Hur gäller Avtal om ersättning vid personskada (PSA) i samband med korttidsarbete (korttidspermittering)?

För dig som är anställd i statlig sektor.

Avtal om ersättning vid personskada (PSA)

Avtal om ersättning vid personskada (PSA), fortsätter att gälla vid korttidsarbete. Den enda skillnaden om du skadar dig i arbetet är att ersättningen för inkomstförlust kommer att vara anpassad till den lön du har vid korttidsarbete.

Försäkringen lämnar ersättning vid olycksfall i arbetet, om du skadar dig på väg till eller från arbetet eller vid arbetssjukdom. Försäkringen kan lämna ersättning för förlorad inkomst, merkostnader, sveda och värk samt för kvarstående medicinska besvär.

Läs mer om försäkringen och hur man anmäler personskada

Kompetensutveckling under arbetsbefriad tid

Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid. De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet, till exempel interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering. Om du under arbetsbefriad tid deltar i utbildning och andra kompetensutvecklande insatser som överenskommits mellan de lokala parterna omfattas du av PSA.