Hur gäller Afa-försäkringarna i samband med korttidsarbete (korttidspermittering)?

För dig som är anställd som arbetare inom privat sektor.

Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS)

Sjukförsäkringen, AGS, fortsätter att gälla vid korttidsarbete*. Det finns inget krav på att du ska arbeta i viss omfattning, så länge du inte är helt frånvarande från arbetet under en längre tid (6 månader) så fortsätter försäkringen att gälla.

Försäkringen innebär att du kan få extra pengar om du är sjukskriven. Ersättning kan lämnas om du får sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan. Försäkringen gäller dock inte vid sjukskrivning som beror på arbetsskada.

Försäkringen börjar gälla när du har varit anställd i 90 dagar om du är arbetsför till minst 25 %. Med arbetsför menas att du arbetar som vanligt och inte är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom. Du ska också ha en sjukpenninggrundande inkomst, SGI fastställd hos Försäkringskassan. Det har du oftast om du har inkomst från ett arbete.

Läs mer om försäkringen och hur du anmäler sjukskrivning

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, fortsätter att gälla vid korttidsarbete*. Den enda skillnaden om du skadar dig i arbetet är att ersättningen för inkomstförlust kommer att vara anpassad till den lön du har vid korttidsarbete.

Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfall i arbetet, om du skadar dig på väg till eller från arbetet eller vid arbetssjukdom. Försäkringen kan lämna ersättning för förlorad inkomst, merkostnader, sveda och värk samt för kvarstående medicinska besvär.

Kompetensutveckling under arbetsbefriad tid

Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid. De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet, t.ex. interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering. Om du under arbetsbefriad tid deltar i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser som överenskommits mellan de lokala parterna omfattas du av TFA.

Läs mer om försäkringen  och hur du anmäler arbetsskada

Försäkring om Avgångsbidrag (AGB)

Försäkring om Avgångsbidrag, AGB, fortsätter att gälla vid korttidsarbete.*

Försäkringen gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist orsakad av en driftsmässig förändring som medför arbetsbrist på företaget. Försäkringsersättningen betalas ut som ett engångsbelopp. Ersättning kan inte betalas vid permittering.

Du ska ha fyllt 40 år senast sista anställningsdagen och ha minst 50 månaders anställning i en eller flera anställningar där arbetsgivaren har försäkringen.

Läs mer om försäkringen och hur du anmäler uppsägning

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, fortsätter att gälla vid korttidsarbete.*

Försäkringen är en livförsäkring som ger dina efterlevande rätt till ersättning om du dör.

Vid dödsfall kan vi betala begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp. Det spelar ingen roll om dödsfallet inträffar under arbetstid eller inte. Storleken på grund- och barnbelopp beräknas utifrån din arbetstid före korttidspermitteringen och din ålder.

Försäkringen börjar gälla från och med den dag du börjar arbeta. Du behåller ditt skydd så länge du arbetar minst åtta timmar per vecka. Om du fortsätter att arbeta efter 65 år gäller särskilda regler.

Läs mer om försäkringen och hur du anmäler dödsfall

Föräldrapenningtillägg (FPT)

Föräldrapenningtillägg, FPT, fortsätter att gälla vid korttidsarbete*. När försäkringsskyddet till följd av anställningen har börjat gälla finns det inget krav på faktiskt arbetad tid. Så länge du är anställd så påverkas inte försäkringsskyddet av korttidsarbetet.

Försäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan under föräldraledighet, dock endast under en sammanhängande föräldraledighetsperiod.

Läs mer om försäkringen och hur du ansöker om föräldrapenningtillägg

Premiebefrielseförsäkringen

Premiebefrielseförsäkringen fortsätter att gälla vid korttidsarbete*. Det finns inget krav på att du ska arbeta i viss omfattning. Så länge du är anställd så bibehålls skyddet*.

Premiebefrielseförsäkring innebär att premien till din ålderspension och familjeskydd (om du valt familjeskydd) betalas av premiebefrielseförsäkringen.

Om du är frånvarande från arbetet så minskar arbetsgivarens inbetalningar till din avtalspension helt eller delvis. Läs mer om Avtalspension SAF-LO nedan

Försäkringen gäller vid:

  • Sjukdom och olycksfall för tid utöver sjuklöneperioden (för en försäkrad som saknar rätt till sjuklön, betalas premien från och med den första sjukpenningdagen)
  • beviljad arbetsskadelivränta,
  • under tid den försäkrade är föräldraledig med föräldrapenning, samt
  • vid graviditetspenning i samband med barns födelse.

Premiebefrielse betalas tidigast från den dag du fyller 25 år.

Du är försäkrad så länge du är anställd under förutsättning att du var arbetsför minst 25 procent vid anställningens början.

Läs mer om premiebefrielseförsäkringen

Familjeskydd

Du kan välja att teckna Familjeskydd om du omfattas av Avtalspension SAF-LO. Familjeskydd är ett efterlevandeskydd som ger dina förmånstagare rätt till en tidsbegränsad efterlevandepension. Försäkringen börjar gälla samma dag som vi fått in din skriftliga ansökan om familjeskydd. Du omfattas som längst av försäkringen till och med den 31 december det år du fyller 65 år.

Familjeskyddet betalas genom den premie som arbetsgivaren betalar in till Avtalspension SAF-LO. Arbetsgivarens inbetalning kan bli lägre eftersom din lön minskar något på grund av korttidsarbete. Det innebär att premien i vissa fall inte räcker till och Familjeskyddet kan sägas upp.

Avtalspension SAF-LO

På Foras hemsida kan du läsa om hur Avtalspension SAF-LO gäller vid korttidsarbete.
https://www.fora.se/om-fora/aktuellt/korttidsarbete/

*Ersättningen från Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS), Premiebefrielseförsäkringen och Föräldrapenningtillägget (FPT) bestäms med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Enligt 26 kap. 18 a § Socialförsäkringsbalken (SFB) gäller SGI-skydd under tid då den försäkrade deltar i korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.