Student vid Mälardalens högskola tilldelas stipendium för uppsats om socialsekreterares arbetsmiljö

2015-11-10 11:00

Ett av uppsatsens huvudresultat är att det bland chefer och politiker finns svårigheter att ta till sig betydande brister i socialsekreterares arbetsvillkor som idag genom forskning och utredningar är belagda. Chefer tenderar istället förklara den höga personalomsättningen med andra orsaker än arbetsmiljön. Uppsatsen visar även att kunskapen om verksamhetsstyrningens relation till psykosocial arbetsmiljö är i behov av utveckling.  

Jessica Hoff har våren 2015 lagt fram sin mastersuppsats i arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola. Uppsatsen ”Spelets regler. Arbetsmiljö och verksamhetsstyrning i Socialtjänsten” tilldelades under AFA Försäkrings FoU-dag i Stockholm 10 november AFA Försäkrings och Prevents stipendium “Utmärkt arbetsmiljöuppsats” på 15 000 kronor.

Delar av juryns motivering löd “Sammanfattningsvis är Jessica Hoffs uppsats välskriven och styrker tidigare forskning när det gäller socialsekreterares arbetsvillkor. Den har en intressant frågeställning och mycket stor aktualitet kring arbetslivets många gånger begränsade förmåga att använda sig av forskning i syfte att skapa goda arbetsmiljöer.

– En bra arbetsmiljö är en av de viktigaste nycklarna för att bygga ett friskt och hållbart arbetsliv. Arbetslivet behöver tekniker, personalvetare, ekonomer som redan från början ser och förstår arbetsmiljöfrågorna. Genom stipendiet vill vi uppmärksamma arbetsmiljön betydelse. Förhoppningsvis kan det väcka intresse hos fler studenter och stimulera till vidare engagemang inom arbetsmiljöområdet, säger Maria Schönefeld vd, på Prevent.

Temat på FoU-dagen var psykosocial hälsa, med fokus på hur en god psykosocial arbetsmiljö kan skapas. Bland talarna fanns bland andra socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, som berättade om Regeringens arbete för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

Juryn bestod av:

Arne Sjöblom, universitetslektor Uppsala universitet

Stefan Tengblad, professor Högskolan i Skövde

Per-Erik Ellström, professor Linköpings universitet

Ulf Johanson, professor emeritus Mälardalens högskola (ordförande).

För mer information eller bokning av intervjuer med Jessica Hoff;
kontakta Linda Eriksson, Prevent, telefon: 070-356 42 32, mail: linda.eriksson@prevent.se eller 
Camilla Arvenberg, telefon: 070 814 98 30, mail: camilla.arvenberg@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Fakta om Prevent
Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Besök www.prevent.se – kunskaper för en bättre arbetsdag!