Investeringsfilosofi

Våra investeringsbeslut baserar sig på vad vi tror om framtiden, vår bedömning av vad som mest påverkar avkastningen och vad vi tror oss vara bra på. Detta utgör grunden för vår investeringsfilosofi.

Denna investeringsfilosofi tillämpas i en systematisk investeringsprocess. Där delar vi upp besluten i långsiktiga (strategiska) och kortsiktiga (taktiska) samt bestämmer hur tillgångarna ska fördelas för att uppnå uppdragsgivarens målsättning.

Vi tror att

  • avkastningen på värdepapper och fastigheter främst påverkas av deras nuvarande och framtida kassaflöden, som i sin tur påverkas av den underliggande ekonomiska utvecklingen.
  • risktagande krävs för att öka avkastningen.
  • diversifiering är viktig för att minska riskerna i portföljerna. Detta görs genom att investera i olika slags tillgångar och värdepapper.

Därför väljer vi att

  • vara en global och väldiversifierad förvaltare.
  • ha en aktiv förvaltning på de marknader där vi tror att vi själva eller en extern förvaltare kan ge mervärde.
  • fatta beslut om förändringar i portföljsammansättningen med utgångspunkt från makroekonomiska förutsättningar (top down).
  • arbeta med moderna portföljteoretiska modeller.

Investeringsstrategi

Vi utgår från uppdragsgivarens övergripande mål och försäkringsåtaganden. Sedan tar vi, med hjälp av en metodik som vi utvecklat tillsammans med våra aktuarier, fram ett förslag till investeringsstrategi. Detta förslag anger hur tillgångarna bör fördelas och kallas "normalportfölj". Normalportföljen utgör även basen för utvärdering av kapitalförvaltningens avkastning.

Investeringstaktik

Inom gränserna för investeringsstrategin arbetar vi aktivt för att öka avkastningen. Besluten baseras på kvalitativa bedömningar och kvantitativa analyser.

  • De kvalitativa bedömningarna grundas på en noggrann insamling av information. Därefter bedömer vi vad marknaden tror om den framtida utvecklingen, om prissättningen är rimlig eller om den avviker av t ex marknadspsykologiska skäl.
  • De kvantitativa analysmodellerna används för att göra prognoser för marknadsutvecklingen och för att kunna bedöma hur stora riskerna är.