16 miljoner till ny forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Pressmeddelande
1 november 2012klockan 09.00

AFA För­säkring har beviljat sammanlagt 16 307 000 kronor till åtta nya forsknings­projekt inom medicin, arbetsmiljö och hälsa. Projekten handlar bland annat om nya cancerterapier, farliga kolpartiklar för sotare och hälsofrämjande arbetsliv för äldre. Anslagen ges till forskare verksamma vid Lunds universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Mälardalens högskola.

Framtida cancerterapi
Tarmflorans bakterier kan bidra till att utveckla metabola störningar i kroppen, såsom diabetes, fetma och även i förlängningen cancer. Karin Lindkvist, Lunds universitet, beviljas 2 000 000 kronor för att undersöka vilken roll bakterierna spelar vid utveckling av metabola sjukdomar och om vissa essentiella målmolekyler kan användas för att minska tumörers tillväxt. Forskningen sker i samarbete med Dr. Bo Nilson och Prof. Eva Degerman båda aktiva vid Lunds Universitet.

Karin Lindkvist, docent, Lunds universitet, Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap. Tel: 046 222 80 41, mobil 073 422 27 86, e-post: Karin.Lindkvist@med.lu.se

Vilken betydelse har testosteron för hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor
Risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom respektive vidgning och bristning av stora kroppspulsådern, är olika för kvinnor och män. Åsa Tivesten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, beviljas 2 000 000 kronor för att kartlägga könshormonernas roll när det gäller risken att utveckla och även behandla sjukdomarna hos både kvinnor och män.

Åsa Tivesten, docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Wallenberglaboratoriet för Hjärt-kärlforskning. Tel: 031 342 29 13 e-post: asa.tivesten@medic.gu.se

Kroppens egna försvar som cancerterapi
Ingela Parmryd, Uppsala universitet, beviljas 3 000 000 kr för att undersöka om det egna immunförsvaret kan användas för att behandla cancer. Metoden, som ska användas, innebär att speciella celler hos cancersjuka stimuleras att växa utanför kroppen för att sedan kunna ges tillbaka till patienten.

Ingela Parmryd, docent, Uppsala universitet, Medicinsk cellbiologi. Tel: 018 471 41 50 E-post: ingela.parmryd@mcb.uu.se

Ny hypotes om orsaken till kroniska inflammatoriska sjukdomar
Johan Frostegård, Karolinska Institutet, får 2 004 000 kronor för att hitta förklaringar till den kroniska inflammation som tillsammans med immunsystemet antas påverka risken för hjärt-kärlsjukdom och reumatisk sjukdom. Enligt denna hypotes är för låga nivåer av naturliga antikroppar mot vissa fettämnen en bidragande orsak.

Johan Frostegård, professor, överläkare, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin samt Akutkliniken, Karolinska Huddinge. Tel: 08 524 800 00, mobil: 070 735 23 82. E-post: johan.frostegard@ki.se

Förändringar i arvsmassan hos sotare
Sotare exponeras för cancerogena kolpartiklar (PAH) i sitt arbete. Exponering sker huvudsakligen via andningsvägar och hud. Karin Broberg Palmgren, Labmedicin i Skåne, beviljas 3 057 000 kronor för att undersöka om kolpartiklarna kan orsaka cancerogena DNA-förändringar hos sotare.

Karin Broberg Palmgren, docent, Labmedicin i Skåne – Arbets och miljömedicin. Tel: 046 17 38 19, mobil: 073 782 37 50. E-post: karin.broberg_palmgren@med.lu.se

Mänskliga rörelser och mobil teknik
Hur rör vi oss när vi använder mobil teknik? Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, anslås 800 000 kronor för att undersöka rörelsemönster och genom designmetoder ta fram alternativ för ökad fysisk hållbarhet vid användandet av mobil teknik.

Jan Gulliksen, professor, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för datavetenskap och kommunikation. Tel: 08 790 95 38, E-post: gulliksen@kth.se

Balans mellan arbete och privatliv
Många människor upplever att det är svårt att få arbete och privatliv att gå ihop. Martin Hyde, Stockholms universitet, beviljas 2 870 000 kronor för att svara på vilka åtgärder som är nödvändiga både i samhället och hos individen för att denne ska få en bättre balans i tillvaron.

Martin Hyde, dr, Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet, Tel: 08-553 789 21, E-post: martin.hyde@stressforskning.su.se

Hälsofrämjande arbetsliv för äldre?
Kvinnor i Sverige pensioneras tidigare och förvärvsarbetar i mindre omfattning efter 65 år än vad män gör. Forskning har visat att de faktorer som påverkar om äldre människor stannar kvar i arbetslivet är könsrelaterade. Hélène Sandmark, Mälardalens högskola, anslås 576 000 kronor för att studera hur en kommunal organisation förhåller sig till äldre personal.

Hélène Sandmark, med dr, docent, Mälardalens högskola – Akademin för hälsa, vård och välfärd. Tel: 021-10 16 66 , mobil: 070 823 38 42. E-post: helene.sandmark@mdh.se

Mer information:
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se
Bilder på Karin Broberg Palmgren, Jan Gulliksen, Martin Hyde och Hélène Sandmark finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

 
Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på


www.afaforsakring.se/forskning AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.