till välbefinnande och hållbarhet. Projektet väntas resultera i metoder för hur man kan skapa hållbara hybrida arbetsplatser.

Karin Högberg, docent i informatik, Högskolan väst, 072-318 65 54, karin.hogberg@hv.se.


AI-baserad automation i skogsbruket – nya möjligheter och risker för säker arbetsmiljö

Artificiell intelligens, robotisering och automation gör det möjligt att effektivisera produktionen i många branscher. Inom skogsindustrin ökar användandet av AI-baserad automatisering i form av självlärande datorprogram som samverkar med sensorer på skogsmaskiner. Samtidigt som arbetsmiljön blir säkrare när alltmer självgående maskiner övertar riskfyllda arbetsmoment saknas kunskap om de nya risker som kan uppstå. En studie av hur AI-baserad automation i skogsbruket påverkar säkerheten kan ge ökad kunskap om hur den nya tekniken kan införas på ett säkert sätt.

Daniel Nylén, vid Umeå universitet, tilldelas 3 668 000 kronor för att undersöka hur AI-baserad automation kan bidra till minskade respektive leda till nya säkerhetsrisker inom skogsbruket. I studien kartläggs automatiseringen i branschen och genomförs intervjuer med medarbetare, chefer, skyddsombud, maskintillverkare och teknikleverantörer.

Projektet pågår till och med januari 2027 och förväntas resultera i en handbok med riktlinjer för införande av AI-baserad automation i skogsindustrin med fokus på en säker arbetsmiljö. Projektets resultat väntas också kunna användas vid automatisering i andra industrier.

Daniel Nylén, doktor i informatik, Umeå universitet, 090–786 59 96, daniel.nylen@umu.se.


Från minutjakt till tillit – ett randomiserat fältexperiment för att förbättra arbetsmiljön inom hemtjänsten

Inom hemtjänsten styrs arbetet ofta av scheman som anger hur många minuter olika arbetsmoment får ta, trots att detta riskerar att skapa en arbetsmiljö som orsakar stress och ohälsa. Nu inför flera kommuner istället så kallade tillitsbaserade styrmodeller som ger de anställda mer inflytande över hur arbetet planeras och utförs. En studie av införandet av det nya arbetssättet kan ge ökad kunskap om huruvida tillit kan bidra till bättre arbetsmiljö och hälsa för hemtjänstanställda.

Nora Hansson Bittár, vid Handelshögskolan i Stockholm, tilldelas 2 908 000 kronor för att undersöka hur övergången från minutstyrt till tillitsbaserat arbetssätt i fyra kommuner påverkar den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön. I studien ingår att identifiera hinder och möjligheter för ökad tillit och att ta reda på hur omställningen påverkar de anställdas hälsa.

Projektet pågår till och med januari 2027 och förväntas ge ny kunskap om hur arbetsstyrning som bygger på ökad tillit kan utformas och införas i hemtjänsten. Resultaten väntas också visa om inflytande över arbetsdagen kan förebygga ohälsa och bidra till ökat välbefinnande.

Nora Hansson Bittár, doktorand i organisation och ledarskap, Handelshögskolan i Stockholm, 070–971 66 27, nora.hanssonbittar@phdstudent.hhs.se.


Godkänd arbetsskada – vad händer sedan?

Arbete med vibrerande verktyg är vanligt i byggbranschen och industrin och leder ofta till nerv- och kärlskador i händer och armar. Trots att många som söker vård för sina besvär stannar kvar i samma yrke saknas kunskap om hur symtomen påverkas av fortsatt vibrationsexponering. En studie av hur fortsatt respektive förändrad exponering påverkar utvecklingen av vibrationsskador kan öka kunskapen om förebyggande åtgärder och bidra till förbättrad livskvalitet för de individer som drabbas. 

Teresia Nyman, vid Uppsala universitet, tilldelas 762 000 kronor för att undersöka hur hälsa och yrkesliv förändras för personer som på grund av exponering för vibrerande verktyg erhållit arbetsskadeersättning från Afa Försäkring. Via en enkät samlas data in om till exempel kvarstående symtom, genomgångna medicinska kontroller och sysselsättning.

Projektet pågår till och med december 2025 och förväntas öka kunskapen om långvariga symtom, funktionsnedsättning, fortsatt exponering och livskvalitet i samband med vibrationsskador. Projektet väntas också ge en bild av i vilken mån åtgärder för att minska exponeringen görs på arbetsplatser där anställda råkat ut för vibrationsskador. 

Teresia Nyman, medicine doktor, Uppsala universitet, 073–362 71 70, teresia.nyman@medsci.uu.se.

Mer information

Kontakt:
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, Afa Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Adam Fredholm, skribent, Afa Försäkring: 070–376 41 87, adam.fredholm@afaforsakring.se.

Om Afa Försäkrings forskningsstöd:
Afa Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och regioner.
Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb.