Om du inte är nöjd

Har du synpunkter på handläggningen av ditt ärende, det beslut du fått eller upplever du att du blivit illa bemött? I första hand ber vi dig ta kontakt med din handläggare eller din handläggares chef.

Kontakta i första hand din handläggare

Telefonnummer till din handläggare hittar du i breven från oss.

Om du inte vet vem din handläggare är kan du logga in på Mina sidor och se i brev vem som är din handläggare, eller vända dig till vårt kundcenter på 0771-88 00 99.

Du kan också vända dig till din handläggares chef. Kontaktuppgifter får du av din handläggare eller via vårt kundcenter.

Klagomålsansvarig – om du har synpunkter

Om du fortfarande inte är nöjd efter kontakten med din handläggare eller dennes chef, och har frågor eller synpunkter, kan du vända dig till våra klagomålsansvariga Eva Eriksson eller Maria Olsson:

Så behandlar vi personuppgifter - Afa Försäkring (afaforsakring.se)

Telefon: 08-696 35 70.

E-post: klagomalsansvarig@afaforsakring.se

Webbformulär: Länk till formuläret

Adress: Klagomålsansvarig, Afa Försäkring, Box 3200, 103 63 Stockholm

Omprövning – när du fått ett slutligt beslut och vill överklaga

Är du statligt anställd? Gå till rubriken "Överklagan för statligt anställda".

Omprövningsavdelningen på Afa Försäkring

För att omprövning ska kunna ske behöver du ha fått ett slutligt beslut i ditt ärende med besvärshänvisning. Information i besvärshänvisningen beskriver hur du ska gå tillväga för att begära omprövning.

Om du är osäker på om du fått ett slutligt beslut kan du kontakta din handläggare. Telefonnummer till din handläggare hittar du i breven från oss. Om du inte vet vem din handläggare är kan du vända dig till vårt kundcenter på 0771-88 00 99.

Observera att begäran om omprövning i vissa fall måste göras inom viss tid.

I arbetsskadeärenden (TFA, TFA-KL och TFA-KP) med slutligt beslut behöver du begära omprövning inom sex månader från det att du fått beslutet med slutligt ställningstagande. 

Att begära omprövning är kostnadsfritt.

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar eller överklaga i domstol

Om du inte är nöjd med omprövningsavdelningens beslut kan du begära prövning i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. Skiljenämnden är fristående från Afa Försäkring och består av ledamöter som är utsedda av arbetsmarknadens parter. Arbetsmarknadens parter utser gemensamt en ordförande som är lagfaren domare. En skiljedom kan inte överklagas.

Din begäran om prövning i skiljenämnden ska vara skriftlig. Den ska innehålla information om vilket beslut du vill ha prövat, hur du vill att beslutet ska ändras och vilka skäl du har för ändring av beslutet. I vissa fall kan en prövning i skiljenämnden vara förenat med en avgift.

Ytterligare information finner du på skiljenämndens hemsida: www.skiljenämnden.se

Begäran om prövning i skiljenämnden ska skickas till:

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar
101 56 Stockholm 

Som ett alternativ till att begära prövning i skiljenämnden kan du välja att inleda ett rättsligt förfarande i allmän domstol. Du kan vända dig till tingsrätten för att få upplysningar om vilka uppgifter en stämningsansökan ska innehålla och vilka handlingar som ska skickas till tingsrätten. Om du förlorar tvisten i allmän domstol får du som huvudregel betala både dina egna och Afa Försäkrings rättegångskostnader.

Överklagan för statligt anställd

Överklagan hanteras av Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor.

För att kunna överklaga krävs det att du har fått ett beslut i ditt ärende. Överklagan måste göras inom två månader efter att du fått besked om beslut i ditt ärende.

Gör så här:

  • Din begäran om överklagan ska vara skriftlig och underskriven
  • Ange vilket beslut du vill överklaga, vad du vill ska ändras och vilka skäl du har för ändring av beslutet
  • Uppge ditt namn, adress och ärendenummer

Att överklaga är kostnadsfritt.

Din överklagan skickas till:

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 
Afa Försäkring
106 27 Stockholm

Läs mer om Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

Händer på tangentbord

Ta chansen att påverka!

Vi söker deltagare till vår Testpanel. Vill du tycka till om innehållet på vår webb? Har du synpunkter på hur vi kan presentera information bättre? Fyll i formuläret på denna sida och ta chansen att påverka mot ersättning.