Lärare i undervisning med elev

Foto: Johnér Bildbyrå

23okt

Digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön i hemsjukvård och skola

SeminariumFysiskt
Genomfördes 23 oktober 2018

E-hälsotjänster och IT-system kan bidra till bättre arbetsmiljö i hemsjukvården och i skolan. Men det gäller att hitta rätt lösningar och att ha tydliga mål för arbetsmiljön. Det framkom vid ett seminarium på Afa För­säkring om hur den digitala tekniken påverkar arbetsmiljön.

Christofer Rydenfält har studerat e-hälsotjänster i hemsjukvården.

– Hemsjukvården står inför ett antal utmaningar när befolkningen ökar och människor lever längre. Fler och sjukare patienter innebär en ökad belastning för sjuksköterskorna, sa Christofer Rydenfält, doktor i arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet.

– E-hälsolösningar skulle kunna vara en hjälp för de anställda i hemsjukvården, men utvecklingen och införandet går långsamt.

Christofer Rydenfält har tillsammans med sin kollega Gudbjörg Erlingsdottir undersökt så kallade e-hälsotjänster i Landskrona kommun. I projektet gjorde de en kartläggning av tjänster för e-hälsa som används i Sverige och internationellt. De höll också workshoppar där hemsjukvårdsanställda tog fram idéer till framtida tekniska lösningar.

– Nya digitala system påverkar de anställdas effektivitet och därmed deras arbetsmiljö. I Landskrona hittade vi flera brister i det nya verksamhetssystem de höll på att införa. Till exempel krävdes det fem klick för att hitta en patient i registret och ytterligare sju klick för att kunna skriva in dokumentation om patienten, sa Christofer Rydenfält.

– I vår nationella kartläggning skickade vi en enkät till 264 kommuner. Vi fick svar från 144 av dem och kunde se att de använde ett femtiotal e-hälsotjänster, exempelvis dokumentation på mobiltelefon eller digitala dörrlås. Ganska många kommuner testar tjänster utan att börja använda dem och det vanligaste hindret är tekniska problem.

God arbetsmiljö bidrar till patientsäkerhet

Den internationella kartläggningen visade att hemsjukvård liknande den i Sverige bedrivs i Danmark, Norge, Nederländerna och inom sjukvårdssystemet Veterans Health Administration i USA. Vanligt förekommande e-hälsotjänster är möjlighet för patienter att läsa sin journal via internet, elektroniska recept och trygghetslarm.

– I våra workshoppar i Landskrona beskrev de anställda i hemsjukvården vad de uppfattar som problem och flaskhalsar i sitt arbete. Sedan fick de komma med förslag på digitala lösningar som skulle kunna hjälpa dem att utföra arbetet så som de helst vill. Ofta handlade det om att förbättra kommunikationen mellan till exempel vårdcentralen och hemsjukvården eller inom själva hemsjukvården, sa Gudbjörg Erlingsdottir, docent i arbetsmiljöteknik på Lunds universitet.

– En av slutsatserna vi kunde dra i projektet var att hemsjukvårdspersonalen inte har problem med det egna vårdarbetet, men däremot tycker att administrationen och kommunikationen inte fungerar så bra. Vi kunde också se att digitala stöd handlar lika mycket om patientsäkerhet som om arbetsmiljö. Får personalen stöd blir det ofta bättre också för patienterna.

Upphandling av IT-system för skolan

Från Högskolan i Halmstad kom Jörgen Johansson, docent i statsvetenskap, och informatikern Michel Thomsen. De presenterade sitt projekt IT-utveckling för hållbara arbetsplatser.

– Kungsbacka kommun bad oss om stöd vid upphandlingen av ett nytt IT-system för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Vi formulerade två frågeområden: hur kan IT-system upphandlas för att förbättra användarnas arbetsmiljö och hur kan systemen införas för att förbättra arbetsmiljön? Sedan intervjuade vi lärare, rektorer, administrativ personal och chefer för att ta reda på vilka IT-relaterade arbetsmiljöproblem och behov de hade, sa Jörgen Johansson.

– Vår slutsats är att det finns en övertro på att IT-system som är lätta att använda leder till en god arbetsmiljö. I upphandlingen vi studerade definierade man inte vad man ville uppnå med att förbättra arbetsmiljön. Vi menar att en upphandling av IT-system bör bygga på ett långsiktigt utvecklingsarbete där man är mån om att personalen förstår hur och varför de ska använda systemet.

Ett digitalt ekosystem

Michel Thomsen beskrev en digital arbetsmiljö som det system av digitala resurser en arbetstagare använder eller påverkas av när han eller hon utför sina arbetsuppgifter.

– Vi tror att man måste titta på systemmiljöer och inte bara på hur användbara enskilda system är. Idag använder vi dator, mobiltelefon och surfplatta och lever i ett slags ekosystem av digitala resurser. Vill man behålla sin goda arbetsmiljö behöver man förstå att det är ett system, man kan inte längre tänka i termer av enskild apparat, sa Michel Thomsen.

– Vid IT-upphandlingar har man ofta traditionella mål, som att man vill automatisera, effektivisera eller modernisera. När vi frågade anställda i Kungsbacka kommun vad de skulle vilja ha i sin digitala arbetsmiljö svarade de sådant som transparens, enhetlighet och tillgänglighet. Vi menar att man tidigt behöver specificera arbetsmiljömål och man bör se till att de anställda är delaktiga och har medinflytande vid upphandling av nya IT-system.


Text och foto: Adam Fredholm

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.