Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn

Utlysningen till programmet är stängd.

Bild på en kompass.

Den pågående digitala transformationen förändrar hur vi organiserar och utför vårt arbete. Det ställer krav på utveckling av vår digitala kompetens och vår förändringsbenägenhet. Arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn vill nu främja den utveckling som pågår genom att utlysa ett treårigt FoU-program om 30 miljoner kronor.

Bakgrund
Digitaliseringen bedöms vara den enskilt största förändringsfaktorn i samhället de närmaste tio åren. Inom många yrken innebär detta att arbetet förändras i grunden och den digitala tekniken öppnar för helt nya sätt att organisera verksamheter och arbetsprocesser. Digitaliseringens inverkan på arbetslivet innebär inte bara en automatisering av arbetet, utan en förändring av arbetets innehåll. Artificiell intelligens, AI, och intelligenta robotar skapar möjlighet att utveckla arbetet. Flera arbetsmoment i sjukvården och äldreomsorgen kommer att utföras i samarbete med AI och robotar. I skolan och socialtjänsten förekommer allt fler tekniska lösningar för till exempel interaktion med elever och brukare, dokumentation och uppföljning. Andra exempel är e-hälsa, som till exempel vårdmiljöinformation med hjälp journalföring och vård på distans.

Det uppstår en komplexitet i att utforma bra förändringsprocesser som kan nyttja digitaliseringens fulla potential för verksamheten och samtidigt bidra till att skapa hälsosamma arbeten. Digitaliseringens effekter är i hög grad beroende av användbarheten och hur den digitala tekniken används i praktiken. Vilken roll den digitala tekniken har i arbetet får konsekvenser utifrån om den är assisterande, beslutsstödjande eller styrande i förhållande till människan och verksamheten.

Digitalisering innebär förändringar i arbetsorganisationen och medför konsekvenser för arbetsmiljön inom områden som exempelvis rolltydlighet och ledarskap, stöd och prioritering. Organisering, styrning och ledning, systematiskt arbetsmiljöarbete och vilka stödstrukturer som finns är betydelsefullt för att rätt verktyg och insatser ska kunna göras avseende exempelvis arbetsprocesser, upphandling, systemintegration och implementering av digitala verktyg. 

Andra viktiga aspekter på digitaliseringen är till exempel de ökade kraven på vår kognitiva förmåga och hur digitaliseringen berör den personliga integriteten.

Programmets syfte och inriktning 
Syftet med forskningssatsningen är att öka förståelsen för digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa och tillvarata nyttan. Satsningen ska bidra med ny kunskap och överbrygga kunskapsluckor om de komplexa sambanden med digitaliseringens effekter på arbetsmiljön och hälsa för de anställda inom kommun- och regionsektorn. Satsningen ska leda till konkreta förebyggande och främjande åtgärder.

Programmet är treårigt, omfattar 30 miljoner kronor och beräknas bestå av sju till åtta projekt.

Programsatsningen avser projekt som:

  • leder till praktisk nytta för verksamheten
  • gärna är tvärvetenskapliga
  • omfattar kommun- och regionsektorn

Av särskilt intresse är projekt som berör:

  • ledarskapets utformning och medarbetarnas delaktighet, integritet och de kognitiva belastningarna
  • hur arbetsinnehåll, kompetens och arbetsförmågebegreppet förändras till följd av digitalisering och automatisering/robotisering/AI
  • digitaliseringens påverkan på starkt styrda eller bundna arbeten
  • relationen människa, teknik och organisation