Vill du begära omprövning av vårt beslut?

Omprövning genomförs av AFA Försäkrings omprövningsavdelning. Omprövningsavdelningen har en självständig ställning inom AFA Försäkring.

För att omprövning ska kunna ske behöver du ha fått ett slutligt beslut i ditt ärende med besvärshänvisning.Information i besvärshänvisningen beskriver hur du ska gå tillväga för att begära omprövning.

Om du är osäker på om du fått ett slutligt beslut kan du kontakta din handläggare. Telefonnummer till din handläggare hittar du i breven från oss. Om du inte vet vem din handläggare är kan du vända dig till vårt kundcenter på 0771-88 00 99.

Observera att begäran om omprövning i vissa fall måste göras inom viss tid.

I arbetsskadeärenden (TFA, TFA-KL och TFA-KP) med slutligt beslut behöver du begära omprövning inom sex månader från det att du fått beslutet med slutligt ställningstagande. 

Gör så här:

  • Din begäran om omprövning ska vara skriftlig.
  • Ange vilket beslut du vill ha omprövat, vad du vill ska ändras och vilka skäl du har för ändring av beslutet.
  • Uppge ditt namn, adress och ärendenummer.

Ytterligare information om hur du begär omprövning finns i bilagan med det beslutsbrev som skickats till dig.

Att begära omprövning är kostnadsfritt.

Din begäran om omprövning ska skickas till:
Omprövningsavdelningen AFA Försäkring
Box 16243
103 24 Stockholm

Om du är statligt anställd ska du vända dig hit

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar

Om du inte är nöjd med omprövningsavdelningens beslut kan du begära prövning i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. Skiljenämnden är fristående från AFA Försäkring och består av ledamöter som är utsedda av arbetsmarknadens parter. Arbetsmarknadens parter utser gemensamt en ordförande som är lagfaren domare. En skiljedom kan inte överklagas.

Din begäran om prövning i skiljenämnden ska vara skriftlig. Den ska innehålla information om vilket beslut du vill ha prövat, hur du vill att beslutet ska ändras och vilka skäl du har för ändring av beslutet. I vissa fall kan en prövning i skiljenämnden vara förenat med en avgift.

Ytterligare information finner du på skiljenämndens hemsida: www.skiljenämnden.se

Begäran om prövning i skiljenämnden ska skickas till:
Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar
101 56 Stockholm 

Som ett alternativ till att begära prövning i skiljenämnden kan du välja att inleda ett rättsligt förfarande i allmän domstol. Du kan vända dig till tingsrätten för att få upplysningar om vilka uppgifter en stämningsansökan ska innehålla och vilka handlingar som ska skickas till tingsrätten. Om du förlorar tvisten i allmän domstol får du som huvudregel betala både dina egna och AFA Försäkrings rättegångskostnader.