Så fungerar försäkringen vid arbetsskada

Vid en arbetsskada kan sjukskrivning göra att du förlorar inkomst. Du kan också drabbas av en del extrakostnader. Vi kan betala ersättning för inkomstförlust, kostnader och fysiskt och psykiskt lidande. Vi kan lämna ersättning vid olycksfall på arbetet, om du skadar dig på väg till eller från arbetet eller vid arbetssjukdom (som godkänts av Försäkringskassan eller finns med på ILO-listan)

Du kan få ersättning om något av följande inträffar:

 • Olycksfall på arbetet
  Exempel: du halkar, faller eller träffas av ett slag av ett
  föremål eller du har utsatts för hot, våld eller rån på arbetet. 

  Ersättning: Vid olycksfall kan vi lämna ersättning för inkomstförlust, kostnader och i vissa fall sveda och värk. Om besvären kvarstår efter 18 månader kan vi betala ersättning för ärr och/eller medicinsk invaliditet. 

 • Olycksfall under färd till eller från arbetet
  Exempel: du cyklar omkull på väg till arbetet.
  Skador på väg till eller från arbetet till följd av trafik omfattas inte av arbetsskadeförsäkringen utan av trafikförsäkringen.

  Ersättning: Vid färdolycksfall kan vi lämna ersättning för kostnader och i vissa fall sveda och värk. Om besvären kvarstår efter 18 månader kan vi betala ersättning för ärr och/eller medicinsk invaliditet. Vid varaktig arbetsoförmåga kan du få ersättning för inkomstförlust. 

 • Arbetssjukdom som har godkänts av Försäkringskassan eller som finns med på ILO-förteckningen (besvären måste vara kvar i minst 180 dagar efter dagen då sjukdomen visade sig)

  Till ILO-förteckningen 

  Ersättning: Vid arbetssjukdom kan vi lämna ersättning för kostnader. Om besvären kvarstår kan vi betala ersättning för ärr och/eller medicinsk invaliditet. Vid varaktig arbetsoförmåga kan du få ersättning för inkomstförlust. Inom kommun, region och staten kan du få ersättning för inkomstförlust även under sjukskrivningstid, och för sveda och värk. 

 • Smittsam sjukdom som har godkänts av Försäkringskassan eller som finns med på ILO- förteckningen punkt 29 samt finns upptagna i Förordningen om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. Besvären måste vara kvar i minst 180 dagar efter dagen då sjukdomen visade sig.

  Ersättning: Vid smittsam sjukdom kan vi lämna ersättning vid varaktig arbetsoförmåga för inkomstförlust och kostnader. Om besvären kvarstår kan vi betala ersättning för ärr och/eller medicinsk invaliditet. Inom kommun och landsting kan du även få ersättning för inkomstförlust under sjukskrivningstid, och sveda och värk.

  Obs! Om du fick den smittsamma sjukdomen på grund av ett olycksfall i arbetet, till exempel om du stack dig på en kanyl eller skar dig på ett föremål omfattas alla slags smittsamma sjukdomar.

Läs exempel på ersättning

Ladda ner broschyr om arbetsskadeförsäkringen 

Läs villkoren i sin helhet

Kostnader

Exempel på ersättning du kan få:
• Kostnader för sjukvård, läkemedel och resor till läkarbesök.
• Skadade kläder, glasögon eller liknande.

"Kortvarigt, ovanligt och oförutsett händelseförlopp"

Om en händelse ska ses som ett olycksfall i arbetet krävs att händelseförloppet ska ha varit kortvarigt, ovanligt och oförutsett. Exempel på händelser är när du halkar, faller eller att du har utsatts för hot, våld eller rån på arbetet. 

Kvarstående besvär

De flesta skador läker utan kvarstående besvär. Skulle dock skadan fortfarande ge besvär, prövar vi om det kan ge dig rätt till ersättning för medicinsk invaliditet och/eller för ärr. Detta kan ske 18 månader efter att du friskskrivits/är färdigbehandlad. Medicinsk invaliditet kan till exempel vara en rörelseinskränkning eller hörselnedsättning. Den medicinska invaliditeten mäts i procent och vid bedömning tar vi hänsyn till den funktionsförmåga som förlorats och den som är kvar.