Hur gäller AFA-försäkringarna i samband med korttidsarbete (korttidspermittering)?

För dig som är anställd inom kommun, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag.

Avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS-KL)

Gäller vid sjukdom och olycksfall som inte beror på arbetsskada. Försäkringen kompletterar den ersättning som du får från Försäkringskassan.

Försäkringsskydd börjar gälla när du har varit anställd i 90 dagar. En förutsättning är dock att du har en sjukpenninggrundande inkomst och att du är arbetsför till minst 25 procent när försäkringsskyddet ska börja gälla.

Det finns inget krav på faktiskt arbetad tid vilket innebär att försäkringsskyddet inte påverkas av om du som anställd går ner i arbetstid (korttidsarbete). Så länge du är anställd och inte är helt frånvarande från arbetet under en längre tid (6 månader) så bibehålls skyddet*.

Läs mer om försäkringen och hur du anmäler sjukskrivning

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)

Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfall i arbetet, om du skadar dig på väg till eller från arbetet eller vid arbetssjukdom (som godkänts av Försäkringskassan eller finns med på ILO-listan).

Ersättning lämnas för inkomstförlust vid arbetsoförmåga till följd av olycksfall i arbetet under sjuklönetid och sjukpenningtid med 20 procent av inkomstförlusten beräknad på din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) enligt SFB. SGI:n är skyddad under korttidsarbete.

Skyddet påverkas inte av korttidsarbete.

Läs mer om försäkringen och hur du anmäler arbetsskada

Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och A-KAP-KL

Försäkringen tar över arbetsgivarens inbetalning av pensionsavgifter till din avtalspension under tid som Försäkringskassan betalar sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta.

Försäkringen gäller från första anställningsdagen under förutsättning att du är arbetsför till minst 25 procent.

Det finns inget krav på faktiskt arbetad tid vilket innebär att försäkringsskyddet inte påverkas av om du går ner i arbetstid (korttidsarbete). Så länge du är anställd och inte är helt frånvarande från arbetet under en längre tid (6 månader) så bibehålls skyddet*.

Läs mer om avgiftbefrielseförsäkringen

*Ersättningarna från försäkringarna bestäms i vissa fall med utgångspunkt från den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Enligt 26 kap. 18 a § Socialförsäkringsbalken (SFB) gäller SGI-skydd under tid då den försäkrade deltar i korttidsarbete som berättigar arbetsgivaren till preliminärt stöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.