Sara lockades av den överblickbara ekonomin som ett mindre bolag ger

Ansvar för budget, prognosprocess och rapportering av ekonomiska resultat. Sara jobbar som chef för avdelningen Redovisning & Controlling på AFA Försäkrings ekonomienhet och uppskattar överblicken av ekonomin hon får i ett något mindre försäkringsbolag.

– Jag arbetade som redovisningschef på If Skadeförsäkring och ville arbeta kvar i försäkringsbranschen, men i ett lite mindre företag. Det ger en bättre helhetsbild av ekonomin, säger Sara.

– Och så lockades jag av själva verksamheten AFA Försäkring bedriver. Det känns positivt att arbeta på ett företag som administrerar kollektivavtalade försäkringar.

Vilka arbetsuppgifter har du som chef för avdelningen Redovisning & Controlling?
– Jag ansvarar för budget och prognosprocessen, och för den interna och externa rapporteringen. Internt rapporterar vi till företagsledningen och styrelsen och externt till bland annat Finansinspektionen och Skatteverket.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?
– Det blir många möten, både arbetsmöten och strategiska möten. Vi har precis avslutat ett ekonomiprojekt som innebär byte av ekonomimodell, uppgradering av vår huvudbok och införande av nytt budget-, prognos- och uppföljningsverktyg. En annan daglig uppgift jag har är att leda och koordinera arbetet i min grupp med sex medarbetare.

det är en arbetsplats där arbetsgivaren månar om den enskilde medarbetaren och jobbar aktivt för en bra arbetsmiljö

Vad är roligast med att arbeta på AFA Försäkring?
– Det är väldigt omväxlande och man träffar många medarbetare från olika enheter i företaget. Det är inte en dag som är den andra lik. Jag tycker också att det är en arbetsplats där arbetsgivaren månar om den enskilde medarbetaren och jobbar aktivt för en bra arbetsmiljö.

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?
– En utmaning är att sätta mig in i hur nya regelverk, som Solvens II, påverkar våra processer, IT-system och verksamheten i stort. Som chef behöver jag vara öppen och lyhörd för de möjligheter digitaliseringen medför och vara involverad i de beslut som rör verksamhetens strategiska IT-frågor.

Vilka yrkesroller finns på Enheten Ekonomi?
– Vi har fyra avdelningar inom enheten, Ekonomiadministration, Redovisning & Controlling, Kontorsservice och Skanning. En av yrkesrollerna är ekonomiassistent, där man arbetar med kund- och leverantörsreskontra och bankbetalningar, det vill säga slutskedet i ett försäkringsärende, själva utbetalningen av ersättning till kunderna. Andra roller är redovisningsekonom, controller och IT-ekonom.

Vad har du för tips till den som vill arbeta som ekonom?
– Söker man sig till avdelningen Ekonomiadministration är det en fördel om man har erfarenhet av kund- och leverantörskontra och kontoavstämningar. Vill man arbeta på avdelningen Analys & Rapportering är det en fördel med tidigare erfarenhet av redovisning inom försäkringsbranschen. Är man intresserad av att arbeta som controller är det viktigt att ha en god analytisk förmåga, säger Sara.

– AFA Försäkring värnar om sina medarbetare och är ett bra företag att jobba på. Man träffar som sagt många människor, från olika enheter i företaget och med en rad olika yrkesroller. Jag tycker att det är kul.


Text och foto: Adam Fredholm