Så fungerar försäkringen vid arbetsbrist

Försäkringen vid arbetsbrist, AGB, kan betala ut ersättning till dig om du förlorar din anställning på grund av arbetsbrist. För att omfattas av försäkringen måste du ha fyllt 40 år.

Vem kan få ersättning?

För att kunna ta del av försäkringen måste du ha fyllt 40 år men inte 65 år och ha varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod hos ett eller flera företag som har försäkringen. Femårsperioden räknas bakåt i tiden från att senaste tillsvidareanställningen upphörde.

Alla anställda arbetare som omfattas av kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO omfattas normalt av Försäkring om avgångsbidrag (AGB). Arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan också ha tecknat försäkring för sina anställda.

Skäl till uppsägningen

Du kan få ersättning om:

  • Du är uppsagd helt eller delvis från en tillsvidareanställning hos en arbetsgivare som har Försäkring om avgångsbidrag.
  • Uppsägningen beror på en förändring i företaget, till exempel nedläggning, konkurs, omorganisation eller minskad orderingång.

Du kan INTE få ersättning om:

  • Du blir erbjuden fortsatt arbete på företaget/koncernen inom tre månader.
  • Företaget har övergått till ny ägare och du har blivit erbjuden nytt arbete där.
  • Du har beviljats hel sjukersättning innan anställningen upphört.

Särskilda regler om din arbetsplats omfattas av nytt huvudavtal

Från 1 oktober 2022 gäller försäkringen vid fler tillfällen på de arbetsplatser där man omfattas av det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd. Då gäller försäkringen även när:

  • Du har avslutat en tidsbegränsad anställning.
  • Du har blivit uppsagd på grund av sjukdom.

Till broschyr om försäkringen vid arbetsbrist

Till villkoren i sin helhet 

Hur stor är ersättningen?

Ersättningen betalas ut i form av ett engångsbelopp när anställningen upphört. Beloppet bestäms av din ålder och ordinarie arbetstid. Försäkringen gäller som längst till och med månaden innan du fyller 65 år. 

Se lista med engångbelopp/ålder