Information om person­uppgifter för beställare av statistik

Du får denna information i egenskap av att du har gjort en statistikbeställning hos oss. I texten nedan beskriver vi hur dina person­uppgifter behandlas i samband med och efter beställningen.

Skriv ut sidan

Om du vill skriva ut denna information så finner du utskriftsfunktionen längst ner på sidan.

1. Vi skyddar dina person­uppgifter

Afa För­säkring är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina person­uppgifter som framgår av denna information. Läs mer i avsnitt 7 nedan.

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar person­uppgifter till oss. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina person­uppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande data-skyddslagstiftning och våra interna riktlinjer och rutiner för hantering av person­uppgifter.

2. Vilka person­uppgifter behandlar vi och varför?

Hantering av statistikbeställning

Vi behandlar bland annat uppgift om ditt namn och din organisationstillhörighet för att administrera statistikbeställningen. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att kunna tillhandahålla och lämna ut statistik samt för att kunna spåra tidigare beställningar.

3. Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

  • Dig själv

Vi samlar in uppgifter från dig i samband med att du gör en statistikförfrågan.

4. Hur länge sparas mina person­uppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge de är nödvändiga för att vi ska kunna efterleva våra interna regler om spårbarhet för statistikbeställningar och gallras därefter i enlighet med våra rutiner.

5. Överföring och utlämnande av person­uppgifter

  • Övriga mottagare

Vi kan i förekommande fall lämna ut dina person­uppgifter för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Vidare kan dina person­uppgifter komma att lämnas ut till potentiella förvärvare i samband med en fusion eller en överlåtelse för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra den aktuella transaktionen.

6. Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter.

  • Registerutdrag

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar person­uppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de person­uppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

  • Begära rättelse

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse.

  • Rätt att motsätta behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning av skäl som är hänförliga till din specifika situation. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behand-lingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

  • Rätt till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina person­uppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

  • Rätt att begära begränsning av behandling

Du har även rätt att, i de fall som tillämplig dataskyddslagstiftning föreskriver det, begära att behandlingen av dina person­uppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

7. Internt arrangemang avseende personuppgiftsansvar

Afa För­säkring är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina person­uppgifter och har upprättat ett internt arrangemang där våra respektive roller och ansvar närmare framgår. En sammanställning av det interna arrangemanget kan erhållas genom att besöka www.afaforsakring.se.

8. Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om behandlingen av dina person­uppgifter är du välkommen att kontakta de personuppgiftsansvariga. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Kontakt­uppgifter till de personuppgiftsansvariga och dataskyddsombudet framgår nedan. Vid klagomål kan du också vända dig till tillsynsmyndigheten.

Kontakt­uppgifter till personuppgiftsansvariga

Postadress: Avdelningen för dataskydd och uppföljning, 106 27 Stockholm

Kontakt­uppgifter till dataskyddsombudet

E-post: ombudsmannen@afaforsakring.se